Procedura wdrażania zmian w sieci publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez jst

Cele i korzyści
 • Szczegółowa analiza działań JST związanych z procedurą opracowania i realizacji przygotowywanych projektów aktów prawa miejscowego dotyczących sieci szkół/przedszkoli wraz z wymaganymi dokumentami, uzgodnieniami i opiniami.
 • Prowadząca, krok po kroku, omówi procedurę przeprowadzenia zmian w sieci szkół/placówek- zarówno w przypadku ustalania sieci, jej zmiany, utworzenia zespołów szkolno-przedszkolnych, przekazania szkoły osobie prawnej niebędącej jst lub fizycznej, przekształcania lub likwidacji istniejących szkół/placówek.
 • Wskazanie roli i obowiązków organu stanowiącego, wykonawczego, związków zawodowych, kuratora.
 • Uczestnicy otrzymają w formie elektronicznej materiały pomocnicze m.in. wzory wymaganych pism i projektów uchwał.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Kierunki obligatoryjnych działań i możliwości zmian w sieci szkolnej po 1 stycznia 2019 r.
 2. Zakładanie i prowadzenie przedszkoli, szkół i placówek ogólnodostępnych publicznych przez jst.
 3. Obowiązek podjęcia uchwał przez organy stanowiące gmin i powiatów w sprawie dostosowania sieci szkół na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego do nowego ustroju szkolnego (wprowadzony przepisami ustawy z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw). Nieważność uchwał w sprawie sieci obowiązujących w terminie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 roku.
 4. Zasady ustalania przez organ stanowiący jst sieci szkół na terenie gminy lub powiatu, po ocenie właściwego kuratora oświaty (pozytywna opinia):
  • struktura organizacyjna szkoły/ zespołu szkół,
  • organizacja szkoły/zespołu szkół,
  • określenie granic obwodów, doprecyzowanie zasad określania obwodu szkoły,
  • wskazanie siedziby oraz adresu innych lokalizacji prowadzenia zajęć (przykładowa uchwała),
  • procedura utworzenia nowej lokalizacji szkoły/placówki oświatowej już istniejącej (przykładowa uchwała).
 5. Ustalenie sieci publicznych – prowadzonych przez gminę - przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego (wymagana pozytywna opinia kuratora oświaty).
 6. Procedura utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego. Zmiana uchwały w sprawie sieci szkół, tak aby plan sieci uwzględniał nowo powołaną jednostkę, jaką jest zespół szkolno - przedszkolny.
 7. Przekazanie osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej prowadzenia szkoły liczącej nie więcej niż 70 uczniów (po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora):
  • harmonogram czynności i działań jst,
  • termin i sposób informowania rodziców uczniów,
  • zasady rozwiązania umowy o pracę z nauczycielami i innymi pracownikami,
  • przekazanie szkoły w drodze umowy.
 8. Uchwały intencyjne i zasadnicze dotyczące przekształcenia szkoły/zespołu szkół/przedszkoli:
  • procedura przekształcenia szkoły podstawowej publicznej, jeśli ma ona realizować zajęcia w innej lokalizacji, np. dla oddziału przedszkolnego,
  • zasada przekształcenia szkoły polegająca na zmianie nazwy i adresu szkoły,
  • procedura przekształcenia dotychczasowej szkoły ogólnodostępnej, przedszkola w szkołę, przedszkole z oddziałami specjalnymi.
 9. Działania organu stanowiącego i wykonawczego w procesie zmian w sieci dotyczące likwidacji szkoły. Uchwała intencyjna o zamiarze likwidacji szkoły (pozytywna ocena kuratora). Harmonogram planowanych czynności przed przygotowaniem projektu uchwały o zamiarze likwidacji szkoły:
  • uzasadnienie projektowanej zmiany (likwidacji szkoły) w sieci szkolnej,
  • sposób i termin powiadomienia rodziców uczniów i uczniów/słuchaczy w przypadku szkół dla dorosłych, a także organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu,
  • informacja na temat prognoz demograficznych w określonej przez oceniającego (kuratora oświaty) perspektywie,
  • opis warunków, w jakich uczniowie będą kontynuować naukę po likwidacji szkoły,
  • liczba uczniów w klasach, oddziałach,
  • informacja na temat organizacji dowożenia dzieci, w przypadku szkoły ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej – informacja o kosztach i możliwościach dojazdu uczniów do szkoły.
 10. Zasady likwidacji szkoły z powodu wyników naboru.
 11. Uprawnienie organizacji związkowej do opiniowania projektu uchwały dotyczącej przekształcenia/likwidacji szkoły.
 12. Panel dyskusyjny.
zwiń
rozwiń
Adresaci

przedstawiciele organów prowadzących publiczne szkoły/ przedszkola/ placówki oświatowe - wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie, przedstawiciele rad gmin/ miast/ powiatów oraz urzędnicy odpowiedzialni za przygotowywanie i przeprowadzenie działań związanych z przygotowaniem zmian w sieci placówek oświatowych, przedszkoli, szkół oraz usystematyzowanie sieci publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez jst.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, edukator, praktyk w realizacji zadań zarządczych w  oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Współpracuje z uczelniami wyższymi, gminami i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

zwiń
rozwiń