• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych w jst

 

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego w kompleksowy sposób zagadnienia dotyczące ulg w spłacie należności cywilnoprawnych

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego przekażemy kompendium wiedzy, wymaganej od każdego z pracowników organu wierzycielskiego, odpowiedzialnych w jednostce sektora finansów publicznych za prowadzenie postępowania wyjaśniającego, zmierzającego w kierunku zastosowania ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych. Podczas spotkania zostaną przedstawione wszystkie rodzaje dopuszczalnych ulg, a także omówiona instytucja niedochodzenia należności cywilnoprawnych, w tym możliwości niedochodzenia rekompensaty 40 Euro za koszty odzyskiwania należności. Prowadząca omówi także dokumenty wymagane od dłużników i innych podmiotów, wnioskujących o ulgę, które są przydatne lub wręcz niezbędne w rozstrzygnięciu o zastosowaniu bądź odmowie udzielenia ulgi.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznanie możliwości stosowania dopuszczalnych ulg na wniosek dłużnika i z urzędu.
• Uzyskanie aktualnej wiedzy na temat prawidłowego przeprowadzania i udokumentowania postępowania z zastosowaniem ulg w spłacie należności cywilnoprawnych w taki sposób, aby nie narazić się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
• Przedstawienie rozwiązań dotyczących m. in. pozyskiwania i gromadzenia dokumentów od dłużników i innych podmiotów, pomocnych w rozstrzygnięciu o zastosowaniu bądź odmowie udzielenia ulgi.

• Podczas szkolenia odpowiemy między innymi na następujące pytania:
- Czy i jakie ulgi mogą być stosowane w spłacie należności cywilnoprawnych?
- Czy można udzielić ulgi innej niż wynika z wniosku dłużnika np. wniosek o umorzenie a udzielana jest ulga o rozłożeniu zaległości na raty?
- Czy można udzielić kolejnej ulgi np. w innej zaległości, jeżeli dłużnik nie wywiązuje się ze spłaty ratalnej w innym tytule zaległości?
- Jak postąpić, gdy zobowiązany nie chce przedłożyć stosownych dokumentów na poparcie wniosku o ulgę? Czy stanowi to podstawę do odmowy udzielenia ulgi, czy wniosek powinien pozostać bez rozpatrzenia?
- W jakich formach mogą być udzielane ulgi lub odmowy udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych? Czy ulgi mogą obejmować tylko zaległości, czy również należności jeszcze nie wymagalne?
- Jaka jest różnica pomiędzy niedochodzeniem a umorzeniem należności?
- Czy niedochodzenie należności cywilnoprawnych oznacza równocześnie, że należność taka zostanie umorzona i można ją odpisać z ksiąg rachunkowych?
- Czy wolno umorzyć rekompensatę z tytułu dochodzenia należności w transakcjach handlowych - 40, 70 lub 100 Euro?
- Czy istnieje potrzeba opracowania w jst i samorządowych jednostkach organizacyjnych szczegółowych procedur wewnętrznych dot. stosowania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych?

• Uczestnicy otrzymają w materiałach szkoleniowych, przydatne wzory pism do wykorzystania w postępowaniu ulgowym, m. in. wezwanie do uzupełnienia dokumentów, wzór jednostronnego oświadczenia woli o umorzeniu z urzędu oraz inne. 

zwiń
rozwiń
Program

1. Rodzaje i formalnoprawne podstawy stosowania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych.

2. Przesłanki stosowania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych jednostek samorządu terytorialnego:

 • Ważny interes dłużnika lub interes publiczny jako przesłanki do umorzenia, częściowego umorzenia, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych.
 • W jaki sposób i na podstawie jakich dokumentów dłużnik może wykazać wystąpienie w jego konkretnym przypadku przesłanek ważnego interesu na poparcie zastosowania ulgi?

3. Obowiązek podjęcia uchwały przez organ stanowiący jst na podstawie art. 59 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposób i trybu udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych:

 • Czy uchwała musi być podjęta, aby ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych mogły być stosowane?
 • Jak w praktyce interpretować ustawowe pojęcie „szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg”?
 • Jakie zagadnienia muszą być objęte regulacją uchwałową?
 • Czy i jakie kryteria stosowania ulg muszą/powinny zostać określone w uchwale?
 • Czy jeżeli ulgi przewidziane w uchwale stanowić będą pomoc publiczną, to projekt uchwały podlega opiniowaniu przez UOKiK?
 • Jakie mogą być konsekwencje nieprzesłania lub zbyt późnego przesłania projektu uchwały do UOKiK?

4. Tryb i procedury udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych w odniesieniu do osób fizycznych:

 • Czy ulgi mogą być stosowane tylko na wniosek?
 • Jakich dokumentów można żądać od osób fizycznych dla wykazania „ważnego interesu dłużnika” lub „interesu publicznego”?
 • Czy przy stosowaniu ulg na wniosek osób fizycznych muszą być stosowane procedury o przetwarzaniu danych osobowych (tzw. RODO) i w jaki sposób?
 • Czy można udzielić innej ulgi niż wnioskowana, np. wniosek o umorzenie, a udzielana jest ulga o rozłożeniu na raty?
 • Jak postąpić w przypadku, gdy wnioskujący o ulgę nie chce przedłożyć stosownych dokumentów na udokumentowanie/poparcie prawa do ulgi?
 • Czy zamiast stosownych dokumentów (np. kopii zaświadczeń, zeznań podatkowych) można przyjąć oświadczenie od zobowiązanego o jego sytuacji materialnej?
 • Czy oświadczenia składane w toku postępowania ulgowego mogą być przyjmowane od dłużników z rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych informacji?

5. ​​​​​​​Tryb i procedury stosowania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą:

 • Jakie dokumenty powinien złożyć przedsiębiorca, ubiegający się o ulgę w spłacie należności cywilnoprawnej?
 • Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, chcący skorzystać z ulgi w spłacie należności cywilnoprawnej w ramach pomocy publicznej?

6. ​​​​​​​Analizowanie i rozpatrywanie wniosków o ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych. Czy gmina – oprócz uchwały – powinna mieć opracowane szczegółowe procedury wewnętrzne dot. stosowania ulg?:

 • Czy zasadne jest i dlaczego kolegialne rozpatrywanie wniosków o ulgi?
 • Czy przed zastosowaniem ulgi, wniosek powinien być zaopiniowany np. przez radę gminy/miasta lub odpowiednią komisję rady?
 • Czy rada gminy może udzielać indywidualnych ulg w spłacie należności cywilnoprawnych?

7. Możliwość i warunki umorzenia należności cywilnoprawne jst z urzędu:

 • Czy umarzając należność cywilnoprawną z urzędu należy założyć dla takiej sprawy akta?
 • Jakie dokumenty powinny być zgromadzone w aktach sprawy dot. umorzenia z urzędu?

8. ​​​​​​​Formy rozstrzygnięcia o udzieleniu lub odmowie udzielenia ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych:

 • W jakiej formie następuje przyznanie ulgi?
 • W jakiej formie następuje odmowa udzielenia wnioskowanej ulgi?
 • W jaki sposób umorzyć należność cywilnoprawną z urzędu?
 • Czy przedawnione należności cywilnoprawne należy odpisać z ksiąg rachunkowych czy też powinny być wcześniej umorzone i w jakiej formie?

9Kto – oprócz wójta, burmistrza, prezydenta miasta – może podpisać odpowiedni dokument o zastosowanej uldze lub odmowie udzielenia ulgi?:

 • Czy osoba podpisująca dokument o uldze musi posiadać odpowiednie upoważnienie na podstawie k.p.a., czy też powinno to być pełnomocnictwo?
 • Jaka jest podstawa prawna do udzielenia pełnomocnictwa, umożliwiającego udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnej?

10.​​​​​​​ Niedochodzenie niskich kwotowo należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających jednostce samorządu terytorialnego:

 • Czy uchwała o niedochodzeniu niskich kwotowo należności cywilnoprawnych musi być podjęta przez organ stanowiący jst?
 • Czy brak uchwały o niedochodzeniu należności cywilnoprawnych oznacza, że trzeba dochodzić każdej zaległości – nawet symbolicznej złotówki?
 • Czy należności, których – na podstawie odpowiedniej uchwały – nie będzie się dochodzić powinny być wcześniej przypisane w księgach rachunkowych?
 • Czy niedochodzenie należności oznacza automatyczny jej odpis z ksiąg rachunkowych?
 • Jak udokumentować dla celów księgowych niedochodzenie niskich kwotowo należności cywilnoprawnych?

11. Propozycje rozwiązań systemowych w jst lub jednostkach organizacyjnych gminy/miasta w zakresie stosowania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych, a w szczególności:

 • Kolegialne rozpatrywanie wniosków, np. przez powołany w tym celu zespół zadaniowy. Projekt zarządzenia wójta/ burmistrza/prezydenta miasta o powołaniu zespołu zadaniowego.
 • Opracowanie jasnych procedur stosowania ulg, sprzyjające jawności i przejrzystości postępowania. Wzór procedury.
 • Opracowanie ramowych wzorów wniosków, oświadczeń i rozstrzygnięć w sprawie zastosowanej ulgi. Wzory.

12.​​​​​​​ Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako konsekwencja niezgodnego z przepisami zastosowania ulgi w spłacie należności cywilnoprawnej jst.

13. ​​​​​​​Indywidualne pytania, konsultacje.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, pracownicy pionów finansowych, obsługujący należności cywilnoprawne, osoby odpowiedzialne za egzekucję należności, a także nadzorujące wykonywanie tych zadań.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony szkoleniowiec i praktyk z zakresu procedur postępowania podatkowego, wymiaru podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami lokalnymi, kontroli wewnętrznej, dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, cywilnoprawnych, jak i publicznoprawnych. Przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych. Autorka opracowań w czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 30 listopada 2022 r.