Niedofinansowanie zarówno bieżącego funkcjonowania jednostek systemu oświaty, jak i wynagrodzeń jego pracowników, idące za tym problemy kadrowe oraz obniżenie jakości świadczonych usług – to codzienność polskiej oświaty.

Według dostępnych danych, wydatki publiczne na oświatę i wychowanie w ostatnim roku wyniosły 96,3 mld złotych, co stanowiło zaledwie 3,7% PKB!

Uwzględniając kwoty z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, na oświatę i edukację przeznaczono łącznie około 170 mld złotych. Największe wydatki na ten cel poniosły kolejno: samorządy gmin (46,4%), samorządy miast na prawach powiatu (33,4%), samorządy powiatów (12,9%) oraz samorządy województwa (1,4%).

Prywatyzacja jest coraz częściej postrzegana jako remedium na te i inne problemy w oświacie.

Nad tym, jakie są jej konsekwencje i czy może stanowić skuteczne rozwiązanie palących problemów zastanawia się w swoim opracowaniu Doktor Jolanta Behr z Uniwersytetu Wrocławskiego.