ABC funkcjonowania organu stanowiącego JST i biura rady. Aktualne zagadnienia w bieżącej pracy i praktyczne rozwiązania

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie poświęcone zagdanieniom funkcjonowanie organu stanowiącego i biur rady. Dzięki udziałowi w spotkaniu dowiedzą się Państwo m.in. na czym polega dobra organizacja rady oraz jakie są zadania pracowników biura rady.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • przybliżenie problematyki funkcjonowania JSY, ze szczególnym uwzględnieniem organu stanowiącego JST:
 • wyjaśnienie wątpliwości i na uzyskanie odpowiedzi w wielu obszarach funkcjonowania samorządu;
 • oparte będzie na praktycznych przykładach, doświadczeniach i sytuacjach z życia wziętych.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Zagadnienia ogólne:
  • Ramy prawne funkcjonowania organów JST,
  • Wzajemna relacja organów gminy – organ stanowiący a wykonawczy,
  • Status prawny radnego - podstawowe prawa i obowiązki.
 2. Organizacja rady i zadania biura rady:
  • Rola i zadania przewodniczącego rady,
  • Obsługa rady przez biuro rady, relacje służbowe i współpraca z przewodniczącym rady, przygotowanie sesji i komisji,
  • Porządek i przebieg obrad sesji rady – w tym głosowanie i nagrywanie,
  • Funkcjonowanie komisji rady, zadania przewodniczących komisji i radnych.
 3. Funkcjonowanie i aktualne zagadnienia w pracy rady:
  • Procedura uchwalania budżetu i jego wykonanie.
  • Działalność kontrolna rady, komisji rewizyjnej,
  • Interpelacje i zapytania radnych, dostęp do informacji publicznej,
  • Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji,
  • Oświadczenia majątkowe radnych,
  • RODO - obowiązki w zakresie ochrona danych osobowych.
 4. Udzielenie odpowiedzi m.in. na następujące pytania:
  • Kto jest pracodawcą wójta/burmistrza/prezydenta - organu wykonawczego? Czy rada może odwołać wójta, burmistrza, prezydenta?
  • Czy przewodniczący rady jest organem JST?
  • Czy pracodawca jest zobowiązany umożliwić radnemu wzięcie udziału w pracach rady (np. sesji? Czy musi być za ten czas przez niego wypłacone wynagrodzenie?
  • Czy do przewodniczącego rady należy wyłącznie organizowanie pracy rady i prowadzenie jej obrad?
  • Czy wójt/radni mają obowiązek upubliczniać swoje dane kontaktowe (e-mail, nr telefonu, nr telefonu komórkowego)? Czy obowiązkowe są dyżury radnych dla mieszkańców?
  • Czy przewodniczący rady może sam podpisać odpowiedź do obywatela na jego skargę/wniosek bez udziału rady (czy komisji skarg, wniosków i petycji)?
  • Czy przewodczniący rady (radni) mogą wydawać polecenia służbowe pracownikom Urzędu/jednostek organizayjnych?
  • Organizacja obrad rady tradycyjnie/zdalnie; co z udziałem mieszkańców (np. w posiedzeniu zdalnym rady)?
  • Czy obowiązkowe jest zapewnienie w materiale wideo - nagranej sesji - tłumacza języka migowego? Czy obowiązkowe jest zapewnienie trankstypcji obrad?
  • Czy jest obowiązek powołania koordynatora do spraw dostępności dla organu stanowiącego odrębnie od organu wykonawczego?
  • Interpelacje i wnioski radnych na sesji czy pisemnie?
  • Czy rada może kontrolować spółki prawa handlowego - komunalne?
  • Czy rada/radny może skontrolować prawidłowość wydania decyzji administracyjnej - np. przyznanie świadczenia czy umorzenia podatku? A wynagrodzenia pracowników np. Urzędu?
  • Czy jest obowiązek publikowania w oświadczeniu majątkowym dochodów małżonka?
  • Czy w trakcie obrad rady jest obowiązek uzyskania zgody na publikację wizerunku obywatela, który będzie brał w nich udział?
 5. Dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci
 • w szczególności osoby, które rozpoczęły wykonywanie zadań związanych z obsługą organów stanowiących (np. pracą w biurze rady),
 • osoby, które chcą usystematyzować swoją wiedzę i poznać aktualną interpretację poszczególnych zagadnień w funkcjonowaniu rady,
 • przewodniczącego rady lub radni.
zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony szkoleniowiec z zakresu procedur postępowania w JST, praktyk, od 12 lat Sekretarz Gminy i Miasta Chęciny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie, specjalność administracja samorządowa. Trener z praktycznym doświadczeniem w zakresie funkcjonowania administracji oraz zarządzania jednostką samorządu terytorialnego. Zajmuje się m.in. nadzorem nad sprawami związanymi z organizacją pracy urzędu i współpracą z biurem rady. Wykładowca akademicki na studiach podyplomowych w zakresie samorządu terytorialnego, administracji i prawa publicznego.

zwiń
rozwiń