Zapraszamy Państwa na ogólnopolską konferencję online, podczas której przedstawione zostaną prawne i praktyczne aspekty związane z rozpoczęciem kadencji rad gmin, miast i powiatów w 2024 roku. Konferencja już 18 czerwca. 

W trakcie konferencji zespół ekspertów i zaproszonych gości przeprowadzi Państwa krok po kroku przez najważniejsze aspekty pracy Przewodniczących rad, Radnych, Sekretarzy, pracowników biur rady w okresie rozpoczynania pracy organów samorządowych uchwałodawczych w nowej kadencji 2024-2029. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się, jakie działania należy podjąć, by zgodnie z prawem zaplanować pracę radnych, komisji rad i całej rady w nowej kadencji. Prowadzący zwrócą uwagę na szczególną rolę przewodniczących rad i przewodniczących komisji rady w zakresie ustalenia planu prac rady i komisji, składania oświadczeń majątkowych, przygotowywania dokumentów i powierzenia narzędzi pracy. Część spotkania zostanie poświęcona omówieniu praw i obowiązków radnych i wynikających z tego konsekwencjach działalności w przestrzeni publicznej.

 

18 czerwca 2024 r. 

Program

9.00 – 9.15  Uroczyste otwarcie
9.15 – 13.00  Sesja plenarna
Prowadzenie Konferencji:
Dyrektorka ds. rozwoju w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
1. Rozpoczęcie kadencji a praca rady:

  • Planowanie pracy rady. Zadania Przewodniczącego rady.
  • Omówienie konstrukcji mandatu radnego. Najtrudniejsze zagadnienia.
  • Proces uchwałodawczy – najważniejsze zagadnienia przy rozpoczęciu nowej kadencji. Ważne terminy w II półroczu 2024 roku. Rodzaje głosowań.
  • Nadzór nad JST Wskazanie podstawowych zadań Wojewody, RIO i SKO.

2. Statut gminy, powiatu, województwa – jak dokonywać zmian, jak przygotowywać teksty jednolite, jak przygotować nowy statut? Najważniejsze kwestie.
3. Obowiązki przewodniczącego rady: Zwoływanie i prowadzenie sesji. Nadzór nad dokumentacją biura rady.
4. Obowiązki przewodniczących komisji. Planowanie prac komisji. Zwoływanie i prowadzenie posiedzeń komisji.
5. Działalność komisji rewizyjnej: Przygotowanie planu prac i planu kontroli. Szczególna rola komisji rewizyjnej w procedurze uchwalania budżetu JST. 
6. Skargi i wnioski oraz interpelacje - szczególna rola Komisji skarg, wniosków i petycji. Co ze skargami na przełomie starej i nowej kadencji Rady.
7. Działania biura rady. Aktualizacja informacji w BIP, na stronach urzędowych.
8. Składanie oświadczeń majątkowych. Najczęściej popełniane błędy. Jak korygować oświadczenia majątkowe.
9. Rozpoczęcie kadencji rady i rozpoczęcie działalności organu wykonawczego. Jak współpracować? Zasada ciągłości działania organów JST. 

13.00  Podsumowanie i zakończenie. 

Zarejestruj się na konferencję