Środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz składniki „niskocenne” w jednostkach sektora finansów publicznych. Aktualne aspekty prawne, ekonomiczne oraz rachunkowo-księgowe

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego tematem są środki trwałe, będące istotnym zagadnieniem dla finansów JST.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, podczas których zostanie omówiona procedura postępowania ze środkami trwałymi, pozostałymi środkami trwałymi oraz składnikami niskocennymi w jsfp, w tym: ewidencja, wycena, amortyzacja, gospodarowanie, sprzedaż, przekazanie, likwidacja, obieg dokumentów finansowo-księgowych i ewidencyjnych – w świetle obowiązujących regulacji prawnych, ekonomicznych oraz rachunkowo-księgowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Ugruntowanie praktycznej wiedzy w obszarze aktualnej problematyki środków trwałych w aspekcie organizacyjnym, bilansowym i podatkowym, z uwzględnieniem zmian i nowości wynikających z regulacji ustawowych oraz KSR.
 • Wskazanie sposobów prawidłowego likwidowania środków trwałych, wchodzących w skład obiektu inwentarzowego, a także ujęcia gruntów oraz wyceny prawa użytkowania i trwałego zarządu.
 • Zdobyta wiedza pozwoli na wykorzystanie jej do podejmowania właściwych decyzji dotyczących gospodarowania majątkiem jsfp, a także w uporządkowaniu problematyki z jednostkami podległymi oraz jednostkami objętymi wspólną obsługą – cuw-ami, urzędami gmin, miast itp.
 • Uczestnicy w materiałach szkoleniowych otrzymają m.in. wzory procedur wewnętrznych dotyczące omawianego tematu, przydatne w pracy.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Wprowadzenie – podstawowe przepisy regulujące problematykę środków trwałych.
 2. Definicja środka trwałego – kryteria kwalifikacyjne, progi istotności kwotowej (środki trwałe, pozostałe środki trwałe, składniki „niskocenne” – ewidencja bilansowa i pozabilansowa).
 3. Zasady ewidencji analitycznej i syntetycznej środków trwałych – ujęcie bilansowe i pozabilansowe.
 4. Klasyfikacja środków trwałych ­ KŚT.
 5. Środki trwałe-części składowe, peryferyjne oraz dodatkowe w ujęciu ekonomicznym i rachunkowym.
 6. Grunty i prawo użytkowania wieczystego w ujęciu prawnym i rachunkowym.
 7. Zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych, w tym otrzymanych nieodpłatnie lub za symboliczną 1,00 zł.
 8. Nabycie odpłatne i nieodpłatne środka trwałego.
 9. Środki trwałe w budowie.
 10. Trwały zarząd.
 11. Zwiększanie wartości środków trwałych w użytkowaniu (nakłady na ulepszenie, remont i konserwacje).
 12. Likwidacja środka trwałego – postępowanie likwidacyjne i rachunkowe.
 13. Odłączenie środków wchodzących w skład środka trwałego (likwidacja częściowa środka trwałego).
 14. Obieg dokumentów finansowo- księgowych dot. gospodarowania środkami trwałymi pomiędzy wydziałami merytorycznymi, a księgowością (dowody OT,PT,MT,LT,PK).
 15. Sprzedaż, użyczenie, nieodpłatne przekazanie.
 16. Metody amortyzacji – wg ustawy o rachunkowości oraz KSR 11.
 17. Szczególne zasady ustalania i naliczania amortyzacji w samorządowych jednostkach sektora finansów publicznych.
 18. Środki trwałe i pozostałe środki trwałe w dodatkowej informacji do bilansu oraz informacji i stanie mienia.
 19. Przykłady nieprawidłowości.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca, specjaliści pionów administracyjnych nieruchomości, księgowi urzędów oraz jednostek podległych, w tym jednostek pomocy społecznej, instytucji kultury, centrów usług wspólnych, zajmujący się zagadnieniami związanymi z klasyfikacją majątku jednostki, w tym wyceną, ewidencją, amortyzacją, gospodarowaniem oraz likwidacją środków trwałych i pozostałych środków trwałych, pracownicy kontroli i audytorzy wewnętrzni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, rachunkowości i finansów publicznych, w tym audytu, kontroli zarządczej i inwentaryzacji. Doświadczony trener i wykładowca (ponad 30 lat pracy w sektorze finansów samorządowych).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 339 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 5 lutego 2022 r.