• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

RB-N oraz RB-Z poprawne sporządzenie sprawozdania w zakresie operacji finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych – przykłady, pułapki oraz nieprawidłowości za I półrocze 2024 r.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego w praktyczny sposób zostaną przekazane informacje na temat zagadnień związanych z zaprezentowaniem danych w sprawozdawczości z operacji finansowych od momentu powstania zdarzenia aż do jego rozliczenia, ze szczególnym uwzględnieniem:
- pułapek związanych z wypełnianiem poszczególnych pozycji,
- prezentacji zdarzeń nietypowych oraz z zakresu niepodatkowych należności,
- problematyki przerwania biegu przedawnienia,
- świadczeń ubocznych,
- wymagalności oraz zaległości,
- depozytów itd.
 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zapoznanie się z wieloma praktycznymi i prawidłowymi zasadami sporządzania sprawozdań.  
  • Wyjaśnienie wielu problemów związanych ze sporządzaniem RB-N oraz Rb- Z.
  • Wskazanie błędów i nieprawidłowości pojawiających się podczas sporządzania RB-N i TB_Z.
  • Udział w szkoleniu to okazja do zadawania pytań i uzyskania dodatkowych wyjaśnień dotyczących tematu objętego szkoleniem.
zwiń
rozwiń
Program

I. Zasady sporządzania kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – RB-N:
1. Informacje ogólne.
2. Wykazywanie należności oraz wybranych aktywów finansowych w części A sprawozdania RB-N:
a) Należności oraz wybrane aktywa finansowe.
b) Wykazywanie depozytów za IV kwartał w sprawozdaniu RB⁠-⁠N.
c) Należności wymagalne.
d) Pozostałe należności.
3. Układ podmiotowy – dłużnicy w sprawozdaniach o należnościach:
a) Dłużnicy krajowi.
b) Dłużnicy zagraniczni.
4. Przykład wykazywania należności i innych aktywów finansowych w części A sprawozdania Rb-N.
5. Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniu Rb-N.
II. Zasady sporządzania sprawozdania Rb-Z – o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji:
1. Informacje ogólne.
2. Zobowiązania według tytułów dłużnych – część A sprawozdania Rb-Z.
3. Ustalanie wartości nominalnej zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego.
4. Układ podmiotowy – wierzyciele w sprawozdaniach o zobowiązaniach:
a) Wierzyciele krajowi.
b) Wierzyciele zagraniczni.
5. Przykład wykazywania zobowiązań w części A sprawozdania Rb-Z.
6. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych – część D sprawozdania Rb-Z.
7. Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniu Rb-Z.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi, pracownicy pionów finansowo-księgowych odpowiedzialnych za prowadzenie rozliczeń, sporządzania sprawozdań.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie finansów publicznych, współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w RIO. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno-finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m. in. dla: ministerstw, urzędów marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 9 lipca 2024 r.