Rejestr umów od 2022 roku. Nowy obowiązek dla jednostek. Raportowanie o zawartych umowach

Ważne informacje o szkoleniu

Od 2022 roku zostają wprowadzone nowe obowiązki dla jednostek w zakresie rejestru umów. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu podczas, którego uczestnicy będą mogli zapoznać się zasadami dotyczącymi wprowadzania umów do rejestru. Prowadzący zajęcia wskaże nieprawidłowości, jakie powszechnie występują na poziomie jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych w kwestii zrozumienia, czym jest umowa, zwłaszcza, gdy nie ma formy papierowej z podpisami kierownika oraz „na przykład wykonawcy” na takim dokumencie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Szeroka prezentacja zagadnień dotyczących wprowadzania zawieranych umów do rejestru umów jako nowego obowiązku jst.
• Omówienie pułapek w zakresie wprowadzania umów do rejestru oraz wadliwych rozwiązań stosowanych przez jednostki, których konsekwencją może być brak ujęcia pewnych umów w rejestrze. 
• Możliwość wyjaśnienia na bieżąco problemów dotyczących tematyki szkolenia oraz możliwość konsultacji w trakcie szkolenia.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Obowiązek wprowadzania umów do rejestru - Minister Finansów prowadzi rejestr umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych.
2. Zakres umów objętych obowiązkiem wprowadzania do rejestru – umowy, które mogą podlegać udostępnieniu na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
3. Wyłączenia z obowiązku wprowadzania do rejestru:
- umowy zawarte w wyniku rozstrzygnięcia zamówień oraz konkursów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,
- umowy, których wartość przedmiotu przekracza lub jest równa albo nie przekracza 500 zł.
4. Zakres danych :
- numer umowy – o ile taki nadano,
- data i miejsce zawarcia umowy,
- okres obowiązywania umowy,
- oznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stron – pierwsza pułapka,
- określenie przedmiotu umowy – druga pułapka,
- wartość przedmiotu umowy – trzecia pułapka,
- informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy.

5. Brak umów ale posiadanie faktur – czyli powszechne przeświadczenie o braku umowy na realizację wydatku – czwarta pułapka.
6. Faktura to umowa – czyli wadliwe podejście do funkcji faktury – piąta pułapka.
7. Zawieranie umów pomiędzy jednostkami organizacyjnymi bez osobowości prawnej (jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe ) w ramach tej samej jednostki samorządu terytorialnego – szósta pułapka.
8. Umowy techniczne – czyli inkasent z umową zlecenia dla celów technicznego rozliczenia – siódma pułapka.
9. Umowy w szkołach oraz żłobkach a niepodatkowa należność z art.60 ustawy o finansach publicznych – co z rejestrem umów – ósma pułapka.
10. Przedmiot umowy a dzielenie faktur zakupowych na wiele paragrafów – dziewiąta pułapka.
11. Umowy a porozumienia międzygminne – dziesiąta pułapka.
12. ”Pozorny brak umowy” a faktury korygujące do faktury pierwotnej – jedenasta pułapka.
13. Umowy w formie pisemnej, dokumentowej, elektronicznej albo innej formie szczególnej a forma ustna albo per facta concludentia.
14. Pytania i dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jst, wszystkich jednostek budżetowych, którzy z racji pełnionych obowiązków będą odpowiedzialni za wprowadzanie danych do rejestru.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie finansów publicznych. Współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno - finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m. in. dla: Ministerstw, Urzędów Marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 23 lutego 2022 r.