Kontrola i nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem samorządów

Cele i korzyści
 • Zaznajomienie uczestników z kwestiami związanymi z efektywnym sprawowaniem kontroli i nadzoru nad spółkami
 • Poznanie sposobów i instrumentów nadzorczych do sprawowania nadzoru.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Kontrola i nadzór właścicielski nas spółkami z udziałem samorządów:
  1. Wprowadzenia - kontrola i nadzór, co to oznacza? 
  2. Spółki z udziałem samorządów terytorialnych:
   1. rodzaje spółek z udziałem gminy, powiatu lub województwam,
   2. dopuszczalny przedmiot działalności spółki komunalnejm,
   3. procedury tworzenia spółki, kompetencje wójta (burmistrza, prezydenta) oraz rady gminy.
 2. Organizacja i wykonywania kontroli i nadzoru nad działalnością spółki komunalnej:
  1. Kontrola i nadzór nad działalnością spółki ze strony gminy – założenia, cele, rodzaje.
  2. Uprawnienia kontrolne i nadzorcze organów gminy - podział uprawnień pomiędzy organ wykonawczy i organ stanowiący.
  3. Uprawnienia radnych do kontrolowania spółki.
  4. Precedensowe orzecznictwo NSA dotyczące uprawnień rady gminy do kontrolowania spółki, uprawnienia kontrolne wspólników spółki tj. zgromadzenia wspólników (walne zgromadzenie), tzw. uprawnienia osobiste wspólników, różnice w spółkach z o.o. w stosunku do spółki akcyjnej.
  5. Uprawnienia kontrolne rady nadzorczej, sposób obsadzenia, uprawienie, wykonywania kontroli.
 3. Organizacja nadzoru nad spółką w urzędzie gminy/miasta:
  1. Możliwe sposoby sprawowania nadzoru w ramach urzędu, nadzór rozproszony, nadzór scentralizowany.
  2. Instrumenty nadzorcze, w tym kształtowanie wynagrodzeń członków organów spółki.
 4.  Zmiany w funkcjonowaniu spółek wynikające z regulacji covidowskich.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca JST: wójt , burmistrz, prezydent, starosta, skarbnik, Radni, osoby sprawujące kontrolę nad spółkami w urzędzie, wydziały nadzoru właścicielskiego, audytorzy, kontrolerzy, osoby sprawujące funkcje kierownicze w nadzorowanych spółkach, członkowie rad nadzorczych.Radni, osoby sprawujące kontrolę nad spółkami w urzędzie.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

radca prawny. Zajmuje się obsługą prawną samorządów i spółek sektora komunalnego, w tym branży wod-kan. Autor artykułów w Gazecie Samorządu i Administracji, Wodociągi i Kanalizacja, współautor książki wydawnictwa C.H. BECK "Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego". Prowadzi wykłady z zakresu szeroko rozumianego funkcjonowania samorządów i ich jednostek w otoczeniu prawnym.

zwiń
rozwiń