Goczałkowice-Zdrój, Tarnowskie Góry i Bielsko-Biała zostały w swoich kategoriach zwycięzcami Rankingu Gmin woj. śląskiego, przygotowywanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym.

Jak wyjaśnili na wtorkowej gali wydarzenia w Sali Sejmu Śląskiego jego organizatorzy, o miejscu w rankingu decyduje wynik wyliczony w oparciu o wskaźniki mierzące potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę - ranking wskazuje więc w sposób obiektywny najlepiej radzące sobie wspólnoty gminne.

Ranking Gmin to inicjatywa zapoczątkowana w 2010 r. w Krakowie. W poprzednich latach regionalne Ośrodki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego kontynuowały ją w woj. małopolskim, podkarpackim i lubelskim. W tym roku ranking został przeprowadzony we wszystkich polskich regionach.

We wtorek w Katowicach odbyła się pierwsza z tegorocznych gal regionalnych rankingów, jaki w woj. śląskim Fundacja przeprowadziła we współpracy z Urzędem Statystycznym w Katowicach. Jednym z głównych partnerów był Bank Gospodarstwa Krajowego.

Jak ogłoszono, w kategorii gmin do 20 tys. mieszkańców trzy pierwsze miejsca w Rankingu Gmin woj. śląskiego zajęły Goczałkowice-Zdrój, Buczkowice i Wilkowice. Kolejne miejsca zajęły Imielin, Lubomia, Szczyrk, Chybie, Przyrów, Kornowac oraz Kozy.

W kategorii gmin powyżej 20 tys. mieszkańców na podium znalazły się kolejno: Tarnowskie Góry, Cieszyn i Mikołów, a za nimi: Czeladź, Czechowice-Dziedzice, Lubliniec, Jasienica, Łaziska Górne, Zawiercie i Żywiec.

W utworzonej tylko dla woj. śląskiego kategorii dla tamtejszych 19 miast na prawach powiatu najwyższe wyniki uzyskały: Bielsko Biała, Katowice i Rybnik, a następne: Gliwice, Tychy, Żory, Dąbrowa Górnicza, Jastrzębie-Zdrój, Częstochowa oraz Jaworzno.

 To wyjątkowy ranking. Jego podstawą są dane GUS z szesnastu kategorii. Naszym celem jest wyłonienie najlepszych gmin i promowanie tych wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Mamy nadzieję, że przeprowadzone analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju naszego regionu — ocenił wiceprezes FRDL Marcin Smala.

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach Aurelia Hetmańska zwróciła uwagę na kluczową rolę w rankingu wskaźników zrównoważonego rozwoju. Zaznaczyła, że z analizy tych wskaźników wynika, że nie zawsze najlepiej wykorzystują swój potencjał duże ośrodki. — Często wyróżniającymi się gminami są niewielkie społeczności — wskazała.

Sekretarz Województwa Śląskiego Dariusz Ptaś zaakcentował, że na każdym stopniu samorządu najważniejsze jest współtworzenie przez mieszkańców wspólnoty samorządowej. — To jest istota samorządu. Nasze wysiłki jako samorządowców koncentrują się na tym, aby ta wspólnota miała jak najlepsze warunki do rozwoju. (...) Widać, że samorządy w Polsce są silne, odnoszą sukces, a wykładnikiem tego jak są oceniane są wybory mieszkańców i to, czy rzeczywiście tworzą wspólnotę samorządowe — powiedział.

W Rankingu Gmin zmienne opisujące poziom rozwoju gmin w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju (uwzględniając aspekty gospodarcze, społeczne i środowiskowe), dostępne w bazach GUS lub pozyskane z resortu finansów czy okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Są to: średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2018-20, średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2018-20, średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin w latach 2018-20, wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca w 2020 r.

Kolejne zmienne to: średnioroczne środki gmin z UE i inne zewnętrzne na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2018-20, liczba podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym w 2020 r., wyniki egzaminów ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/21 (średni wynik w procentach), saldo migracji na 1 tys. ludności w 2020 r.

W rankingu wzięto też pod uwagę wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2020 r., udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących w 2020 r., wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza na 1 mieszkańca w 2020 r.

Uwzględniono ponadto: odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2020 r. przyrost naturalny na 1 tys. ludności w 2020 r., udział powierzchni gminy objętej miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem w 2020 r., wydatki bieżące na oświatę i opiekę nad dziećmi do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2020 r. oraz udział nakładów na szkolenia pracowników rad i urzędów gmin w wydatkach bieżących na administrację publiczną w 2020 r.

Lista nagrodzonych:

Kategoria miast na prawach powiatu

I miejsce - Bielsko-Biała
II miejsce - Katowice
III miejsce - Rybnik

Kategoria gmin powyżej 20 tysięcy mieszkańców

I miejsce - Tarnowskie Góry
II miejsce - Cieszyn
III miejsce - Mikołów

Kategoria gmin do 20 tysięcy mieszkańców

I miejsce - Goczałkowice-Zdrój
II miejsce - Buczkowice
III miejsce - Wilkowice

Serdecznie gratulujemy!

żródło: PAP
zdjęcia: Tomasz Żak
Więcej o Rankingu Gmin Województwa Śląskiego
Pełna lista laureatów Rankingu