Polityka rachunkowości dla jednostek i zakładów budżetowych

PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z polityki rachunkowości w JST.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, których przedmiotem jest omówienie istoty polityki rachunkowości, jako jednego z podstawowych i najważniejszych dokumentów każdej jednostki i zakładu budżetowego. W trakcie zajęć przedstawimy zagadnienia związane z należytym przygotowaniem do opracowania optymalnej polityki rachunkowości wraz z niezbędnymi instrukcjami: kasową, obiegu i kontroli dokumentów, inwentaryzacyjną z uwzględnieniem ostatnio wprowadzonych zmian prawnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie z zagadnieniami z zakresu opracowywania polityki rachunkowości jednostki w sposób zapewniający jej prawidłowość i przejrzystość oraz efektywne wykorzystywanie bieżące.
• Wskazanie wszystkich elementów, jakie powinna posiadać polityka rachunkowości.
• Omówienie najczęściej pojawiających się błędów i nieprawidłowości.

zwiń
rozwiń
Program

1. Polityka rachunkowości – podstawy prawne.
2. Zasady opracowania polityki rachunkowości - część obligatoryjna i nieobligatoryjna:
• Praktyczne aspekty - układ polityki rachunkowości i inne ważne wskazówki praktyczne.
• Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych.
• Zasady wyceny aktywów i pasywów.
• Zasady ustalania wyniku finansowego.
• Wykaz kont księgi głównej - ewidencji syntetycznej.
• Przyjęte zasady księgowania operacji gospodarczych na kontach księgi głównej.
• Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych - ewidencji analitycznej i powiązanie kont analitycznych z kontami księgi głównej.
• Wykaz przyjętych uproszczeń.
• Przyjęte zasady ewidencji, rozliczania, kalkulacji i korekty kosztów w ramach rozwiązań dopuszczonych ustawą.
• Rozliczenia międzyokresowe.
• Ewidencja należności i odsetek od należności, odpisy aktualizujące należności.
• Ewidencja wydatków.
• Zasady dotyczące gospodarowania majątkiem trwałym, w tym m.in. definicje, metody ustalania wartości początkowej, ulepszenia, inwestycje, remonty, prowadzenie ksiąg inwentarzowych, amortyzacja, likwidacja majątku, porządkowanie środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wyposażenia.
• Opis systemu przetwarzania danych.
• Zasady ochrony danych.
• Część nieobligatoryjna polityki rachunkowości: instrukcja kasowa, instrukcja obiegu i kontroli dokumentów, instrukcja inwentaryzacyjna i inne możliwe.
3. Odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego za politykę rachunkowości.
4. Najczęściej spotykane nieprawidłowości w polityce rachunkowości.
5. Przykłady i odpowiedzi na pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, pracownicy działów księgowości jednostek i zakładów budżetowych, audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej, wcześniej główna księgowa. Od 2007 r. trener dla jednostek administracji publicznej, w różnych ośrodkach edukacyjnych na terenie kraju. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie tematyki: budżet jst, budżet zadaniowy jst, rachunkowość projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochody i wydatki jst, współpraca jst z organizacjami pozarządowymi, współpraca gmin z sołectwami, budżetowanie oraz ewaluacja i wprowadzanie zmian w organizacji.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl
do 25 stycznia 2022 r.