Wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej a naliczenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok. Zadania, odpowiedzialność i praktyczne aspekty wprowadzania

Cele i korzyści

Nabycie wiedzy w zakresie zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej (SIO2), który jest głównym źródłem pozyskiwania danych ze szkół, wg których Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie naliczało subwencje.

Dane wprowadzone do systemu na dzień 30 września 2020 r. posłużą do naliczenia subwencji na cały 2021 r. Ich prawidłowość zagwarantuje beneficjentom pozyskanie subwencji w odpowiedniej wysokości. W przypadku błędnie wprowadzonych danych i zawyżenia subwencji samorząd będzie musiał zwrócić te środki, jeśli subwencja będzie zaniżona nie może wystąpić o jej zwiększenie z tytułu błędu w SIO.

zwiń
rozwiń
Program

Zapraszamy Państwo do wzięcia udziału w szkoleniu dotyczącym SIO. Szkolenie prowadzone będzie metodą warsztatową - prowadzący bezpośrednio na aplikacji nowego SIO pokaże jak poprawnie uzupełnić dane, uwzględniając merytoryczne aspekty wprowadzania danych do SIO pod kątem naliczenia subwencji oświatowej. Wskazane jest aby na szkoleniu uczestnicy mieli przygotowane upoważnienia dostępowe do SIO (login, hasło).

PROGRAM:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

 1. Uwarunkowania formalno - prawne.
 2. Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządów – podział i naliczanie.
 3. Parametry liczbowe a naliczenie subwencji oświatowej.
 4. Wagi i ich znaczenie w naliczeniu części oświatowej subwencji ogólnej.
 5. Rodzaj oddziałów klasowych (ogólnodostępne, integracyjne, specjalne, sportowe, mistrzostwa sportowego, zawodowe) a naliczenie subwencji oświatowej.
 6. Sześciolatki (realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego) a naliczenie subwencji oświatowej.
 7. Parametry kadrowe (poziom wykształcenia, stopień awansu zawodowego, staż pracy nauczycieli) a naliczenia subwencji oświatowej.
 8. Procedura uzgadniania danych do naliczania subwencji oświatowej na 2021 rok według stanu na 30 września 2020r. oraz odpowiedzialność dyrektora szkoły i organu prowadzącego za poprawność danych przekazywanych do SIO2.
 9. Kontrola zgodności wprowadzania danych do systemu informacji oświatowej ze stanem faktycznym prowadzona przez organy kontroli skarbowej oraz NIK.
 10. Szczegółowa analiza zakresu danych wprowadzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, jednostki obsługujące szkoły, przedszkola, szkoły, placówki oświatowe – wypełnianie poszczególnych modułów:
  • Podmiot,
  • Dane zbiorcze,
  • Uczeń,
  • Nauczyciel.
 11. Konsekwencje zaniechania wprowadzania lub wprowadzania do SIO2 danych niezgodnych z prawdą – kontrolny obowiązek jednostki samorządu terytorialnego.
 12. Omówienie procedury dostępu do bazy danych SIO2, z uwzględnieniem zadań dyrektorów szkół (placówek) oraz zakresu zadań organu rejestrującego szkołę w RSPO (jednostki samorządu terytorialnego).
 13. Terminy przekazywania danych do bazy danych SIO.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA: (zajęcia na komputerach)

 1. Strefa dla zalogowanych (logowanie do strefy, informacje i materiały umieszczone w strefie).
 2. Rejestracja szkoły w RSPO (dodawanie etapów edukacyjnych w szkole podstawowej).
 3. Wprowadzanie danych o uczniach i nauczycielach (zakres danych wprowadzanych).
 4. Zasady rejestrowania uczniów i nauczycieli.
 5. Uczeń z PESELEM, Uczeń bez nr PESEL (cudzoziemiec).
 6. Procedura ustalania stanu faktycznego dotyczącego niezweryfikowanego numeru PESEL.
 7. Adres Zamieszkania ucznia. 
 8. Zakładanie oddziałów w systemie (oddziały podstawowe, oddziały  podstawowe typu gimnazjum, oddziały podstawowe typu zasadniczej szkoły zawodowej, odziały podstawowe typu branżowej  szkoły I stopnia.
 9. Specyfika oddziału, Specyfiki dodatkowe, języki obce nauczane w oddziale, specyfika wielozawodowe oraz z nauczaniem języka mniejszości.
 10. Specyfiki dodatkowe, język obcy, zawody, dyscypliny sportu.
 11. Oddziały w przedszkolu (Oddział zero, Oddział poniżej zero).
 12. Nauka ucznia, Obowiązek. Rozpoczęcie nauki ucznia (grupowe rozpoczęcie nauki).
 13. Przypisywanie uczniów do oddziałów (grupowe przypisywanie uczniów).
 14. Kończenie przypisania do oddziału (grupowe kończenie przypisania do oddziału).
 15. Promocja, brak promocji, uczniowie nie podlegający promocji, promocja śródroczna, opcja ukończył szkołę.
 16. Rejestracja Orzeczeń i Opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Weryfikowanie opinii, orzeczenia w systemie.
 17. Przypisanie dziecka do oddziału dodatkowego.
 18. Egzaminy zewnętrzne w systemie, zgłaszanie uczniów do egzaminów.
 19. Wprowadzenie informacji o realizacji obowiązku szkolnego, JST obowiązek nauki.
 20. Pozostałe dane dziedzinowe (dane wprowadzane w szkole/przedszkolu).
 21. Moduł nauczyciel- jakie dane o nauczycielu będą gromadzone w systemie?
 22. Zasady dotyczące rejestracji umów nauczycieli – kiedy rejestrujemy dwie umowy o pracę, dodatek stażowy w dwóch szkołach?, nieobecność w pracy, wynagrodzenie, średnia etatowa.
 23. Przypisywanie obowiązków nauczycielom. Pozostałe dane. Następny stopień awansu zawodowego.
 24. Moduł nauczyciel: Rejestracja nauczyciela, Rejestracja umowy nauczyciela, Tygodniowy wymiar zajęć, przypisywanie obowiązków, Nieobecności, Awans zawodowy (szkoła, placówka, JST), staż pedagogiczny, staż ogólny lista umów.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, dyrektorzy i pracownicy szkół, ZEAS-ów, Centrów Usług Wspólnych oraz pracownicy przedszkoli, szkół, którzy wprowadzają i dokonują kontroli oraz weryfikacji danych i są odpowiedzialni za prawidłowe wprowadzanie danych w SIO.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, ekspert w zakresie centrów usług wspólnych, prawa oświatowego, zarządzania edukacją, konsolidacji obsługi zadań publicznych realizowanych w samorządach lokalnych, w zakresie finansów publicznych, w tym finansów oświatowych, autor wielu opracowań i publikacji z obszaru funkcjonowania oświaty.

zwiń
rozwiń