21 maja odbyło się szkolenie "Pracownicze plany kapitałowe w jednostkach sektora finansów publicznych. Kontrola inspektora pracy", organizowane w ramach Śląskiego Forum Pracowników Kadr.

Webinarium poświęcone zostało tematowi rozliczania pierwszych składek pracowników w ramach pracowniczych programów kapitałowych. Na spotkaniu wskazano najbardziej newralgiczne elementy systemu funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych pod kątem kontroli PIP. Umożliwiło to całościowe spojrzenie na problematykę naliczania i rozliczania składek od pracownika i pracodawcy. Omówione zostały zasady odpowiedzialności pracodawcy za niedopełnienie obowiązków związanych z prawidłowym prowadzeniem dokumentacji PPK i błędne rozliczenia w ramach odprowadzanych składek.

Poruszono także planowane zmiany w zakresie prawa pracy w szczególności usystematyzowania pracy zdalnej.

Szkolenie poprowadziła przedstawicielka urzędu administracji publicznej, zajmującego się m.in. nadzorem i kontrolą przestrzegania przepisów prawa pracy przez pracodawców. Specjalistka z zakresu prawa pracy, prawa i postępowania administracyjnego. Praktyk i wieloletni szkoleniowiec głównie zajmująca się tematyką pracowników samorządowych w jednostkach sektora administracji publicznej.


Spotkanie w tematyce "Prawo pracy w praktyce i czas pracy w I połowie 2021" odbyło się 30 kwietnia, w ramach Śląskiego Forum Pracowników Kadr.

Omówiono najważniejsze zagadnienia związane z prawidłowa realizacją obowiązków pracodawcy dotyczących pracy zdalnej, kwarantanny, izolacji, rozliczania czasu pracy, urlopów i prowadzenia w tym zakresie prawidłowej dokumentacji. 

Spotkanie w gronie praktyków było dobrą okazją do dyskusji, na temat trudności wynikających z pracy Urzędu w okresie pandemicznym. W czasie dyskusji pojawiały się mogą propozycje rozwiązań dla problematycznych sytuacji z zakresu stosowaniu przepisów prawa pracy i pragmatyki samorządowej.

Spotkanie poprowadził były inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy i naliczania wynagrodzeń, wykładowca prawa pracy w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz w Uniwersytecie Śląskim, wykładowca prawa pracy z blisko 20 letnim stażem w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych w kraju i zagranicą; autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy prowadzący własną kancelarię prawną, zajmującą się obsługą podmiotów gospodarczych z zakresu prawa pracy, ekspert z zakresu prawa pracy wiodącego portalu prawnego biznes-firma.pl i Centrum Kształcenia HR, doradca KPP LEWIATAN.


18 stycznia 2021 r. odbyło się kolejne szkolenie w ramach Śląskiego Forum Pracowników Kadr, które nt. "Zmiany i bieżące problemy prawa pracy w czasie stanu epidemii na przełomie 2020/2021" .

W aspekcie omawianych zagadnień szkolenie podzielone zostało na trzy części.

W pierwszej części trener omówił bieżące problemy w zakresie stosowania w urzędach oraz jednostkach organizacyjnych pracy zdalnej. Jej obowiązkowe stosowanie zrodziło wiele wątpliwości zarówno po stronie pracowników jak i pracodawców.

Celem drugiej części szkolenia było przekazanie uczestnikom wiedzy niezbędnej w zakresie zmian dotyczących obowiązków zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w zakładzie pracy.

W trzeciej części omówione zostały bieżące zmiany oraz stanowiska urzędów, które każdy praktyk z obszaru prawa pracy powinien poznać i wdrożyć. Omówione zostaną nie tylko coroczne zmiany, jak wzrost płaty minimalnej, ale również te istotne dotyczące umów o dzieło oraz świadczeń w razie odosobnienia pracownika. Trener przedstawi również najczęściej popełniane uchybienia przez pracodawców w zakresie omawianej tematyki.

Spotkanie poprowadził radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Kolejne szkolenie w ramach Forum odbyło się w dniu 18 grudnia 2020 r. nt. "Postępowanie ze skargami na pracowników jednostek samorządu terytorialnego w praktyce działania urzędów".

Na spotkaniu odpowiedziano na pytania:

jak należy postąpić ze skargami składanymi w formie pisemnej, ustnej a jak postępować z anonimami?

kto powinien rozpatrywać skargi na pracownika urzędu, a kto na pracownika jednostki organizacyjnej?

jak postąpić w przypadku złożenia ponownej skargi?

czy zapisy dotyczące postępowania skargowego należy zamieścić w regulaminie organizacyjnym?

w jaki sposób prawidłowo nakładać kary porządkowe?

jaka jest odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy?

Spotkanie poprowadził radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dot. ochrony danych osobowych. Doświadczona trener, prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.


W dniu 11 grudnia 2020 r.  w ramach Forum odbyło się szkolenie nt. "Pracodawca przed sądem pracy. Procesowe prawo pracy, w tym po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego".

Celem zajęć było poznanie procesowych przepisów prawa pracy, w tym po nowelizacji kodeksu cywilnego , także od strony praktycznej, dotyczących procesowego prawa pracy, zapoznanie się z wybranym orzecznictwem sądowym dotyczącym tego zagadnienia, przygotowanie się na ewentualne spory ze stosunku pracy i zminimalizowanie ryzyka przegranej.

Szkolenie poprowadził radca prawny, właściciel Kancelarii Radcy Prawnego w Poznaniu od ponad kilkunastu lat, mediator, wykładowca prawa w szkole wyższej, trener w tym prawa pracy z uprawnieniami pedagogicznymi.11 września 2020 r. zaprosiliśmy Państwa do udziału w kolejnym spotkaniu Śląskiego Forum Pracowników Kadr, podczas którego gościć będziemy specjalistę z PIP. Szkolenie odbyło się w formule on-line.

Spotkanie miało charakter przeglądowy i stanowiło omówienie istotnych zagadnień dla urzędów oraz samorządowych jednostek organizacyjnych w przedmiocie stosowania przepisów prawa pracy. Zagadnienia te podlegają kontroli PIP, zaś wywiązywanie się przez pracodawcę z nałożonych na niego obowiązków rzutuje na ew. negatywne konsekwencje w wyniku kontroli. Na szkoleniu omówione zostały zarówno zasady prowadzenia kontroli przez inspektora pracy jak i zagadnienia prawa pracy, które mogą stanowić jej przedmiot.

Na szkoleniu uczestnicy poznali najczęściej popełniane przez pracodawców błędy, a trener zarekomenduje właściwe rozwiązania.


Zaprosiliśmy Państwa do udziału w kolejnym spotkaniu Śląskiego Forum Pracowników Kadr, podczas którego gościliśmy specjalistę z PIP. Spotkanie w formule on-line odbyło się w dniu 5 czerwca 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązkiem naliczania i odprowadzania składek na Pracownicze Plany Kapitałowe zostaną objęte podmioty publiczne co oznacza gruntowne przygotowanie się do tego przedsięwzięcia.

Spotkanie pozwoliło uzyskać wiedzę o tym jak się przygotować do wdrożenia nowych regulacji, jak opracować harmonogram wdrożenia, jak wygląda procedura tworzenia PPK, składania deklaracji, wyboru podmiotu obsługującego instytucję zatrudniającą pracowników. 
 


W dniach 4-6 marca odbyło się kolejne spotkanie w ramach Śląskiego Forum Pracowników Kadr, które obejmowało trening wybranych kompetencji sprzyjających budowaniu relacji w instytucji: komunikacja w sytuacjach trudnych, elementy mediacji, informacje zwrotne.

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzieli się:
W jaki sposób pogłębiać informacje i ukierunkowywać rozmowę w kierunku faktów?
Jakie techniki komunikacyjne są przydatne, gdy rozmówca jest w silnych emocjach?
Jak przebiega proces mediacji?
Jaka jest rola i zadania mediatora – „trzeciej strony” w procesie rozstrzygania sporów?
W jaki sposób udzielać informacji zwrotnych motywujących do zmiany i rozwoju?

Spotkanie było okazją do podzielenia się swoimi dobrymi praktykami, doświadczeniami i przemyśleniami z obszaru wspierania procesów rozwiązywania sytuacji trudnych w roli „trzeciej strony”.


W dniach 11-13 września odbyło się spotkanie Śląskiego Forum Pracowników Kadr. Tematem spotkania była "Skuteczna komunikacja i współpraca w instytucji. Rola działu kadr i zarządzania zasobami ludzkimi".

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzieli się:

Jakie bariery we współpracy w organizacji mogą się pojawiać i z czego one wynikają?
W jaki sposób Dział HR może wpływać na bariery współpracy i komunikacji?
Jakie są poziomy budowania współpracy i jaka może być w tym rola Działu HR,
Jakie cztery płaszczyzny kompetencji należy uwzględnić w skutecznej komunikacji? Jakie techniki wspomagają skuteczną komunikację?
Jakie są typy konfliktów oraz w jaki sposób nimi zarządzać?
Na czym polega mediacyjna funkcja HR w organizacji?

Szkolenie dało przestrzeń do PRZEĆWICZENIA konkretnych technik, które wspierają skuteczną komunikację (gdy jesteście uczestnikami sytuacji, a także w roli “trzeciej strony”).
Dzieląc się dobrymi praktykami, doświadczeniami i przemyśleniami WYPRACOWALIŚCIE przykłady działań Działu HR, które wspierają budowanie współpracy i skutecznej komunikacji na poziomie systemowym i osobistym.


W dniu 10 czerwca odbyło się szkolenie "Praktyczne aspekty planowania i rozliczania czasu pracy po zmianach w 2019 r. Z uwzględnieniem tworzenia nowej dokumentacji"

Zajęcia poprowadził specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu Kadrowego Roku w 2008 roku (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach „Ubezpieczeń i Prawa pracy” wydawnictwa Gofin. Trener, autor publikacji na łamach dwutygodnika "Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych" wykładowca w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach.


W dniu 15 kwietnia odbyło się szkolenie "Prawo pracy w praktyce 2019 roku. Nowelizacje przepisów, najnowsze stanowiska i interpretacje przepisów".

Prowadzącym był inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy i naliczania wynagrodzeń, wykładowca prawa pracy w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz w Uniwersytecie Śląskim, wykładowca prawa pracy z blisko 20 letnim stażem w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych w kraju i zagranicą; autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy prowadzący własną kancelarię prawną, zajmującą się obsługą podmiotów gospodarczych z zakresu prawa pracy, ekspert z zakresu prawa pracy wiodącego portalu prawnego biznes-firma.pl i Centrum Kształcenia HR, doradca KPP LEWIATAN.
 


W dniu 26 marca odbyło się szkolenie nt. "Prawo pracy w 2019 roku. Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Ewidencja czasu pracy od 1 stycznia 2019 r. Prawna ochrona pracy w aspekcie kontroli państwowej inspekcji pracy".
Celem spotkania było praktyczne omówienie obowiązków w zakresie prawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej w kontekście pierwszych zagadnień problematycznych we wdrażaniu nowych obowiązków.

Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń w zakresie stosowania przepisów prawa pracy.


12 września odbyło się kolejne spotkanie Śląskiego Forum Pracowników Kadr, podczas którego zostały omówione zagadnienia związane z zakończeniem i rozpoczęciem nowej kadencji w jednostkach samorządu terytorialnego, jakie zostały wprowadzone w zakresie prawa pracy.

Na spotkaniu omówione zostały praktyczne problemy związane z prawidłowym przygotowaniem dokumentacji kadrowej dla osób, z którym został zakończony stosunek pracy lub rozpoczęty w wyniku wyborów samorządowych.
Spotkanie było też doskonałą okazją do omówienia bieżących problemów w prawidłowym stosowaniu przepisów.

Wykładowcą był pracownik urzędu administracji publicznej, specjalistka z zakresu prawa pracy. Praktyk i szkoleniowiec głównie z zakresu pracowników samorządowych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w jednostkach sektora administracji publicznej. Absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach. Stały współpracownik FRDL.


12 czerwca odbyło się spotkanie Forum nt. "Nowe rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz monitoring w miejscu pracy po zmianach kodeksu pracy".

Celem szkolenia było:
poznanie zasad prawidłowego konstruowania zapisów w aktach wewnątrzzakładowych dotyczących wynagradzania pracowników samorządowych,
uzyskanie wiedzy w zakresie działań, jakie należy podjąć w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia płacowego samorządowców,
możliwość weryfikacji prawidłowości stosowanej dotychczas praktyki w zakładzie pracy w zakresie naliczania pensji,
poznanie obowiązków, jakie ciążą na pracodawcy samorządowym w związku z wejściem w życie regulacji dotyczącej monitorowania pracowników,
poznanie zasad modyfikacji wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie powołania i wyboru,
możliwość konsultacji z wykładowcą problemów pojawiających się przy stosowaniu omawianych przepisów.

Prowadzącym był radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, autor publikacji i współorganizator konferencji z prawa pracy, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego.


29 maja odbyło się kolejne spotkanie Śląskiego Forum Pracowników Kadr poświęcone aktualnym zagadnieniom prawa pracy w 2018 r.

Na spotkaniu zostały omówione:
najnowsze stanowiska organów nadzoru i kontroli w zakresie prawidłowego stosowania przepisów prawa pracy w tym samorządowego prawa pracy,
interpretacje przepisów,
orzecznictwo sądowe.

Wykładowcą był inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy i naliczania wynagrodzeń, wykładowca prawa pracy w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz w Uniwersytecie Śląskim, wykładowca prawa pracy z 15. letnim stażem w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych w kraju i zagranicą; autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy prowadzący własną kancelarię prawną, zajmującą się obsługą podmiotów gospodarczych z zakresu prawa pracy, ekspert z zakresu prawa pracy wiodącego portalu prawnego biznes-firma.pl i Centrum Kształcenia HR, doradca KPP LEWIATAN.


7-8 marca 2018

W terminie 7-8 marca w Wiślie odbyło się kolejne spotkanie Śląskiego Forum Pracowników Kadr.

Podczas spotkania zostały omówione zmiany, jakie wprowadzono w zakresie prawa pracy.

Spotkanie było też doskonałą okazją do omówienia bieżących problemów w prawidłowym stosowaniu przepisów.

Pierwszego dnia wykładowcą był prawnik specjalizujący się w prawie pracy, doświadczony wykładowca (przeprowadzonych ponad 3500 godzin szkoleniowych), autor i współautor kilkudziesięciu książek i ponad 2500 artykułów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i prawa Unii Europejskiej.

Drugiego dnia zajęcia poprowadził pracownik urzędu administracji publicznej, specjalistka z zakresu prawa pracy. Praktyk i szkoleniowiec głównie z zakresu pracowników samorządowych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w jednostkach sektora administracji publicznej. Absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach.


19 grudnia 2017

Ostatnie w 2017 roku spotkanie członków Śląskiego Forum Pracowników Kadr pozwoliło na przygotowanie uroczystego podsumowania naszej działalności.

Na spotkanie zaproszone zostały Pani Joanna Jaciuk z Urzędu Miejskiego w Sosnowcu i Pani Agnieszka Halota z Urzędu Miasta w Raciborzu, które podzieliły się swoimi doświadczeniami w zakresie pracy nad wartościowaniem stanowisk pracy, doświadczeniem w zakresie wykorzystania wyników wartościowania w systemie wynagradzania, jak do tego zadania się przygotować, na jakie aspekty zwrócić uwagę, co było trudne i co pozytywnego dzisiaj daje system wartościowania stanowisk pracy.
Druga część spotkania poświęcono podsumowaniu okrągłej rocznicy działalności Forum i planom na 2018 r.


27 listopada 2017 roku

Szkolenie "Prawo pracy w praktyce w II połowie 2017 roku. Najnowsze stanowiska i interpretacje przepisów, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego".

Spotkanie było doskonałą okazją do omówienia zagadnień na praktycznych przykładach oraz do integracji środowiska pracowników działów kadr.

"(...)Bardzo profesjonalnie przeprowadzone szkolenie. Prowadzący w sposób "łatwy i przyjemny", ale bardzo profesjonalny przedstawił wszystkie ujęte w planie szkolenia tematy. Dobra jakość materiałów. Cenne załączone informacje o szkoleniach organizowanych przez Firmę w najbliższym okresie(...)" Uczestnik szkolenia, członek Forum.

Wykładowcą był inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy i naliczania wynagrodzeń, wykładowca prawa pracy w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz w Uniwersytecie Śląskim, wykładowca prawa pracy z 15. letnim stażem w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych w kraju i zagranicą; autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy prowadzący własną kancelarię prawną, zajmującą się obsługą podmiotów gospodarczych z zakresu prawa pracy, ekspert z zakresu prawa pracy wiodącego portalu prawnego biznes-firma.pl i Centrum Kształcenia HR, doradca KPP LEWIATAN.


25-26 września 2017 roku - Ustroń

Szkolenie "Aktualne zagadnienia stosowania samorządowego prawa pracy w administracji publicznej".
Na spotkaniu zostały poruszone kwestie związane z prowadzeniem rekrutacji na wolne stanowiska pracy, sporządzaniem umów o pracę, świadectw pracy i czasem pracy.
Spotkanie poprowadził prawnik specjalizujący się w prawie pracy, doświadczony wykładowca (przeprowadzonych ponad 3500 godzin szkoleniowych), autor i współautor kilkudziesięciu książek i ponad 2500 artykułów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i prawa Unii Europejskiej.


31 maja 2017 roku

Szkolenie "Prawo pracy w 2017 roku".
Celem szkolenia było zapoznanie z aktualnymi zagadnieniami prawa pracy w 2017 r. w praktyce działania komórek kadrowych. Prelegent opierał się na 9-letnim doświadczeniu pracy w PIP.


10 maja 2017 roku

Szkolenie "Ochrona danych osobowych w praktyce administracyjnej pracowników kadr".
Spotkanie miało na celu przypomnienie obowiązujących zasad ochrony danych osobowych w praktyce działania komórek kadrowych oraz zaznajomienie uczestników z wprowadzonymi zmianami w ustawie i podniesienie świadomości pracowników w tym zakresie;
spełnienie podstawowej wytycznej GIODO, nakazującej aby do przetwarzania danych osobowych były dopuszczone wyłącznie osoby uprzednio przeszkolone z przedmiotowej tematyki, które uzyskały upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.