Pomoc materialna o charakterze socjalnym. Uprawnienie uczniów do stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego

Cele i korzyści

Ugruntowanie i uaktualnienie wiedzy z zakresu objętego tematyką szkolenia oraz umożliwienie wzajemnej wymiany doświadczeń w zakresie realizacji przepisów dotyczących uprawnień uczniów do stypendium szkolnego oraz do zasiłku szkolnego.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Ustawowy cel przyznawania pomocy materialnej uczniom.
 2. Uprawnieni do otrzymywania pomocy materialnej.
 3. Formy przyznawania stypendium szkolnego.
 4. Analiza najczęstszych nieprawidłowości pojawiających się w uchwałach rad gmin określających regulaminy przyznawania pomocy materialnej dla uczniów – na podstawie orzecznictwa sądów i administracji.
 5. Formy udzielania pomocy materialnej dla uczniów, stosowane przez gminy.
 6. Podmioty uprawnione do składania wniosku o przyznanie pomocy socjalnej.
 7. Ustawowy termin składania wniosków oraz uzasadnione przypadki złożenia wniosku po terminie.
 8. Elementy wniosku o przyznanie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego,
 9. Zaświadczenia , oświadczenia o wysokości dochodów, służące do określenia dochodu przypadającego na jednego członka w rodzinie.
 10. Ustalanie uprawnienia ucznia do otrzymania pomocy w ramach stypendium lub zasiłku szkolnego.
 11. Wstrzymanie, cofnięcie stypendium szkolnego.
 12. Źródła finansowania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 
 13. Upoważnienie kierownika ośrodka pomocy społecznej do przeprowadzania postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 14. Przyznawanie pomocy materialnej w trybie wydania decyzji administracyjnej.
 15. Przegląd wyników kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania środków na stypendia i zasiłki szkolnych przeprowadzanych w gminach przez organy kontrolujące.
 16. Orzecznictwo w zakresie przyznawania pomocy materialnej uczniom – wnioski do praktycznego stosowania.
 17. Przetwarzanie danych osobowych w ramach postępowań o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Zajęcia skierowane do:

pracowników jst zajmujących się rozpatrywaniem wniosków dot. przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli; praktyk z kilkunastoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta, autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych.

zwiń
rozwiń