19 stycznia 2022 r. odbyło się pierwsze w nowym roku spotkanie Forum na którym poruszone zostały zagadnienia związane z: KONKURSEM OFERT NA 2022 ROK W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH. CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW

Podczas spotkania uczestnicy zapoznani zostali z obowiązującymi zasadami ogłaszania konkursów w 2022 roku oraz z realizacją i rozliczaniem zadań realizowanych w czasie pandemii.

1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert:
2. Jak realizować i rozliczyć zlecone zadanie?
3. Rozliczanie zadań realizowanych w czasie pandemii - na co pozwalają przepisy tarcz?
4. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – zadania jst w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.


8 listopada odbyło się spotkanie Śląskiego Forum Osób Koordynujących Współpracę z NGO w JST.

Teamtem Forum była:

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

Aspekty administracyjno – prawne

Podczas spotkania uczestnicy zapoznani zostali z prawidłowymi procedurami ogłaszania konkursów ofert, sporządzania umów na realizacje zadań. Omówione zostały również procedury likwidacji organizacji pozarządowych, mechanizmów działania oraz kwestie związane z przeciwdziałaniem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.


22 września 2021 r. zaprosiliśmy Państwa na kolejne spotkanie Śląskiego Forum osób koordynujących współpracę z NGO w JST. Tematem przewodnim spotkania była "Kontrola i ocena wykonania zadań realizowanych z dotacji udzielanych na podstawie ustawy i działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Orzecznictwo. Zmiany w związku z COVID-19"

Spotkanie poprowadził zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, specjalista i wieloletni szkoleniowiec w zakresie zagadnień dotyczących gospodarki finansowej, rachunkowości, kontroli i nadzoru nad jednostkami sektora finansów publicznych, praktyk w dziedzinie kontroli i audytu jednostek sektora finansów publicznych, CGAP.


Członkowie Śląskiego Forum Współpracy z NGO w jst spotkali się na kolejnym spotkaniu 24 sierpnia 2021 r. w godzinach 9.00:00-12:00. Rozmowy pracowników samorządowych i szkolenie, w którym uczestniczyli, poświęcone było tematowi "Jak uprościć system zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym? Analiza rozwiązań prawnych."

Przykłady innych modeli współpracy finansowej jst z organizacjami pozarządowymi zaprezentował doświadczony prawnik, od ponad 20 lat związany z sektorem pozarządowym. Spotkanie ze specjalistą w zakresie współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz członkiem zespołu ds. zmiany systemu zlecania zadań publicznych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stanowiło dobrą okazję, do analizy działań w jednostkach uczestników spotkania forum. 


Kolejne spotkanie Forum osób koordynujących współpracę z NGO w JST w województwie dolnośląskim oraz śląskim odbyło się w dniu 28 maja. (zobacz szczegóły).

Obecni na webinarium pełnomocnicy, koordynatorzy, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy działów, odpowiedzialnych za współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz kadra zarządzającą i pracownicy NGO, stowarzyszeń czy fundacji, zapoznali się z nowością, w postaci sklepów społecznych.

Ponad to nasz ekspert omówił trudności oraz problemy dotyczące sprawozdań z realizacji Programu Współpracy za 2020 rok. Podczas szkolenia zajmowano się również rozliczeniem i realizacją zadań w czasie pandemii w tym podczas znoszenia obostrzeń.


17 marca odbyło się pierwsze, inaugurujące spotkanie Forum osób koordynujących Współpracę z NGO w JST w województwie dolnośląskim. Na pierwszym spotkaniu poruszony zostal temat:

LOKALNYCH POLITYK WSPÓŁPRACY SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA PRZYKŁADZIE WROCŁAWSKIEGO MODELU WSPÓŁPRACY

Serdecznie zachęcamy pełnomocników, koordynatorów, dyrektorów, kierowników i pracowników odpowiedzialnych za współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz kadrę zarządzającą i pracowników NGO, stowarzyszeń, fundacji do przystąpienia do forum – Dolnośląskiego Forum Osób Koordynujących Współpracę z NGO W JST.

Aby przystąpić do Forum należy wypełnić deklarację członkowską znajdującą się w zakładce dokumenty formalne i wysłać na adres ośrodka.