Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, lider Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, realizowanego ze środków EOG, poszukuje osoby na stanowisko Kierownika Finansowego Programu.

Charakterystyka stanowiska:

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny (Active Citizens Fund – Regional) jest jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych. Jego celem jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego w zakresie przestrzegania praw człowieka, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienia grup zagrożonych wykluczeniem.

Kierownik finansowy to osoba zarządzająca całością funduszy dostępnych w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny.

Podczas realizacji Programu przewidywane jest przyznanie ok. 450 grantów w dwóch otwartych konkursach (po ok. 200 grantów w każdym) oraz w naborze ciągłym (ok. 50 grantów), jak również inne działania o charakterze międzynarodowym. Program będzie realizowany od października 2020 r. do grudnia 2024 r. 

Zakres zadań:

 • przygotowanie dokumentów dotyczących zarządzania finansami w Programie (we współpracy z dyrektorem programu i zespołem zarządzającym);
 • przygotowanie i przeszkolenie zespołu finansowego Programu;
 • kierowanie zespołem finansowym Programu;
 • opracowywanie rocznych i śródokresowych planów finansowych Programu;
 • kontrola realizacji założeń budżetowych na poziomie dofinansowanych projektów i na poziomie całego Programu;
 • zatwierdzanie dokumentów finansowych wymaganych do podpisania umów z realizatorami projektów;
 • zatwierdzanie śródokresowych i końcowych raportów finansowych z dofinansowanych projektów; realizacja transferów finansowych w systemie bankowym donorów;
 • raportowanie finansowe do donorów (elektroniczny system wewnętrzny i system donorów);
 • komunikacja z Biurem Mechanizmów Finansowych EOG we wszystkich sprawach dotyczących finansów Programu;
 • nadzorowanie przepływów finansowych pomiędzy członkami konsorcjum, akceptowanie raportów finansowych;
 • koordynacja doradztwa finansowego na etapie składania wniosków i realizacji projektów - ścisła współpraca z konsultantami regionalnymi;
 • przygotowanie wytycznych finansowych i szkoleń w tym zakresie dla realizatorów projektów;
 • monitorowanie finansowe realizowanych projektów w wewnętrznym elektronicznym systemie;
 • koordynacja prac związanych z wymaganymi zewnętrznymi audytami;
 • identyfikowanie nieprawidłowości o charakterze finansowym w realizacji Programu i proponowanie działań zapobiegawczych i naprawczych; 
 • analizowanie ryzyk finansowych związanych z wdrażaniem Programu; proponowanie rozwiązań naprawczych;
 • bieżący monitoring przepisów finansowych w zakresie mającym wpływ na realizację Programu;
 • ścisła współpraca z głównym księgowym FRDL według zasad obowiązujących w Fundacji;
 • praca w zespole zarządzającym Programem: dyrektorem programu, kierownikiem wdrażania grantów, komunikacji/capacity building, relacji bilateralnych i regionalnych; współpraca z całym zespołem Programu;

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (kierunki społeczne lub finansowe);
 • udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu finansowym projektami: o wartości przekraczającej 1 mln PLN, w formule partnerskiej, z elementem regrantingu;
 • podstawowa znajomość obowiązujących zasad rachunkowości;
 • udokumentowane doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji projektowej do kontroli, audytu i certyfikacji;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (praca w elektronicznym systemie sprawozdawczym, kontakty z Donorami w języku angielskim);
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej;
 • zaangażowanie, kreatywność, samodzielność;

Oferujemy/Zapewniamy:

 • umowę o pracę;
 • stabilność zatrudnienia w instytucji o ugruntowanej pozycji w środowisku samorządowym;
 • możliwość rozwoju i podnoszenia własnych kompetencji w środowisku krajowym i międzynarodowym;
 • możliwość kreatywnej pracy i realizacji własnych pomysłów;

 

Mile widziane:

 • prawo jazdy kat. B;
 • doświadczenie we współpracy z Administracją Państwową i Samorządową;

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV (wraz z poniższą zgodą o możliwości przetwarzania danych w celach rekrutacyjnych) oraz krótkiego listu motywacyjnego na adres: kadry@frdl.org.pl.

KLAUZULA INFORMACYJNA - kierownik finansowy

Na aplikacje czekamy do 14 sierpnia 2020r. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami.

Prosimy o zawarcie w CV zgody na przetwarzanie danych następującej treści:

□Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w trakcie procesu rekrutacji i niewymienionych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy, w celu przeprowadzenia rekrutacji przez Administratora - Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, na stanowisko kierownik finansowy Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.”

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w trakcie procesu rekrutacji w celu wprowadzenia tych danych do bazy Administratora - Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa i ich przetwarzania na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.