Prawidłowe przeprowadzanie, rozliczenie i dokumentowanie inwentaryzacji 2020/2021 r. Oraz wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki majątkiem w kontekście ustaleń kontrolnych regionalnych izb obrachunkowych i najwyższej izby kontroli

Cele i korzyści

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieć jak prawidłowo przeprowadzić inwentaryzację w jednostce samorządowej oraz jak prawidłowo ją udokumentować. Poznają także konsekwencje za nieprawidłowości powstałe w trakcie inwentaryzacji. Zostaną również przedstawione wybrane zagadnienie w zakresie gospodarowania majątkiem ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z zarządzeniem gruntami i budynkami.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Inwentaryzacja w jednostce samorządowej:
  1. Cel inwentaryzacji,
  2. Wewnętrzne unormowania w zakresie inwentaryzacji – co należy uregulować,
  3. Rozpoczęcie inwentaryzacji – kto ją inicjuje i w jaki sposób,
  4. Różnica pomiędzy uzgadnianiem sald a inwentaryzacją,
  5. Jak przeprowadzić likwidację środków trwałych przed rozpoczęciem spisu z natury,
  6. Metody przeprowadzania inwentaryzacji:
   • spis z natury w tym: przygotowanie spisu; technika; inwentaryzacja składników majątkowych w ewidencji wartościowej i ilościowej; wykorzystanie czytników kodów paskowych, pracownicy, którzy mogą uczestniczyć w spisie z natury; wycena wartości spisanych składników; inwentaryzacja obcych środków trwałych, inwentaryzacja: laptopów, telefonów komórkowych, samochodów służbowych
   • potwierdzenia sald w tym: kiedy wysyłamy prośbę o potwierdzenia salda oraz jak się zachować jeśli nie otrzymamy odpowiedzi od kontrahenta lub otrzymamy wcześniej niż sami wysłaliśmy prośbę o potwierdzenie salda, czy inwentaryzujemy salda zerowe,
   • porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami w tym: jakie salda porównujemy; jakie dokumenty bierzemy pod uwagę,
  7. Terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji, w tym jakie składniki pasywów i aktywów należy inwentaryzować corocznie, a jakie w innych okresach, w jakim okresie przeprowadzamy inwentaryzację drogą spisu z natury, potwierdzenia sald i weryfikacji oraz co oznacza sformułowanie że inwentaryzację przeprowadzamy np. raz w ciągu 4 lat,
  8. Inwentaryzacja drogą weryfikacji – do kiedy należy przeprowadzić,
  9. Wybrane interpretacje Ministerstwa Finansów - departament rachunkowości, dotyczące inwentaryzacji.
 2. Odpowiedzialność za inwentaryzację:
  1. Odpowiedzialność za inwentaryzację kierownika jednostki, głównego księgowego, pracowników jednostki i członków komisji inwentaryzacyjnych – zasady odpowiedzialności,
  2. Prawidłowe powierzenie obowiązków w zakresie inwentaryzacji pracownikom jednostki,
  3. Kto i w jakim zakresie odpowiada za naruszenie dyscypliny finansów publicznych za nieprzeprowadzenie lub nierzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji,
  4. Najczęstsze nieprawidłowości w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji.
 3. Dokumentowanie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz jej rozliczenia:
  1. Dokumentowanie inwentaryzacji – w jaki sposób ją dokumentujemy by nie mieć kłopotów w trakcie kontroli zewnętrznych,
  2. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych, w tym do kiedy należy przeprowadzić, jak udokumentować powstanie i rozliczenie różnic oraz sposób ujęcia w księgach rachunkowych oraz obciążenie pracownika za niedobór,
  3. Odpowiedzialność materialna pracowników.
 4. Inwentaryzacja częste błędy w szczególności:
  1. Jeżeli przeprowadzamy inwentaryzację np. w okresie od 1 grudnia do 31 grudnia 2020 r. to czy wg stanu na dzień 30 listopada czy 31 grudnia,
  2. Weryfikacja – z jakimi dokumentami należy porównać księgi rachunkowe.
  3. Błędy z zakresie inwentaryzacji laptopów, telefonów komórkowych, samochodów służbowych, aparatów fotograficznych, kamer, instrumentów muzycznych,
  4. Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych zgromadzonych w bibliotekach przyszkolnych,
  5. Weryfikacja – czy przy inwentaryzacji gruntów można porównać księgi rachunkowe z ewidencją geodezyjną,
  6. Inwentaryzacja metodą spisu z natury środków trwałych raz w wciągu 4 lat – czy dotyczy to wszystkich środków trwałych,
  7. Metody inwentaryzacji majątku obcego znajdującego się w jednostkach np. będącego w użyczeniu,
  8. Metody inwentaryzacji sprzętu komputerowego, solarów itp. oddanego w używanie osobom trzecim,
  9. Inwentaryzacja składników majątkowych będących w użytkowaniu OSP,
  10. Metody inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych,
  11. Metody inwentaryzacji udziałów w spółkach kapitałowych,
  12. Metody inwentaryzacji akcji w spółkach kapitałowych,
  13. W jakich odstępach czasowych należy inwentaryzować place zabaw, siłownie zlokalizowane np. w parkach,
  14. Do kiedy należy przeprowadzić inwentaryzację jeśli jej termin ustawowy upływa 15 stycznia, a dzień ten jest sobotą lub niedzielą.
 5. Inwentaryzacja w przypadku obsługi prowadzonej przez CUW:
  1. Inwentaryzacja w jednostkach oświatowych zbiorów bibliotecznych – co stosujemy ustawę o rachunkowości czy skontrum,
  2. Kto zarządza i odpowiada za inwentaryzację przeprowadzaną metodą spisu z natury, potwierdzenia sald i weryfikacji w jednostce z obsługą prowadzoną przez CUW,
  3. Kto powołuje komisje inwentaryzacyjne, czy są możliwe komisje łączone składające się z pracowników różnych jednostek.
 6. Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki majątkiem:
  1. Podstawa władania budynkiem i gruntem przez jednostki w świetle uregulowań art. 18 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: umowy najmu, dzierżawy, umowy użyczenia, trwały zarząd,
  2. Różnica pomiędzy użytkowaniem, a użyczeniem i dopuszczalność stosowania tych form w jednostkach samorządowych,
  3. Kto ewidencjonuje grunty i budynki przy umowie najmu, użyczenia, dzierżawy, trwałym zarządzie, użytkowaniu wieczystym,
  4. Na jakiej podstawie ewidencjonujemy w księgach rachunkowych jednostki organizacyjnej grunt i budynek,
  5. Podstawa prawna zawierania przez kierowników jednostek organizacyjnych umów najmu dotyczących ich budynków,
  6. Nieruchomości w trwałym zarządzie np. jednostek oświatowych – kto ustala stawki czynszu – wójt czy dyrektor szkoły,
  7. Nadzór nad placami zabaw i siłowniami zewnętrznymi – jakie są wymogi prawne,
  8. Ewidencja pozabilansowa – kiedy stosujemy.
 7. Majątek Gminy, a jednostki pomocnicze:
  1. Zasady przekazywania składników mienia ruchomego i nieruchomego sołectwu (wzory dokumentów),
  2. Zasady nadzoru nad przekazanym sołectwu mieniem,
  3. Inwentaryzacja mienia przekazanego sołectwu.
 8. Podsumowanie.
zwiń
rozwiń
Szkolenie skierowane do:

Kierownicy jednostek (wójtowie, burmistrzowie, członkowie zarządów, kierownicy jednostek organizacyjnych jst), skarbnicy, główni księgowi jednostek, pracownicy księgowości oraz pracownicy merytoryczni wykonujący obowiązki w ramach inwentaryzacji, członkowie komisji inwentaryzacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

prowadzi szkolenia od 2003 roku. Wieloletni Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, wcześniej Główny Inspektor Wydziału Kontroli RIO, obecnie Zastępca Burmistrza, autor artykułów, wykładowca i praktyk, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicznych, budżetu zadaniowego i zamówień publicznych. Wykładowca Uniwersytecki, stale współpracuje z FRDL.

zwiń
rozwiń