Uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego na 2022 r. wraz zagadnieniami okołobudżetowymi

Ważne informacje o szkoleniu

Kompleksowe przedstawienie zagadnień problematyki uchwały budżetowej na 2022 r. i zagadnień z nią powiązanych. Zaimplementowanie zmian przepisów m.in. w zakresie klasyfikacji budżetowej do uchwał opracowywanych na 2022 rok. Wyjaśnienie wybranych problemów z zakresu uchwały budżetowej JST na tle dotychczasowej praktyki i orzecznictwa RIO. 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zapoznanie z nowymi przepisami i rozwiązaniami, które będą miały zastosowanie do uchwały budżetowej 2022 roku, pozyskanie wiedzy i przykładów dotyczącej ww. problematyki z praktyki i orzecznictwa administracyjno-sądowego.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Uchwała budżetowa JST na 2022 r. – nowości, zmiany przepisów:
 1. Zasady uchwalania budżetu i WPF JST , w tym reguła budżetu „części bieżącej” – z art. 242 ustawy o finansach publicznych w wersji mającej zastosowanie od 1.01. 2022 r.
  1. Wpływ nowelizacji przepisów klasyfikacji budżetowej z 26.07.2021 r. na strukturę budżetu 2022 r:
  2. typizacja rozdziałów klasyfikacji budżetowej na usługowe i podmiotowe,
  3. ważne dla opracowania projektu budżetu inne zmiany w klasyfikacji budżetowej,
  4. omówienie wejścia w życie poszczególnych uregulowań.
 2. Inne ważne zmiany przepisów.
 1. Uchwała budżetowa JST - kwestie problematyczne, wątpliwości w orzeczeniach RIO i sądów administracyjnych:
 1. Elementy obligatoryjne uchwały budżetowej.
 2. Elementy fakultatywne uchwały budżetowej.
 3. Zasada równowagi budżetowej, źródła finansowania deficytu budżetu JST.
 4. Szczególne zasady wykonywania budżetu JST.
 5. Obligatoryjne załączniki do uchwały budżetowej /m.in. problemy i rozbieżności ujęcia danych.
 1. Problemy na styku uchwały budżetowej z wieloletnią prognozą finansowej JST.
 2. COVID-19, a uchwała budżetowa.
 3. Dyskusja, pytania, wnioski.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy jst, zastępcy skarbników, naczelnicy, kierownicy i pracownicy komórek finansowo-budżetowych gmin, powiatów, związków, województwa.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista-ekspert w dziedzinie finansów samorządowych posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansów publicznych. Współautor między innymi „Ustawy o finansach publicznych – Komentarza dla jednostek samorządowych”, „Vademecum skarbnika” oraz „Dokumentacji wewnętrznej w jednostkach sektora finansów publicznych”.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 725 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@okst.pl do 24 września 2021 r.