Projekty

Projekt grantowy Komisji Europejskiej ukierunkowany na wsparcie produkcji i dystrybucji informacji na temat Polityki Spójności Unii Europejskiej. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Stowarzyszenie Gazet Lokalnych
Centrala
W realizacji
EDUKACJA
INNE
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
W ramach projektu gminy otrzymują grant na przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych wykraczających poza wymogi prawne wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przedmiotem konsultacji społecznych może być nowy lub zmieniany dokument planistyczny: - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, lub - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Wszystkie regiony
W realizacji
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
Projekt jest realizowany od 01.09.2018 r. do 31.08.2021 r. przez Powiat Tarnogórski w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. Przedsięwzięcie to realizowane jest w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na latach 2014 - 2020 w ramach działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe.
Śląskie
W realizacji
EDUKACJA
Obszar tematyczny: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa/ Samorządowe partnerstwo na rzecz informatyzacji współpracy z przedsiębiorcami Partnerzy projektu: Miasto Czeladź, Miasto Chorzów, Gmina Mikołów, Gmina Pszczyna, Miasto Wodzisław Śląski, Gmina Zawiercie, Gmina Tarnowskie Góry, Miasto Świętochłowice Instytucja Kontraktująca: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Źródło: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego…
Śląskie
W realizacji
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
Projekty