Kurs: Nowa, zintegrowana strategia rozwoju gminy. Jak opracować krok po kroku strategię rozwoju gminy zgodnie z nowymi wymaganiami ustawowymi

Miejsce
Internet
Termin
28 kwietnia - 19 maja 2021
Czas trwania
09:00 - 13:00
Cena
950 zł
Ważne informacje o szkoleniu

ZAGADNIENIA PORUSZANE W TRAKCIE TRZYDNIOWEGO KURSU to m. in.:

 • Przedstawienie głównych, aktualnych motywów budowy/aktualizacji strategii rozwoju przez JST.
 • Prezentacja najważniejszych zmian dla strategii gminnych, wprowadzanych nowelizacją ustawy.
 • Omówienie procedury przystąpienia do budowy strategii rozwoju zgodnie z wytycznymi nowelizacji ustawy i metodologii przeprowadzenia całego procesu – w tym uchwała o przystąpieniu do sporządzenia strategii rozwoju gminy oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
 • Prezentacja i omówienie poszczególnych elementów/rozdziałów strategii rozwoju gminy
 • Omówienie wszystkich etapów budowy strategii rozwoju gminy – w tym nowych elementów wprowadzonych nowelizacją ustawy: model struktury funkcjonalno-przestrzennej, obszary strategicznej interwencji, ramy finansowe – powiązanie strategii rozwoju z planowaniem przestrzennym i finansowym.
 • Omówienie procesu konsultacji strategii rozwoju – tryb, metody, harmonogram
 • Analiza procesu opiniowania strategii rozwoju gminy z instytucjami zewnętrznymi, zgodnie z wytycznymi nowelizacji ustawy.
 • Ewaluacja trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji strategii rozwoju.
 • Wyjaśnienie roli strategii dla dokumentów planowania przestrzennego.
 • Uzyskanie informacji nt. roli strategii w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

W wyniku dokonanych zmian legislacyjnych po raz pierwszy uregulowano pojęcie strategii rozwoju gminy. Zapraszamy do udziału w nowym, jedynym tego typu kursie, podczas którego uczestnicy nabędą kompleksową wiedzę na temat tego, jak opracować strategię rozwoju gminy, w kontekście tych zmian. Program 3-dniowego kursu powstał, jako odpowiedź na zgłaszane przez jst duże zapotrzebowanie na zdobycie praktycznej wiedzy w tym zakresie i brak alternatyw szkoleniowych na rynku.

Kurs prowadzony będzie przez zespół praktyków współpracujących na co dzień z wieloma jednostkami samorządu terytorialnego w procesie przygotowania i aktualizacji dokumentów strategicznych, autorów poradnika i filmu instruktażowego jak budować strategię rozwoju i model funkcjonalno-przestrzenny realizowanych na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – tak więc uczestnicy będą mieli możliwość, oprócz zdobycia wiedzy teoretycznej, skorzystać z konsultacji dot. najtrudniejszych etapów planowania strategicznego w gminie i zapoznania się z zaleceniami resortowymi oraz dobrą praktyką innych jednostek w tym zakresie.

zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ I

WPROWADZNIE DO PLANOWANIA ZINTEGROWANEGO

I. Strategia rozwoju gminy:

 1. Strategia jako proces i jako dokument;
 2. Rola strategii oraz wynikające z niej funkcje;
 3. Główne przesłanki aktualizacji / budowy strategii rozwoju gminy – wewnętrzne i zewnętrzne względem gminy;
 4. Modele pracy nad strategią (urzędniczy, ekspercki, partycypacyjno-ekspercki) – charakterystyka, porównanie kosztów i korzyści.
   

II. Nowe wytyczne w zakresie budowy strategii rozwoju gminy wdrożone nowelizacją ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw:

 1. Wytyczne proceduralne – elementy procesu opracowania projektu strategii rozwoju gminy i postępowania z projektem do czasu uchwalenia przez radę gminy;
 2. Wytyczne merytoryczne względem projektu strategii rozwoju gminy - obligatoryjne i fakultatywne rozdziały dokumentu;
 3. Nowa zintegrowana strategia rozwoju gminy a dotychczasowe dokumenty i strategie terytorialne.
   
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra kierownicza i pracownicy JST odpowiedzialni za przygotowanie, wdrażanie i monitorowanie strategii rozwoju oraz wydziały związane z pozyskiwaniem środków na rozwój JST.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wykładowca I - Dyrektor FRDL MISTiA. Ekspert, konsultant w dziedzinie rozwoju lokalnego i regionalnego oraz planowania i zarządzania strategicznego w JST, NGO`s i PES. Moderator procesów budowy strategii rozwoju dla różnych szczebli samorządu terytorialnego w Polsce i zagranicą, realizator badań, analiz i audytów w sferze publicznej i gospodarczej. Wieloletnie doświadczenie w kreowaniu i kierowaniu projektami, moderowaniu sesji strategicznych, konstruowaniu strategii i planów rozwojowych, prowadzeniu badań, opracowywaniu analiz społecznych i gospodarczych, realizacji audytów oświaty itp. Autor poradnika i filmu instruktażowego w zakresie budowy strategii rozwoju zgodnie z wymaganiami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wykładowca II  - Kierownik Zespołu ds. Doradztwa i Rozwoju FRDL MISTiA. Menedżer publiczny, konsultant z zakresu zarządzania i planowania strategicznego dla JST i NGO`s. Autor kilkudziesięciu strategii rozwoju oraz polityk branżowych w Polsce i na Ukrainie. Pomysłodawca i koordynator projektów krajowych i międzynarodowych. Od lat związany z samorządem i sektorem pozarządowym. Autor poradnika i filmu instruktażowego w zakresie budowy strategii rozwoju zgodnie z wymaganiami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Milena Dudek
Koordynator ds. szkoleń
tel. 713724121
milena.dudek@okst.pl