Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza do 2. edycji Programu Doskonalenia Badań Ewaluacyjnych. Adresatami są osoby, które chciałyby przeprowadzić ewaluację projektu wspierającego zatrudnienie lub przedsiębiorczość młodzieży (15–29) i uzyskać dofinansowanie kosztów swojej pracy w tym zakresie.

Program realizowany jest w ramach projektu „Youth Impact” finansowanego ze środków Funduszu na Rzecz Zatrudnienia Młodzieży z Funduszy Norweskich i EOG powołanych przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein. Więcej o projekcie Youth Impact i naszym podejściu do ewaluacji można przeczytać na stronie www.youth-impact.eu, a także w naszym Narzędziowniku Ewaluacyjnym.

Osoby zainteresowane zapraszamy do złożenia wniosku, w którym zawarta będzie proponowana koncepcja i plan ewaluacji oraz CV. Po zakwalifikowaniu do Programu, jego uczestnicy będą zobowiązani do przeprowadzenia ewaluacji według złożonej przez nich koncepcji i planu po uwzględnieniu ewentualnych uwag mentora.*

Przedstawiane przez kandydatów propozycje przeprowadzenia ewaluacji mogą być prowadzone przez dowolną instytucję/organizację. Istotne jest, aby dotyczyły wspierania zatrudnienia lub/i przedsiębiorczości młodzieży (w tym np. z grupy NEET, osób z niepełnosprawnościami lub innych grup defaworyzowanych).

Dopuszczamy wszelkie typy ewaluacji, ale będziemy preferować ewaluację wpływu, a także ewaluacje prowadzone w sposób partycypacyjny.

OFERUJEMY:

Fundacja zapewni uczestnikom Programu wsparcie merytoryczne oraz finansowanie uzasadnionych kosztów pracy ewaluatora w łącznej kwocie nie przekraczającej 2300 EUR* brutto wypłacone w PLN (według średniego kursu miesięcznego Komisji Europejskiej ze strony Infor Euro). Nakład pracy ewaluatora musi wynikać z planu ewaluacji przedstawionego przez uczestnika i zaakceptowanego przez Fundację.

Dopuszczane jest realizacja ewaluacji w parach, jeśli zakres ewaluacji uzasadnia potrzebę realizacji badania przez 2 osoby (w takim wypadku każda z nich otrzyma wynagrodzenie stosownie do nakładów pracy uwzględnionych w planie ewaluacji, a suma nie może przekroczyć równowartości 4600 EUR brutto).

WYMAGANIA:

  • osoba aplikująca powinna mieć doświadczenie w prowadzeniu badań społecznych, w tym w zakresie zbierania i analizy danych oraz przygotowywaniu raportów,
  • propozycja ewaluacji składana przez osobę aplikującą musi dotyczyć projektów wspierających zatrudnienie i/lub przedsiębiorczość młodzieży,
  • proponowana przez osobę aplikującą ewaluacja zostanie zrealizowana w okresie: 1.11.2021–30.05.2022 r.**,
  • osoba aplikująca złoży w terminie wypełniony formularz wniosku z wymaganymi w jego ramach plikami CV oraz planem ewaluacji.

Ponadto będziemy preferować:

  • osoby posiadające wykształcenie kierunkowe, podyplomowe albo ukończone szkolenia w zakresie ewaluacji,
  • osoby posiadające doświadczenie w zakresie ewaluacji,
  • osoby posiadające doświadczenie w zakresie projektów wspierających zatrudnienie / przedsiębiorczość młodzieży, w tym zwłaszcza młodzieży NEETs, z niepełnosprawnościami lub innych grup defaworyzowanych),
  • osoby znające język angielski w stopniu umożliwiającym przygotowanie krótkiej prezentacji wyników ewaluacji w tym języku,
  • osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
  • propozycje przeprowadzenia ewaluacji wpływu (impact evaluation) oraz podejście partycypacyjne.


TERMINY:

Do 15 PAŹDZIERNIKA br. należy wypełnić formularz wniosku (dostępny TUTAJwraz z załączonym CV oraz planem ewaluacji. 

Do 28 PAŹDZIERNIKA br. wszystkie osoby aplikujące otrzymają mailem informację, czy zostały zakwalifikowane do Programu.

Czas na przeprowadzenie ewaluacji według przedłożonej przez wnioskodawcę koncepcji: 1.11.2021–30.05.2022 r.

Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać pod adresem: yi@frdl.org.pl

 


* Ze względu na wymogi grantodawcy konieczne będzie podpisanie umowy o pracę na czas określony

** W przypadku konieczności dłuższego okresu prowadzenia ewaluacji mogą zostać zaakceptowane wnioski oferujące przygotowanie w ww. okresie jedynie koncepcji, planu, narzędzi i raportu z części zrealizowanych działań ewaluacyjnych, jednak pod warunkiem, że aplikujący dostarczy deklarację dokończenia realizacji ewaluacji, podpisaną przez wnioskodawcę i organizację realizującą ewaluowany projekt.