Udzielanie zamówień publicznych z perspektywy obowiązującej od 2021 roku nowej ustawy pzp

Miejsce
Wrocław
Termin
06-07 czerwca 2022
Czas trwania
09:00 - 15:00
Cena
790 zł
Ważne informacje o szkoleniu

Szkolenie realizowane będzie stacjonarnie przez 2 dni szkoleniowe.
Szkolenie udzielania zamówień publicznych to z  jednej strony potężna dawka praktycznej wiedzy, ale również możliwość podsumowania pierwszego roku obowiązywania nowej ustawy Pzp. Poszczególne zagadnienia omawiane będą z perspektywy doświadczeń zarówno zamawiających jak i wykonawców, z uwzględnieniem bogatego już orzecznictwa oraz wyników kontroli. To również doskonała okazja do dyskusji o własnych doświadczeniach, szansach jakie dały nowe przepisy Pzp oraz zagrożeniach, które mogą zniweczyć zaangażowanie w proces przygotowania i udzielania zamówienia publicznego. Zajęcia będą miały formułę warsztatową, z elementami dyskusji i prezentacji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Szczegółowe omówienie zasad związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia. Szczegółowo przedstawione zostaną reguły szacowania wartości zamówienia, zasady i ryzyka związane z opisem przedmiotu zamówienia, doboru kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu. Zmierzymy się również z problematyką dokumentów składanych przez wykonawców w związku z obieganiem się o zamówienie publiczne, zdefiniujemy czym jest oferta w kontekście częstych przypadków nieprawidłowości co do formy, momentu i sposobu złożenia. Uczestnicy otrzymają szereg praktycznych rozwiązań i wskazówek umożliwiających prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania według reguł nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wstęp do Prawa zamówień publicznych:
a) słowniczek pojęć w Prawie zamówień publicznych,
b) zasady udzielenia zamówień publicznych,
c) komunikacja w zamówieniach publicznych.
2. Planowanie w zamówieniach publicznych:
a) analiza potrzeb i wymagań zamawiającego,
b) konsultacje rynkowe - udział wykonawców w przygotowaniu postępowania,
c) plany postępowań - terminy sporządzania, nowe zasady publikacji oraz aktualizacji planów postępowań.
3. Przygotowanie oraz wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) Zasady agregowania zamówień w kontekście szacowania wartości zamówienia:
- zasady definiowania tzw. „zamówień tożsamych” na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej,
- szacowanie wartości robót budowlanych w kontekście definicji obiektu budowlanego oraz przedsięwzięcia (projektu) budowlanego,
- jak ocenić podobieństwo dostaw,
- jednorodne, identyczne usługi podstawą szacowania wartości usług,
- podział zamówienia a szacowanie wartości zamówienia,
- szacowanie wartości zamówienia z uwzględnieniem opcji,
- szacowanie wartość zamówień nieprzewidywalnych,
- wybór przepisów Pzp w przypadku tzw. zamówień mieszanych,
- metody szacowania wartości zamówienia.
b) Wybór procedury udzielenia zamówienia publicznego:
- tryby postępowań dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych,
- tryby postępowań dla zamówień powyżej progów unijnych,
- zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.
c) Zasady podmiotowej kwalifikacji wykonawców:
- zasady stosowania warunków udziału w postępowaniu,
- przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania,
- dokumenty składane przez wykonawców – warunki uzupełniania, termin ważności dokumentów,
- podmiotowe środki dowodowe,
- podwykonawstwo, konsorcja oraz podmioty trzecie w nowej ustawie. 
d) Przedmiotowe warunki zamówienia:
- jak zapewnić jednoznaczny, precyzyjny i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia,
- przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania, proporcjonalności i przejrzystości,
- kryteria oceny ofert w nowej ustawie,
- przedmiotowe środki dowodowe.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kurs skierowany jest do pracowników instytucji samorządu terytorialnego, państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za zamówienia w jednostce, kierowników zarządzających komórkami zamówień publicznych, kierowników jednostek, członków komisji przetargowych, a także wszystkich zainteresowanych tematyką zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, specjalista w zakresie zamówień publicznych, od niemal 20 lat związany z zamówieniami publicznymi. Doświadczenie zarówno jako zamawiający oraz doradca w instytucjach zamawiających, jak również jako wykonawca i doradca wykonawców przy ubieganiu się o zamówienia publiczne. To również kilkaset przeprowadzonych audytów i kontroli zamówień, organizowanie i wdrażanie procedur i wewnętrznych systemów zarządzania procesami zakupowymi. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych dla administracji publicznej m.in. w Akademii Leona Koźmińskiego. Doświadczony trener prowadzący szkolenia m.in. dla pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu i Senatu, Lotniczej Akademii Wojskowej, ministerstw, jednostek samorządowych, spółek komunalnych, szkół, uczelni, czy szpitali. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
FRDL OKST Wrocław

Wrocław, ul. Piłsudskiego 43

Koordynatorzy
Renata Bąk
Katarzyna Nowak
koordynator działu sprzedaży
tel. 32 206 98 43 wew. 28
katarzyna.nowak@okst.pl
Informacje dodatkowe

Kurs będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie naszego Ośrodka, ul. Piłsudskiego 43, Wrocław III p.

Cena: 790 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 1 czerwca 2022 r.