Projekt budowlany w postaci cyfrowej jako załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę niektórych zgłoszeń budowlanych

Miejsce
Internet
Termin
17 listopada 2021
Czas trwania
09:00 - 13:00
Cena
309 zł
Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanych zajęć zostanie omówiona nowelizacja Prawa budowlanego z 13.02.2020 r. obowiązująca od 19 września 2020 r. oraz wszystkie późniejsze zmiany, które wprowadziły nowe zasady sporządzania projektu budowlanego, również w wersji elektronicznej. Pełna cyfryzacja procedur budowlanych - inicjowania i rozpatrywania wniosków i zgłoszeń - możliwa jest już od 1.07.2021 r. Wykład wyjaśni więc w jaki sposób należy postępować z wnioskami oraz projektami budowlanym wniesionymi do organów administracji architektoniczno-budowlanej w wersji elektronicznej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnicy zajęć zostaną zapoznani z fazami postępowania administracyjnego: od złożenia elektronicznego wniosku, poprzez sprawdzenie jego kompletności, niezbędne zawiadomienia, sprawdzenia i uzgodnienia oraz obsługę stron postępowania, aż po doręczenie wydanych decyzji przy pomocy komunikatorów elektronicznych. Szczególny nacisk zostanie położony na zakres obowiązkowych sprawdzeń projektu budowlanego, dokonywanych przez organy administracji architektoniczno-budowlanej oraz techniczną stronę przeprowadzania analizy projektów budowlanych w wersji cyfrowej.

zwiń
rozwiń
Program
  1. Cyfryzacja procedur budowlanych – ogólne zasady inicjowania postępowań administracyjnych przy pomocy formularzy elektronicznych na tle ogólnych zasad prowadzenia postępowań administracyjnych określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.
  2. Części projektu budowlanego oraz ich rola w poszczególnych etapach przygotowania i realizacji inwestycji.
  3. Ogólne zasady sporządzania oraz podpisywania projektu budowlanego w wersji elektronicznej.
  4. Projekt budowlany jako załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę oraz niektórych zgłoszeń budowlanych.
  5. Zakres obowiązkowych sprawdzeń projektu budowlanego dokonywanych przez organy aa-b na mocy art. 35 Prawa budowlanego.
  6. Prowadzenie i zakończenie postępowań w formie elektronicznej.
  7. Doręczenia elektroniczne.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy organów administracji architektoniczno-budowlanej wydający pozwolenia na budowę oraz przyjmujący zgłoszenia budowlane (starostw oraz urzędów wojewódzkich). Informacje przekazywane na szkoleniu mogą też być przydatne osobom posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania oraz architektom, a także inwestorom.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni pracownik organów administracji publicznej różnych szczebli. Obecnie współpracuje z firmą dającą wsparcie inwestorom w zakresie zarządzania procesami inwestycyjnymi oraz koordynacji wszelkich postępowań administracyjnych w budownictwie. Od ponad 8 lat prowadzi liczne szkolenia z zakresu procedur wydawania decyzji administracyjnych, związanych z szeroko pojętym inwestowaniem na podstawie przepisów zwykłych (ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawa budowlanego i przepisów powiązanych) oraz szczególnych (specustaw: drogowej, kolejowej, czy mieszkaniowej). Autorka i współautorka kilku książek wydanych przez Wydawnictwo C.H.BECK a poświęconych specustawie mieszkaniowej, znowelizowanemu w latach 2020 i 2021 Prawu budowlanemu, a także ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Kwestie podstaw prawnych inwestowania, w szczególności w zakresie infrastruktury technicznej i drogowej, szkoląca porusza od dawna w licznych publikacjach w prasie branżowej - Piśmie Samorządu Terytorialnego Wspólnota, Gazecie Samorządu i Administracji oraz w miesięczniku Wspólnota Mieszkaniowa.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Barbara Tekień
Koordynator
tel. 32 206 98 43 wew. 31
barbara.tekien@okst.pl