Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego nie przestaje działać na rzecz zwiększania udziału obywateli w życiu publicznym. W kwietniu opublikowaliśmy wyniki dużego badania potencjałów i wyzwań stojących przed lokalnymi społecznościami, na podstawie których grono ekspertów i ekspertek sformułowało postulaty konkretnych zmian. Dziś prezentujemy propozycje projektu ustawy dotyczącego zwiększenia udziału obywateli w kształtowaniu polityk publicznych.

Chcemy poznać opinię o projekcie

Propozycja FRDL zakłada zmiany w sumie w ośmiu aktach prawnych, najwięcej w ustawach o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym i samorządzie województwa, działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz dostępie do informacji publicznej. Ogólne cele zmian to wprowadzenie nowych narzędzi partycypacyjnego modelu wykonywania zadań publicznych i usprawnienie już istniejących. Chcemy, by to mieszkańcy tworzący – zgodnie z art. 16. Konstytucji RP – wspólnotę samorządową zyskali realny wpływ na sprawy dotyczące lokalnej społeczności. Zgodnie z zasadami pomocniczości, dialogu, jawności i partnerstwa postulujemy uproszczenie już istniejących procedur, wprowadzenie nowych, zwiększenie udziału trzeciego sektora czy zmiany na rzecz zwiększenia dostępu do informacji.

Wszystkich chętnych zapraszamy do przesyłania uwag dotyczących projektu. Do 10 czerwca uwagi do projektu ustawy można zgłaszać na adres konsultacje@frdl.org.pl. Po konsultacjach projekt zostanie przekazany pełnomocnikowi rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego.

 

Wzmocnienie trzeciego sektora

Bardzo ważnym elementem proponowanych zmian jest zwiększenie roli trzeciego sektora w kształtowaniu lokalnych polityk publicznych. To właśnie organizacje pozarządowe na poziomie lokalnym przyczyniają się do tworzenia kapitału obywatelskiego; to właśnie tam powstaje wspólnota. Dlatego wiele z postulowanych zmian dotyczy ich współpracy z władzami samorządowymi. Autorzy projektu proponują szereg uproszczeń w procedurach zlecania zadań publicznych, przekazywania dotacji czy udostępniania nieruchomości.

Uważamy, że wzmocnienie instytucjonalne organizacji pozarządowych; zbudowanie instytucjonalnego potencjału powinno być niezwykle ważnym zadaniem gminy. To powinna być niezwykle ważna inwestycja finansowa w to, żeby to społeczeństwo obywatelskie w sposób zorganizowany budować

- mówił podczas prezentacji postulatów dr Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu FRDL. Całość wystąpienia można obejrzeć tutaj:

 

Wprowadzony miałby zostać także nowy organ opiniodawczy – rada konsultacyjna gminy wyłoniona z grona przedstawicieli organizacji społecznych działających na terenie gminy.

 

Jawność podstawą działania wspólnoty

Dostęp do informacji publicznej to fundament demokracji, również na poziomie lokalnym. Umożliwia obywatelom monitorowanie działań władz lokalnych.

W tym kontekście często poruszanym problemem jest słabość mediów lokalnych, a zwłaszcza ich uzależnienia od władz samorządowych. Propozycja zawarta w projekcie ustawy dotyczy wprowadzenia obowiązku oznaczania wydawnictw i publikacji finansowanych ze środków budżetowych JST, a także informowania w Biuletynie Informacji Publicznej o wydatkach poniesionych przez samorząd na promocję i reklamę swojej działalności.

Propozycje zmian legislacyjnych są częścią projektu „Modelowe rozwiązania wzmacniające udział obywateli w decydowaniu o sprawach lokalnych” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Najważniejsze proponowane zmiany

Pełny tekst projektu ustawy