• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wspólne możliwości. Modelowe rozwiązania wzmacniające udział obywateli w decydowaniu o sprawach lokalnych

„Wspólne możliwości. Modelowe rozwiązania wzmacniające udział obywateli w decydowaniu o sprawach lokalnych” to projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Jego celem jest wzmocnienie kultury demokratycznej i świadomości obywatelskiej.

Osiągnięcie tego celu odbędzie się poprzez:

  • diagnozę demokracji lokalnej w Polsce wskazującą najważniejsze mechanizmy blokujące i/lub wzmacniające partycypację obywatelską w podejmowaniu decyzji na poziomie lokalnym; w ramach diagnozy przeprowadzone zostaną kompleksowe badania w dwóch regionach, obejmujące m.in. wywiady indywidualne, wywiady grupowe i badania ankietowe;
  • opracowanie modelowych rozwiązań zwiększających zaangażowanie obywatelskie oraz wytycznych i zaleceń dla decydentów na szczeblu samorządowym;
  • opracowanie wytycznych, rekomendacji i propozycji rozwiązań systemowych służących wzmacnianiu mechanizmów partycypacji obywatelskiej i budowania kapitału społecznego na poziomie lokalnym.

Oficjalna strona projektu