Opłata za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu. Praktyczne stosowanie przepisów

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego w praktyczny sposób zostanie przekazana wiedza dotycząca zagadnień związanych ze stosowaniem i rozliczaniem opłat za pobyt oraz wyżywienie w przedszkolach.

Ważne informacje o szkoleniu

Pomimo już ponad czteroletniego obowiązywania ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, która wprowadziła między innymi nowe zasady egzekwowania opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w tych placówkach, kwalifikując je jako należności publicznoprawne, regulacje prawne, które odnoszą się do tych opłat nadal budzą szereg pytań i nieścisłości. W związku z powyższym proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, które pozwoli usystematyzować wiedzę i nabyć praktyczne umiejętności, by móc prawidłowo nakładać oraz egzekwować opłatę za przedszkole i wyżywienie. Podczas zajęć postaramy się rozwiać Państwa wątpliwości i odpowiedzieć na nurtujące pytania z zakresu omawianej tematyki.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówimy przepisy regulujące opłatę za przedszkole i wyżywienie, zwłaszcza w odniesieniu do praktyki, w szczególności kwestie zapłaty, potrąceń, umorzenia zaległości oraz przedawnienia opłaty.
 • Wskażemy, kto odpowiada za pobieranie opłaty, kto jest organem egzekucyjnym w sytuacji konieczności wystawienia tytułu wykonawczego.
 • Podpowiemy, jak przyspieszyć egzekwowanie zaległości przez organ egzekucyjny, jak właściwie liczyć odsetki, co zrobić, gdy zobowiązany nie spłaca rat, co zrobić, aby opłata się nie przedawniła.
 • Wskażemy, które zmiany w zakresie egzekucji nadal sprawiają jednostkom najwięcej kłopotów.
 • Umożliwimy zdobycie praktycznych porad i wskazówek w celu prawidłowego wykonywania zadań oraz uniknięcia błędów, ujawnianych podczas kontroli.
 • Zapewnimy możliwość konsultacji kwestii problemowych oraz wyjaśnienia wątpliwości w stosowaniu przepisów.
 • Udzielimy odpowiedzi na pytania:
 • Jakie są terminy płatności opłaty za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu?
 • Jak i gdzie kierować tytuł wykonawczy? Czy firma windykacyjna może ściągnąć opłatę?
 • Jak skutecznie przyspieszyć egzekwowanie zaległości przez organ egzekucyjny?
 • Jak, zgodnie z przepisami o egzekucji administracyjnej, można umorzyć zaległość?
 • Czy możemy umorzyć koszty upomnienia? Czy można przerwać bieg terminu przedawnienia kosztów upomnień?
zwiń
rozwiń
Program

1. Nakładanie opłaty za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu:

 • Umowa cywilnoprawna czy decyzja?
 • Na kim spoczywa obowiązek ustalania i pobierania opłaty za przedszkole?
 • Rola Centrum Usług Wspólnych, dyrektorów przedszkoli i pracowników urzędu.
 • Jakie są terminy płatności opłaty za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu?

2. Zapłata:

 • Kiedy powstaje i jakie ma terminy płatności opłata za przedszkole i za wyżywienie w przedszkolu?
 • Zarachowanie wpłaty.
 • Rozliczenie wpłaty dokonanej po terminie płatności.
 • Odsetki za zwłokę. Jak powiadomić dłużnika o zaległości?
 • Czy i od kiedy liczymy koszty upomnienia? Czy koszty upomnienia podlegają umorzeniu?
 • Kolejność zaliczania wpłat.
 • Kiedy należy wydać postanowienie o zarachowaniu wpłaty? Kto może dokonać zapłaty?
 • Ściąganie opłat przez firmy windykacyjne – czy jest to dozwolone?
 • Jak i gdzie kierować tytuł wykonawczy? Kto jest organem egzekucyjnym?
 • Zapłata zaległości w organie egzekucyjnym.
 • Jak przyspieszyć egzekwowanie zaległości przez organ egzekucyjny?
 • Co zrobić, aby jednostka samorządu terytorialnego nie płaciła kosztów egzekucyjnych?
 • Co z zaległościami dłużników nieściągalnych?

3. Potrącenia:

 • Potrącenie sposobem na dłużników, będących jednocześnie wierzycielami gminy.
 • Kiedy można dokonać potrącenia? Czy potrzebna jest zgoda dłużnika?
 • Potrącenie na wniosek dłużnika czy z urzędu?
 • Na jaki dzień – w sytuacji potrącenia - liczymy odsetki? 
 • Postanowienie o dokonaniu potrącenia. Kiedy i w jaki sposób odmawiamy dokonania potrącenia?

4. Nadpłata:

 • Co to jest nadpłata i kiedy powstaje? Czy nadpłata to tylko należność główna czy również odsetki?
 • Co z nadpłatą gdy zobowiązany ma inne zaległości? Czy konieczny jest wniosek o zwrot nadpłaty?
 • Kiedy zwrócić nadpłatę? W jakich przypadkach nie jest możliwe zwrócenie nadpłaty? 
 • Czy urząd może potrącić koszty zwrotu nadpłaty?
 • Jaki jest termin zwrotu nadpłaty? W jaki sposób dokonujemy zwrotu nadpłaty?
 • Jakich nadpłat nie zwracamy? Czy zobowiązanemu należą się odsetki od nadpłaty?
 • Kiedy od nadpłaty liczymy odsetki (oprocentowanie nadpłaty)? Czy nadpłata się przedawnia?

5. Przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych, czyli zobowiązany oddaje gminie swój majątek za długi:

 • Komu przysługuje?
 • Czy zawsze potrzebny jest wniosek i kto ma go złożyć? Czy konieczne jest zawarcie umowy ze zobowiązanym?
 • Forma wyrażenia zgody lub jej odmowa.
 • Czy do przejęcia nieruchomości w zamian za długi potrzebna jest uchwała rady gminy?
 • Na jaki dzień – w sytuacji przeniesienia prawa w zamian za długi - liczymy odsetki?
 • Czy konieczna jest w tej sprawie decyzja?

6. Umorzenie zaległości: 

 • Kiedy, kto i jak powinien składać wniosek o umorzenie? Co z wnioskami składanymi przed terminem płatności? Jakie dokumenty załączyć do wniosku?
 • Co to znaczy ważny interes? Co nazywamy interesem publicznym?
 • Czy wierzyciel może czy musi umorzyć zaległość? Umorzenie należności głównej czy odsetek?
 • Co zrobić, gdy zobowiązany nie spłaca rat? Umorzenie zaległej opłaty z urzędu.
 • Obowiązek podawania do publicznej wiadomości informacji o umorzeniach.
 • Czy są granice umorzenia? Do jakiej kwoty wójt może umorzyć zaległość?

7. Przedawnienie:

 • Jaki ma wpływ na dochodzenie należnej opłaty?
 • Czy zawsze zaległości przedawniają się z upływem 5 lat? Co ma wpływ na bieg terminu przedawnienia?
 • Jak liczyć okres przedawnienia? Co zawiesza, a co przerywa bieg przedawnienia?
 • Czy doręczenie upomnienia przerwie bieg terminu przedawnienia? 
 • Co zrobić, aby opłata się nie przedawniła? Co zrobić z zaległością przedawnioną?
 • Czy hipoteka i zastaw skarbowy nadal chronią przed przedawnieniem?

8. Pytania i dyskusja uczestników.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, kierownicy i pracownicy organów podatkowych jst, zajmujący się dochodzeniem należności z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez jst oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach, pracownicy Centrów Usług Wspólnych oraz dyrektorzy przedszkoli oraz audytorzy, kontrolerzy wewnętrzni, osoby zajmujące się windykacją.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych o specjalności prawo finansowe; ekspert w dziedzinie dochodów jst, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; rozprawę doktorską obroniła na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant NIK Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca RIO, autor książek min.: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz wydawnictw INFOR, CH Beck i Wolters Kluwer Polska.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 345 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 7 lutego 2022r.