Dochodzenie należności z najmu i dzierżawy w jst

Ważne informacje o szkoleniu

Dochodzenie należności jst, jakimi są czynsz najmu i czynsz dzierżawny jest obowiązkiem, którego niewykonanie może stanowić podstawę odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Dlatego tak ważne jest, aby jst korzystała ze wszelkich dostępnych metod dochodzenia tych należności. Z kolei odstąpienie od ich dochodzenia czy umarzanie bądź stosowanie ulg musi odbywać się wyłącznie, w ściśle określonych przepisami sytuacjach. Podczas proponowanego szkolenia zostaną przedstawione praktyczne wskazówki dotyczące m. in. dochodzenia należności z najmu i dzierżawy, w tym: stosowania ulg, umarzania czy niedochodzenia m. in. z uwagi na np. Covid- 19, kierowania wezwań do zapłaty, naliczania odsetek rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, jak również przedawnienia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Przedstawienie praktycznych aspektów dochodzenia należności z umów najmu i dzierżawy mienia jst w kontekście zachowania dyscypliny finansów publicznych.
  • Przekazanie wskazówek dotyczących zasad prowadzenia spraw z zakresu zaległych należności.
  • Przybliżenie zasad prowadzenia spraw windykacyjnych.
  • Zapoznanie z prezentowanym w ramach zajęć harmonogramem czynności związanych z windykacją.
  • Zdobycie umiejętności, przyczyniających się do zwiększenia efektywności dochodzenia należności z najmu i dzierżawy przez jst.
  • Uzyskanie praktycznych wskazówek dotyczących dochodzenia ww. należności.
zwiń
rozwiń
Program

1. Należności z umowy najmu / dzierżawy jst – podstawowe informacje:
• Co to znaczy, że należności z najmu/dzierżawy mają charakter cywilnoprawny?
• Czym się różnią należności cywilnoprawne od publicznoprawnych i jakie są tego skutki w praktyce? 
• Jak ustalić czy umowa jest umową najmu/ dzierżawy? Czy decydujące znaczenie ma tytuł umowy?
• Najczęstsze rodzaje najmów/dzierżaw w jst.
2. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych a dochodzenie należności z najmu/dzierżawy: 
• Jakie obowiązki związane z dochodzeniem należności z najmu/dzierżawy wynikają z ustawy o finansach publicznych i ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
• Na czym polega obowiązek ustalenia należności?
• Na czym polega obowiązek terminowego podejmowania działań w celu uzyskania płatności?
• Czy niedochodzenie należności z najmu/ dzierżawy zawsze stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
• Czy i kiedy można odstąpić od dochodzenia należności z najmu/dzierżawy?
• Czy i kiedy można umorzyć należność z najmu/dzierżawy?
• Czy i kiedy można odroczyć lub rozłożyć na raty należność z najmu/dzierżawy?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, osoby pracujące w urzędzie gminy, starostwie, jednostce budżetowej, samorządowym zakładzie budżetowym, zajmujące się dochodzeniem zapłaty zaległych czynszów, opłat eksploatacyjnych, odsetek, rekompensat (tzw. 40 euro) oraz innych należności, wynikających z umów najmu i dzierżawy jst.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, praktyk, trener prowadzący szkolenia dla przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego, uczestniczy w obsłudze prawnej w/w podmiotów. Specjalizuje się w prawie cywilnym, posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu wierzytelności cywilnoprawnych, zarówno na drodze sądowej, jak i egzekucyjnej, w szczególności w zakresie opracowywania i opiniowania umów cywilnoprawnych w celu zabezpieczenia interesów potencjalnego wierzyciela.
 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 6 grudnia 2022 r.