Dolnośląskie Forum Skarbników. Aktualne zagadnienia i nieprawidłowości w rachunkowości urzędów, starostw, samorządowych jednostek i zakładów budżetowych w 2020 roku

Cele i korzyści

Podczas zajęć omówione będą bieżące problemy w zakresie gospodarki finansowej, rachunkowości i sprawozdawczości JST, JPS i innych jednostek organizacyjnych.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Dokumentacja przyjętych zasad (polityka) rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
  1. Omówienie zasad budowy zakładowego planu kont, w tym tworzenia ewidencji analitycznej.
  2. Zasady prowadzenia ewidencji na kontach pozabilansowych.
  3. Przekazywanie wytycznych w sprawie grupowania operacji do podległych jednostek, ich znaczenie przy sporządzaniu łącznego sprawozdania finansowego.
  4. Nieprawidłowości w zakresie dokumentacji przyjętych zasad (polityk) rachunkowości jednostek.
 2. Wybrane problemy funkcjonowania planu kont budżetu i ich wpływ na politykę rachunkowości – m.in. zmiany dotyczące kont 133, 222, 224, 901, 902 i 909. Omówienie zasad funkcjonowania kont budżetu i przykłady nieprawidłowości ewidencji zdarzeń na kontach budżetu.
 3. Charakterystyka zasad funkcjonowania kont jednostki (konta 011 – 860):
  1. Ujęcie i wycena gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.
  2. Długoterminowe aktywa finansowe i aktualizacja ich wyceny.
  3. Zmiany w zakresie opisu konta 130 „rachunek bieżący jednostki”, zasady ewidencji zdarzeń na tym koncie, dowody stanowiące podstawę zapisu.
  4. Ewidencja rozliczeń transakcji przy użyciu kart płatniczych.
  5. Należności krótko a długoterminowe.
  6. Zmiany dotyczące kont kosztów i przychodów.
  7. Zmiany na kontach zespołu 8 (konta: 800, 820, 851, 860 i 870).
  8. Zasady ewidencji nadwyżki środków obrotowych oraz nadwyżki środków na wydzielonych rachunkach dochodów.
  9. Prawidłowe ustalenie zasad ewidencji, wyceny (amortyzacji lub umorzenia) środków trwałych, ustalenie wartości istotnej środków trwałych.
  10. Wycena należności, dokonywanie odpisów aktualizujących.
  11. Regulacje w zakresie rozliczeń podatku VAT w politykach rachunkowości i ich praktyczne zastosowanie, w tym:
   1. Ewidencja dochodów budżetowych i prezentacja w Rb-27S bez podatku od towarów i usług.
   2. Rozliczanie VAT należnego, w tym VAT od nieuregulowanych należności.
   3. Rozliczanie VAT naliczonego.
   4. Rozliczenia z jednostkami w ramach centralizacji.
 4. Występujące nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, dokonywania zapisów księgowych, omówienie na przykładach wyników kontroli, w tym zakres stosowania stanowiska Komitatu Standardów Rachunkowości z 2010 roku.
  1. Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych.
  2. Dziennik a dzienniki częściowe, dzienniki a tzw. rejestry.
  3. Konta ksiąg pomocniczych ich zasady prowadzenia, techniki prowadzenia, uzgadnianie z kontami księgi głównej.
  4. Zestawienie obrotów i sald.
  5. Zamknięcie roku, a zamknięcie miesiąca.
  6. Dekretacja dowodów księgowych.
  7. Zapis księgowy - elementy zapisu księgowego, ile powinno być dat w zapisie księgowym?
  8. Poprawianie błędów w dowodach księgowych, zapisach księgowych.
  9. Kiedy księgi rachunkowe są prowadzone na bieżąco, rzetelnie i sprawdzalne?
  10. Konta pozabilansowe – zasady funkcjonowania.
  11. Odpowiedzialność karna za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o rachunkowości.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie Dolnośląskiego Forum Skarbników, Skarbnicy Gmin, Powiatów i Województw, pracownicy służb księgowo-finansowych (głównych księgowych, księgowych) jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej, specjalista w zakresie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Doświadczony i ceniony przez służby księgowo - finansowe JST. Trener.

zwiń
rozwiń