Serdecznie zachęcamy Kierowników Urzędów Stanu Cywilnego do zainteresowania się inicjatywą powołania kolejnego branżowego forum przy Ośrodku Kształcenia Samorządu im. Waleriana Pańki – Śląskiego Forum Kierowników Urzędów Stanu Cywilnego.

Fora samorządowe to autorski pomysł Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, szczególna forma pracy integrująca środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów. Są one jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i jednostek im podległych. Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznego, poszerzaniu wiedzy, doskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji. Przy Regionalnych Ośrodkach FRDL funkcjonuje 80 branżowych forów samorządowych grupujących ponad 20 środowisk zawodowych, a liczba członków działających forów wynosi blisko 4 tys. osób.

Członkostwo w Forum pozwala poszerzyć fachową wiedzę osób pracujących na stanowiskach zajmujących się sprawami należącymi do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego przez działalność szkoleniową, konsultacje oraz wzajemne wspieranie się członków. Dzięki udziałowi w Forum członkowie będą mogli doskonalić swoje kwalifikacje niezbędne dla wykonywania zawodu zgodnie z przepisami prawa, profesjonalnymi standardami oraz dobrą praktyką. Na bieżąco będziemy planowali dla Państwa szkolenia obejmujące najbardziej aktualne zmiany z USC, które pomogą członkom Forum w bieżącej pracy. Spotkania Forum będą również okazją do integracji pracowników na terenie całego województwa śląskiego, a nie tylko na małym obszarze. Forum dzięki spotkaniom będzie miało możliwość wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w ich codziennej pracy.

Celem Forum jest doskonalenie sprawności działania instytucji poprzez:

  • działalność szkoleniową,
  • podnoszenie umiejętności i poszerzanie wiedzy członków Forum,
  • dyskusje problemowe,
  • opiniowanie obowiązujących i projektowanych aktów prawnych,
  • doraźne wspieranie członków Forum w rozwiązywaniu problemów związanych z pełnioną przez nich funkcją.

Korzyścią płynącą z przystąpienia do Forum jest również to, że sami Państwo decydujecie o tematyce spotkań i zapraszaniu specjalistów z zakresu merytorycznego Forum. Mamy również nadzieję, że dzięki aktywności członków Forum spełni ważną rolę opiniotwórczą w procesie tworzenia prawa samorządowego.

Forum działa na podstawie przyjętego uchwałą statutu. Na pierwszym spotkaniu wybranie zostanie zarząd, ustalona częstotliwość spotkań i wysokość składki członkowskiej. Proponujemy by w każdym kwartale odbywało się jedno spotkanie szkoleniowe, a kwartalna składka członkowska wynosiła 210 zł brutto. Wysokość proponowanej składki jest korzystna dla Państwa jednostek, porównując obecne ceny szkoleń na rynku usług edukacyjnych.

Serdecznie zachęcamy Państwa do zainteresowania się naszą inicjatywą i zapraszamy do udziału w Śląskim Forum Kierowników Urzędów Stanu Cywilnego. W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny: 32 206 98 43 w.29, kom. 660 70 10 13 lub mailowy pod adresem: marlena.gumulak@okst.pl.

W zakładce „Dokumenty formalne” zamieszczamy deklarację, której wypełnienie będzie świadczyło o Państwa zainteresowaniu planowaną inicjatywą oraz dodatkowe informacje na temat Forum. Tam też znajdziecie również Państwo informacje na temat innych forów działających przy naszym Ośrodku.