Dolnośląskie Forum Skarbników Omówienie bieżących problemów z zakresu gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz wytycznych w zakresie prowadzenia rejestru umów

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Dolnośląskiego Forum Skarbników, którego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności poprzez działalność szkoleniową, konsultacje, wzajemne wspieranie się członków Forum poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w codziennej pracy. Dlatego też zapraszamy Państwa do siedziby Fundacji we Wrocławiu na szkolenie stacjonarne dzięki któremu będą Państwo mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z Ekspertami prowadzącymi spotkanie, jak i członkami Forum. Aby stać się członkiem Forum należy wypełnić deklarację członkowską (do pobrania na stronie www.okst.pl w zakładce „FORA”) i przesłać ją na adres koordynatora.

Spotkanie będzie wyjątkową okazją do omówienia i podzielenia się doświadczeniem w zakresie bieżących zagadnień związanych z finansowaniem i rozliczaniem pomocy udzielanej Uchodźcom oraz pochyleniem się nad cały czas przepisami zobowiązującymi administrację publiczną do udostępniania informacji publicznych w zakresie rejestru umów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Omówienie przez eksperta z wrocławskiego RIO we Wrocławiu ostatnich kontrowersyjnych zmian w przepisach, wskazanie interpretacji i możliwych rozwiązań co pozwoli na prawidłowe przygotowanie i wdrożenie optymalnych koncepcji w poszczególnych JST w zakresie rachunkowość OSP oraz zadań JST dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy.
  • Przedstawienie przez drugiego eksperta kwestii związanych z rejestrem umów. W dniu 1 lipca 2022 r. zacznie funkcjonować ogólnopolski rejestr umów. Jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane będą zamieszać w rejestrze informacje o zawartych przez siebie umowach. Dotyczyć to będzie umów o wartości przekraczającej 500 zł. Za niewykonanie tego obowiązku grozić będzie odpowiedzialność karna.
  • Powyższe wynika ze zmian ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) wprowadzonych ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2054). Pozornie niewielka nowelizacja rodzi jednak sporo pytań.
  • Celem spotkania jest uzyskanie wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusji i uzyskania odpowiedzi na pytania od ekspertów w zakresie praktycznego stosowania przepisów.
zwiń
rozwiń
Program

CZEŚĆ I:
1. Zadania wynikające i związane z zasadami finansowego funkcjonowania jest w procesie wsparcia uchodźców z Ukrainy na bazie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z uwzględnieniem najnowszych zmian.
2. Dylematy związane z obsługą rachunkowości OSP przez gminy na bazie art.35 ust.4 ustawy z 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2021, poz.2490).

CZEŚĆ II
1. Rejestr umów jako nowy obowiązek dla jednostek sektora finansów publicznych. Nowe wyzwania.
2. Podstawa prawna - ustawa z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
3. Uzasadnienie i cel nowelizacji – prawo dostępu do informacji publicznej.
4. Obowiązek prowadzenia rejestru umów – rola Ministra Finansów.
5. Podmioty zobowiązane do wprowadzania umów do rejestru oraz podmioty wyłączone z obowiązku wprowadzania umów do rejestru.
6. Definicja umowy – problemy interpretacyjne. 
7. Umowy podlegające obowiązkowi wprowadzenia do rejestru oraz umowy wyłączone z obowiązku wprowadzenia do rejestru:
a. Progi kwotowe.
b. Od kiedy prowadzony jest rejestr?
c. Zakres danych podlegających obowiązkowi udostępnienia w rejestrze.
d. Informacje, które nie powinny być umieszczane w rejestrze.
e. Dostęp do rejestru umów w kontekście ochrony prywatności oraz ochrony danych osobowych.
f. Forma umowy: forma pisemna, forma dokumentowa, forma elektroniczna, forma szczególna, forma ustna?
g. Poszczególne rodzaje umów (umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa sprzedaży etc.). 
h. Umowa a faktura. 
i. Terminy na wprowadzenie danych do rejestru.
8. Obowiązki kierowników jednostek sektora finansów publicznych.
9. Kto ma dostęp do informacji zamieszczonych w rejestrze?
10. Odpowiedzialność za zamieszczanie danych w rejestrze.
11. Sankcje za naruszenie obowiązku rzetelnego prowadzenia rejestru. 
12. Jak sprawnie i skutecznie wprowadzić system rejestru umów w organizacji.
13. Dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie Forum Skarbników, Skarbnicy, Sekretarze, pracownicy działów księgowości w urzędach JST, osoby odpowiedzialne za prowadzenie rejestrów umów, udzielanie informacji publicznej, osoby odpowiedzialne za rozliczanie pomocy w zakresie wsparcia uchodźców z Ukrainy oraz osoby odpowiedzialne za prowadzenie rachunkowości OSP.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener 1 - Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Trener 2 - radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, praktyk, trener prowadzący szkolenia dla przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego, uczestniczy w obsłudze prawnej podmiotów z sektora finansów publicznych, specjalizuje się w prawie cywilnym i doradza klientom w zakresie spraw związanych z zamówieniami publicznymi, posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu wierzytelności cywilnoprawnych i reprezentacji klientów przed sądami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie Ośrodka, Wrocław ul. Piłsudskiego 43, III piętro.

Cena: dla członków Dolnośląskiego Forum Skarbników udział w ramach składki, dla pozostałych osób 479 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl