Kurs rachunkowość budżetowa – na co należy zwrócić uwagę przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych, ewidencji operacji gospodarczych

Program i karta zgłoszenia

Każda kolejna osoba z tej samej instytucji otrzyma 5% zniżki!

4 grudnia, 11 grudnia, 18 grudnia 2021 r.

Kielce, ul. Sienkiewicza 78 – GRAND HOTEL KIELCE

godz. 9.00 – 14.00

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na weekendowy, trzydniowy kurs rachunkowości budżetowej, podczas którego w kompleksowy sposób omówione zostaną zagadnienia związane z rachunkowością, ewidencją dochodów i wydatków. Wykładowca szczególną uwagę zwróci na problemy praktyczne pojawiające się przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych i ewidencji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Omówienie szczegółowe zasad i organizacji rachunkowości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych, co pozwoli uczestnikom na podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych, właściwe wykonywanie zadań i unikanie błędów w zakresie rachunkowości budżetowej.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, w tym kasowe wykonanie budżetu, a memoriałowe ustalenie wyniku finansowego.

2. Opracowanie planu kont, z uwzględnieniem obowiązku sporządzenia sprawozdań – budżetowych, finansowych, z operacji finansowych.

3. Organizacja rachunkowości – prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

4. Ewidencja środków pieniężnych na rachunkach bankowych (rachunek budżetu, a inne wyodrębnione rachunki projektów, programów, opłat za gospodarowanie odpadami, dochodów wydatków) oraz środków pieniężnych w kasie i transakcji rozliczanych przy użyciu kart płatniczych.

5. Ewidencja rozrachunków i rozliczeń wg planu kont budżetu jednostki samorządu terytorialnego – funkcjonowanie kont 222, 223, 224, 225, 240, 250 oraz 134 i 260:
a. księgowanie wpływu środków na wyodrębnione rachunki bankowe np. RFIL,
b. rozliczenia jednostek budżetowych z tytułu zrealizowanych dochodów i wydatków,
c. rozliczenia z tytułu dochodów z podatków realizowanych przez inne organy (urzędy skarbowe),
d. ewidencja rozrachunków z budżetami,
e. ewidencja kredytów i pożyczek,
f. ewidencja wydatków niewygasających.

6. Dochody, wydatki jednostek budżetowych (z uwzględnieniem VAT):
a. rozliczanie dochodów wg netto (bez podatku VAT),
b. ewidencja dochodów z zadań zleconych,
c. ewidencja dokonanych wydatków z uwzględnieniem VAT,
d. wznowienia wydatków,
e. ewidencja przychodów i kosztów (konta zespołu 4 i 7)
f. ewidencja dochodów w zależności od formy zapłaty – na rachunek bankowy, do kasy jednostki i zapłaconych kartą płatniczą,
g. funkcjonowanie kont pozabilansowych: 980 „plan finansowy wydatków budżetowych”, 998 „zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego”, 999 „zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat”.

7. Typowe księgowania na kontach zespołu 1 (rachunki pomocnicze, rachunki funduszy celowych oraz specjalnego przeznaczenia) – konta 135, 139.

8. Rzeczowy majątek trwały w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych:
a. Podstawowy podział majątku trwałego, zasady wyceny;
b. Środki trwałe – urządzenia ewidencyjne, zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych, ewidencja zmian w stanie i wartości;
c. Zasady finansowania inwestycji, zasady ewidencji oraz wyceny środków trwałych w budowie;
d. Pozostałe środki rzeczowego majątku trwałego – zasady ewidencji na kontach księgowych 013,014,020,015,016,
e. Środki trwałe wg KSR 11.

9. Długoterminowe aktywa finansowe:
a. Inwestycje długoterminowe według ustawy o rachunkowości;
b. Obejmowanie, nabywanie udziałów (akcji) przez jednostki samorządu terytorialnego;
c. Ewidencja, wycena na dzień bilansowy oraz prezentacja w bilansie.

10. Należności długoterminowe:
a. Długoterminowy charakter należności zgodnie z ustawą o rachunkowości;
b. Ewidencja dochodów budżetowych na koncie 226 i zasady kwalifikacji tych należności do aktywów trwałych.

11. Rozrachunki i rozliczenia:
a. Pojęcia rozrachunków i rozliczeń, wycena i ewidencja, klasyfikacja rozrachunków jako długo i krótkoterminowe  
b. Ewidencja rozrachunków z dostawcami i odbiorcami;
c. Ewidencja należności z tytułu dochodów budżetowych, ewidencja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
d. Finansowanie brutto jednostek budżetowych, funkcjonowanie kont 222, 223;
e. Rozliczenia VAT związane z centralizacją,
f. Zasady funkcjonowania konta 224 „Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich”;
g. Zasady funkcjonowania konta 225 ”Rozrachunki z budżetami”, ujmowanie i rozliczanie podatku VAT w jednostkach budżetowych;
h. Ewidencja rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń, zaliczek, udzielonych pożyczek itp.
i. Odpisy aktualizujące należności, odsetki od należności i zobowiązań, wycena rozrachunków w walucie obcej;

12. Fundusz jednostki, zasady funkcjonowania konta 800, zdarzenia zwiększające oraz zmniejszające fundusz jednostki.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby, które rozpoczynają pracę w działach finansowo - księgowych jednostek sektora finansów publicznych a także pracownicy pragnący uzupełnić i usystematyzować swoją wiedzę w zakresie rachunkowości budżetowej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej, specjalista w zakresie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Doświadczony i ceniony trener przez służby księgowo - finansowe JST.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 979 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 30 listopada 2021 r.