Tworzenie statutów w Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych. Praca na wzorach dokumentów. Praktyczne ćwiczenia

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego omówimy kwestie dotyczące tworzenia statutów w Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych i w Międzyzakładowych Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych po zmianach przepisów, które weszły w życie 11 października 2021 r. Prowadząca wyjaśni jak prawidłowo stworzyć/zmienić statut w KZP, omówi krok po kroku poszczególne zapisy, które powinny znaleźć się w dokumencie. Ponadto przedstawi regulacje dotyczące ochrony danych osobowych w KZP.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Usystematyzowanie wiedzy na temat prawidłowego tworzenia i zmiany statutów w Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych i w Międzyzakładowych Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych po zmianach prawnych z 11 października 2021 r.
 • Nabycie umiejętności pozwalających na stworzenie lub zmianę zapisów statutów KZP i MKZP. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy – uczestnicy będą mogli podczas ćwiczeń utrwalić zdobytą wiedzę, skonsultować trudne kwestie, dopytać o prawidłowość własnych zapisów.
 • Wskazanie zapisów o celach i zadaniach KZP, członków, trybu ich wyboru, trybu i sposobów podejmowania uchwał, zasad uchwalania statutu i jego zmian.
 • Zdobycie wiedzy pozwalającej na stwierdzenie czy nasza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa działa prawidłowo.
 • Omówienie zasad ochrony danych osobowych w kontekście funkcjonowania KZP.
 • Umożliwienie zdobycia porad i wskazówek dotyczących tworzenia statutów KPZ w celu prawidłowego wykonywania zadań.

Udzielenie odpowiedzi na pytania:

 • W jaki sposób należy powiadomić o Walnym Zebraniu, jak je przygotować?
 • Jak prawidłowo podjąć uchwałę? Czy można ją zaskarżyć?
 • Jak wybierać delegatów?
 • Jak gromadzić wkłady członkowskie? Jak informować członków o ich wysokości? W jakich terminach?
 • Jak udzielać pożyczek i na jakich warunkach?
 • Jak wprowadzać zmiany w statucie?
zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady tworzenia statutów KZP.
2. Podmioty zobowiązane.
3. Przygotowanie projektu statutu.
4. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu, załączniki potrzebne do zawiadomienia.
5. Organizacja Walnego Zebrania. Głosowanie.
6. Protokół z Walnego Zebrania.
7. Podjęcie uchwały.
8. Czy można zaskarżyć uchwałę?
9. Jak stworzyć zapisy w statucie dotyczące:

 • nazwy KZP i MKZP, siedziby,
 • celów i zadań KZP,
 • członków KZP,
 • sposobów reprezentowania KZP,
 • trybu wyboru i odwołania organów KZP oraz zakresu ich kompetencji,
 • zasad zwoływania walnych zebrań członków i obradowania na nich,
 • trybu i sposobów podejmowania uchwał, w tym wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach organów KZP oraz poza nimi,
 • trybu i sposobu wybierania delegatów oraz proporcji, w jakiej ustalana jest liczba delegatów w stosunku do członków KZP,
 • zasad gromadzenia wkładów członkowskich, terminów wpłaty wpisowego oraz terminów wpłat miesięcznych wkładów członkowskich,
 • zasad i terminów zwrotu wkładu członkowskiego w razie skreślenia członka KZP z listy członków,
 • rodzajów udzielanych pożyczek, a także warunków ich udzielania i spłaty,
 • zasad poręczania spłaty zadłużenia,
 • terminu zwyczajnego walnego zebrania członków,
 • zasad informowania członków KZP przez zarząd o stanie ich wkładów członkowskich i zadłużeń,
 • zasad ustalania wysokości odpisów z funduszu rezerwowego na fundusz zapomogowy oraz zasad ich dokonywania,
 • zasad i sposobów przetwarzania danych osobowych oraz ich zabezpieczenia,
 • wzoru oświadczenia woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie oraz wskazanie administratora danych osobowych,
 • zasad uchwalania statutu KZP i wprowadzania w nim zmian,
 • postanowienia o udzielaniu zapomóg,
 • innych postanowień.

10. Dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracodawcy administracji publicznej, pracownicy działów księgowości, pracownicy rozliczający działalność Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, członkowie zarządów i komisji rewizyjnych PKZP, organów PKZP, członkowie związków zawodowych, sprawujący nadzór społeczny nad kasami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, kas zapomogowo - pożyczkowych oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, sygnalistów, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 339 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do  8 lutego 2022 r.