Rekrutacja do publicznych placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Miejsce
Internet
Termin
05 lutego 2021
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
295 zł
Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie poświęcone zagdanieniom przeprowadzenia naboru do placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych na rok 2021/2022. Szkolenie uwzględniać będzie wprowadzane regulacje prawne związane z bieżącą sytuacją epidemiologiczną.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Nabycie kompetencji dotyczących praktycznego przygotowania procesu rekrutacji w oparciu o ustawę prawo oświatowe.

Aktualizacja wiedzy dotyczącej postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i publicznych szkół na rok szkolny 2021/2022.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Publiczne placówki wychowania przedszkolnego (przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego):
  1. Podstawa prawna przeprowadzenia naboru do placówek wychowania przedszkolnego.
  2. Organy odpowiedzialne za realizację procedury rekrutacyjnej - zadania organu prowadzącego, dyrektora oraz komisji rekrutacyjnej.
  3. Wniosek o przyjęcie do placówki wychowania przedszkolnego – przykład wzoru oraz wymagane załączniki.
  4. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnych i w postępowaniu uzupełniającym do placówek wychowania przedszkolnego.
  5. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – przykład wzoru.
  6. Kryteria I i II etapu naboru do placówek wychowania przedszkolnego.
  7. Praca komisji rekrutacyjnej – na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.
  8. Wyniki postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego.
  9. Odwołanie od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej.
  10. Postępowanie rekrutacyjne w nowotworzonych placówkach wychowania przedszkolnego.
  11. Konsekwencje zaniechania wskazania przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego dzieciom, które nie otrzymały miejsca w wybranym przedszkolu.
  12. Ustawowe zobowiązanie do przeprowadzenia otwartego konkursu dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznej szkole podstawowej, lub niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na realizację zadania udostępnienia miejsc przedszkolnych – przy braku miejsc w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego.
 2. Publiczne szkoły podstawowe:
  1. Podstawa prawna przeprowadzenia naboru do klas pierwszych szkół podstawowych.
  2. Organy odpowiedzialne za realizację naboru - zadania organu prowadzącego, dyrektora oraz komisji rekrutacyjnej.
  3. Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej - elementy zgłoszenia oraz wymagane załączniki.
  4. Wniosek o przyjęcie do pierwszej klasy szkoły podstawowej – przykład wzoru oraz wymagane załączniki.
  5. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnych i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych.
  6. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych.
  7. Praca komisji rekrutacyjnej.
  8. Wyniki postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego.
  9. Odwołanie od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej.
  10. Rekrutacja do klasy I publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub do klasy wyższej niż I w tych szkołach, w przypadku gdy szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w tej klasie.
  11. Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych.
  12. Postępowanie rekrutacyjne w nowotworzonych szkołach podstawowych.
  13. Miejsce realizacji przez ucznia obowiązku szkolnego w przypadku niezorganizowania oddziału danej klasy w szkole obwodowej.
  14. Przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół i placówek wychowania przedszkolnego.
zwiń
rozwiń
Adresaci

pracownicy urzędów samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin oraz starostwach powiatowych, zajmujący się wykonywaniem zadań związanych prowadzeniem oświaty, pracownicy CUW-ów i wydziałów edukacji, oraz do dyrektorzy, zastępcy dyrektorów oraz przewodniczący i członków komisji rekrutacyjnych prowadzących postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i szkół.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli; praktyk z kilkunastoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta, autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line