Aneksy do arkuszy organizacji szkoły i przedszkola i ich wpływ na finanse samorządowe

Cele i korzyści
  • Wyjaśnimy jakie zmiany należy wprowadzić do arkusza we wrześniu, aby otrzymać wyższą subwencję oświatową (poprzez wykorzystanie danych statystycznych na 30 września).
  • Szkolenie jest połączniem prawnych aspektów budowy i modyfikacji arkusza z uwzględnieniem efektów finansowych.
    Finanse wytłumaczymy dwutorowo – z jednej strony jak zmniejszyć wydatki, a z drugiej strony jak otrzymać wyższą subwencję oświatową. Wytłumaczymy jak decyzje, które podejmuje zarówno dyrektor jak i samorząd wpływają na finanse jednostki czyli na wydatki i dochody z subwencji.
  • Dzięki poznaniu efektów pomiędzy arkuszem a wydatkami i subwencją, które będą omawiane podczas szkolenia, zdobędą Państwo wiedzę i umiejętności niezbędne do optymalizacji wydatków na oświatę, zarówno na poziomie szkoły, jak i na poziomie samorządu.

 

Podczas szkolenia wytłumaczymy m.in. zależność pomiędzy arkuszem organizacji, wydatkami szkoły a subwencją oświatową:

  • na jakie wydatki w szkole otrzymują Państwo subwencję oświatową?
  • jakie dane wpływają na jej wysokość?
  • jaka jest rola dyrektora szkoły w kształtowaniu wysokości środków, które otrzymuje samorząd w ramach subwencji?
  • jak samorząd na podstawie danych z arkusza może zoptymalizować wydatki na oświatę?

 

 

zwiń
rozwiń
Program

1. Uwarunkowania prawne.

2. Oddziały i ich wielkość. Przedszkole. Klasy I-III szkół podstawowych. Integracyjne. Specjalne. Sportowe.

3. Oddziały łączone.

4. Podział na grupy. Języki. WF. Informatyka. Komputer tańszy od godziny pracy nauczyciela.

5. Ramowe plany nauczania:

· obowiązkowe zajęcia edukacyjne;

· dodatkowe zajęcia edukacyjne;

· zajęcia rewalidacyjne;

· zajęcia w ramach kkz;

· zajęcia w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej;

· zindywidualizowana ścieżka kształcenia; doradztwo zawodowe;

· zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

· godziny do dyspozycji dyrektora szkoły.

6. Nauczanie indywidualne.

7. Świetlica szkolna.

8. Internat.

9. Wynagrodzenia nauczycieli.

10. Wymiary etatów nauczycieli. Pensum wynikające z przepisów prawa. Pensum ustalane przez organ prowadzący. Pensum łączone. Przykłady i kalkulator.

11. Etat przeliczeniowy.

12. Godziny ponadwymiarowe. Korzyści i ograniczenia. Wymiar finansowy godzin ponadwymiarowych z punktu widzenia dyrektora szkoły i jst.

13. Kiedy godzina ponadwymiarowa jest dla jednostki samorządu terytorialnego realnie darmowa? Czy może to wiedzieć sam dyrektor szkoły? Kiedy godzina ponadwymiarowa stanowi realny wydatek samorządu i ile on wynosi? Przykłady i kalkulator.

14. Czy stopień awansu zawodowego nauczyciela kosztuje samorząd? Punkt widzenia dyrektora a samorządu. Wpływ awansu zawodowego na sytuację ekonomiczną samorządu. Kalkulator.

15. Kwalifikacje nauczycieli – klucz do oszczędnego budżetu.

16. Wpływ zapisów w arkuszu na budżet szkoły i budżet samorządu. Optymalizacja wydatków. Jak samorząd na podstawie danych z arkusza może zoptymalizować wydatki na oświatę?

17. Arkusz organizacji a wydatki szkoły a wysokość subwencji oświatowej – zależności:

· na jakie wydatki szkoła otrzymuje subwencję oświatową? Jakie dane wpływają na jej wysokość?

· jaka jest rola dyrektora szkoły w kształtowaniu wysokości środków, które otrzymuje samorząd w ramach subwencji?

18. Dane wykazane w arkuszu organizacji a dane w SIO – prawidłowe wykazanie zadań w arkuszu a wysokość otrzymanej subwencji. Na co należy uważać?

19. Pytania i konsultacje.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy samorządowi odpowiedzialni za sprawy z zakresu oświaty oraz dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek samorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

zwiń
rozwiń