Upoważnienia i odpowiedzialności (w tym za naruszenie dyscypliny publicznej) w zakresie funkcjonowania służb finansowych jsfp

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu upoważnień i odpowiedzialności w zakresie funkcjonowania służb finansowych jednostki sektora finansów publicznych oraz odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego przedmiotem jest omówienie zagadnień związanych z udzielaniem upoważnień i pełnomocnictw dotyczących realizacji zadań z zakresu gospodarki finansowej, zamówień publicznych, rachunkowości czy sprawozdawczości. Powyższe kwestie będą omawiane z perspektywy funkcjonowania służb finansowych jsfp oraz odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, a także analizowane w odniesieniu do jednostek, posiadających własną obsługę finansową oraz zewnętrzną realizowaną przez centra usług wspólnych (CUW).

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnicy szkolenia poznają zasady przypisywania i ponoszenia odpowiedzialności służbowej oraz z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez osoby zajmujące się szeroko pojętą gospodarką finansową, rachunkowością czy zamówieniami publicznymi. Podczas zajęć zostaną przedstawione konkretne rozwiązania wraz ze wzorami gotowych powierzeń obowiązków.

zwiń
rozwiń
Program

1. Różnica pomiędzy upoważnieniem, a pełnomocnictwem.
2. Wprowadzenie - przepisy dotyczące odpowiedzialności oraz przepisy stanowiące podstawę powierzeń w zakresie:

• Gospodarki finansowej.
• Rachunkowości.
• Zamówień publicznych.
3. Rodzaje odpowiedzialności, w tym: służbowa, dyscyplinarna w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
4. Powierzenie obowiązków skarbnikowi/głównemu księgowemu (wzory wymaganych powierzeń).
5. Powierzenie obowiązków osobie realizującej obowiązki głównego księgowego w przypadku CUW (Centrum Usług Wspólnych): wzory wymaganych powierzeń.
6. Zasady kontroli/zatwierdzania wybranych dokumentów jednostek w przypadku ich obsługi przez CUW:

• Dokonywanie kontroli merytorycznej, formalnej, rachunkowej.
• Zatwierdzanie do wypłaty (wydawanie dyspozycji) dokumentów księgowych.
• Podpisywanie sprawozdań budżetowych i finansowych.
7. Kontrasygnata i kontrola wstępna dokonywana w zakresie zawieranych umów:
• Różnica między kontrasygnatą i kontrolą wstępną.
• Czy w przypadku zawierania umów przez kierowników jednostek organizacyjnych konieczna jest kontrasygnata skarbnika lub osoby upoważnionej?
• Przekazanie przez skarbnika upoważnienia do kontrasygnowania umów (wzór).
8. Skarbnik/główny księgowy jako członek komisji przetargowej: wzór powierzenia w zakresie zamówień publicznych.
9. Wybrane zagadnienia odnośnie powierzeń:

• Czy istnieje ciągłość powierzeń w przypadku zmiany kierownika jednostki?
• Zakresy czynności i znajdujące się w nich zapisy: inne obowiązki zlecone przez szefa.
10. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:
• Powierzenia dla kierowników jednostek.
• Odpowiednie umocowanie zastępców kierowników jednostek.
11. Pozostałe powierzenia obowiązków i odpowiedzialności w zakresie gospodarki finansowej, w tym:
• Dotacje na przykładzie dotacji z pożytku publicznego i wolontariatu (wzór przekazania powierzenia odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych).
• Zasady zaciągania zobowiązań wieloletnich przez kierowników jednostek organizacyjnych – wymagane zapisy w wieloletniej prognozie finansowej oraz gotowy przykład wymaganego upoważnienia udzielonego przez wójta/burmistrza/prezydenta/zarząd jst, na podstawie zapisów w WPF.
• Odpowiedzialność za inwentaryzację – jednostka z głównym księgowym i z obsługą prowadzoną przez CUW:
- kto przeprowadza inwentaryzacje i kto za nią odpowiada, w odniesieniu do trzech metod: spisu z natury, potwierdzeń sald i weryfikacji?
- wzór powierzenia odpowiedzialności za inwentaryzację,
- najnowsze interpretacje Ministerstwa Finansów.
• Odpowiedzialność materialna pracownika – przepisy ją określające oraz wzór powierzenia obowiązków.
• Odpowiedzialność za mienie a przepisy rozporządzenia z dnia 13 września 2017 r. Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych, mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
• Upoważnienie do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem.
12. Studium przypadków w zakresie powierzeń: przykłady dobrze i źle opracowanych dokumentów.
13. Wybrane aspekty odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
14. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek, skarbnicy, sekretarze, kierownicy CUW, główni księgowi i pracownicy, zajmujący się obsługą finansowo- księgową, pracownicy merytoryczni, zajmujący się przygotowywaniem dokumentów związanych z powierzeniem i odpowiedzialnością lub kontrolą w jednostkach, audytorzy, radcy prawni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prowadzi szkolenia od 2003 roku. Wieloletni Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, wcześniej Główny Inspektor Wydziału Kontroli RIO, obecnie Zastępca Burmistrza, autor artykułów, wykładowca i praktyk, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicznych, budżetu zadaniowego i zamówień publicznych. Wykładowca Uniwersytecki, stale współpracuje z FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 7 lutego 2022 r.