20 stycznia 2022 r. w ramach projektu YOUTH IMPACT realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego odbyło się webinarium – okrągły stół - pt. Jak prowadzić ewaluację projektów adresowanych do młodzieży? 

Dr Sławomir Nałęcz z projektu YOUTH IMPACT przedstawił prezentację wprowadzającą, a następnie odbyła się otwarta dyskusja, w której poruszono następujące kwestie: 

  • Jakie są możliwe do osiągnięcia korzyści i pułapki prowadzenia badań ewaluacyjnych z młodzieżą biorąc pod uwagę specyfikę ich warunków życia, stylu życia oraz potrzeb społecznych i psychologicznych?
  • Jakie są praktyczne metody docierania, efektywnego badania i włączania w proces ewaluacji osób młodych?
  • Jak uwzględniać w badaniach specyfikę grup młodzieży mających szczególne trudności z wejściem na rynek pracy, jak np. młodzież z niepełnosprawnościami?

W dyskusji wskazano m.in. korzyści dla jakości ewaluacji oraz dla rozwoju osobistego uczestniczących w niej osób młodych – jeśli ewaluacja ta prowadzona jest z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań i stylu ich życia oraz potrzeb rozwojowych. Zwracano uwagę na możliwość znacznego pogłębienia ewaluacji przez włączenie osób młodych jako współpracowników ewaluatora. Dotyczy to także osób z niepełnosprawnościami.

W wydarzeniu wzięło 21 osób, min. członkowie Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego (PTE), natomiast w dyskusji wzięły udział m.in. Karolina Wójcik-Smołucha oraz Iwona Parzyńska – beneficjentki Programu Doskonalenia Badań Ewaluacyjnych w ramach YOUTH IMPACT.

Webinarium odbyło się w ramach prowadzonego przez PTE cyklu Czwartki z ewaluacją. Zapis wideo znajduje się tutaj https://youtu.be/f7mEHMU2usU

Szczególne podziękowania za zadbanie o logistyczną stronę wydarzenia należą się dla Magdaleny Urbańskiej z PTE.

--

dr Sławomir Nałęcz - socjolog z międzynarodowym i krajowym doświadczeniem badawczym oraz praktyką w różnych sektorach. Obecnie zajmuje się kształceniem kadr organizacji i instytucji pracujących z młodzieżą w zakresie ewaluacji (publikacja Twoja droga do lepszych projektów wspierających zatrudnienie młodzieży) realizując projekt YOUTH IMPACT w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wcześniej pracował w instytucjach takich jak: Główny Urząd Statystyczny (wicedyrektor Departamentu Badań Społecznych), Polska Akademia Nauk (adiunkt), stowarzyszenia (praca społeczna w zarządach i komisjach rewizyjnych), fundacje (koordynator badań) i uczelnie wyższe (wykładowca). Główne pola jego zainteresowań to: ewaluacja, metodologia badań społecznych, statystyka publiczna oraz sektor non-profit, wolontariat i ekonomia społeczna (książka Gospodarka Społeczna w Polsce).

Projekt YOUTH IMPACT finansowany jest w ramach Funduszu na Rzecz Zatrudnienia Młodzieży z Funduszy Norweskich i EOG. Fundusz ten został powołany przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein w celu promowania zrównoważonego i wysokiej jakości zatrudnienia młodzieży w Europie.