Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz uchwała budżetowa na 2022 rok. Aspekty praktyczne

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego przedstawimy problematykę dotyczącą opracowywania Wieloletnich Prognoz Finansowych i uchwał budżetowych na 2022 rok w świetle ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem przepisów szczególnych wynikających z ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Omówimy m. in. rodzaje zadań i sposób ich ujęcia w budżecie i WPF, wyliczenia i planowanie nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, wolnych środków, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, finansowanie inwestycji ze środków RFIL, zasady zaciągania i spłaty zobowiązań dłużnych: kredytów, pożyczek, obligacji, zobowiązań zaliczanych do kategorii kredytów i pożyczek wynikających z umów leasingu, zakupów na raty itp. Wykładowca wskaże również najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu WPF i Uchwał budżetowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu zasad przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej i uchwały budżetowej.
  • Uzyskanie praktycznych wskazówek dotyczących sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej i uchwały budżetowej.
  • Poznanie najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych i regionalnych izb obrachunkowych w zakresie stwierdzanych nieprawidłowości dotyczących omawianych zagadnień, co przyczyni się do ich uniknięcia.
zwiń
rozwiń
Program

1. Uchwała budżetowa na 2022 rok:
a. procedura uchwalania budżetu,
b. obligatoryjne i fakultatywne elementy uchwały budżetowej,
c. rodzaje zadań jednostek samorządu terytorialnego, a ich sposób planowania i wykazania w uchwale budżetowej,
d. rezerwy budżetowe – przykłady rozwiązań,
e. szczególne zasady wykonywania budżetu, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych,
f. dokumenty mające wpływ na przygotowanie projektu uchwały budżetowej:
- uchwały dotyczące m.in. funduszu sołeckiego, zaciągania zobowiązań, trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego, dotacji udzielanych z budżetu jst,
- fiszki, preumowy, umowy dotyczące zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

2. Wieloletnia Prognoza Finansowa od 2022 roku:
a. metodologia prognozowania wielkości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
b. powiązanie Wieloletniej Prognozy Finansowej i uchwały budżetowej,
c. przedsięwzięcia wieloletnie:
- zakres przedsięwzięć wieloletnich,
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich jako załącznik do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

3. Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki w świetle art. 217 ustawy o finansach publicznych:
a. definicja poszczególnych źródeł przychodów, określonych w art. 217 ustawy o finansach publicznych,
b. możliwość określenia ich wartości,
c. planowanie w budżetach deficytowych i nadwyżkowych,
d. przychody z tytułu środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków a wydatki w roku budżetowym.

4. Kompetencje organów jednostki samorządu terytorialnego do dokonywania zmian w uchwale budżetowej i Wieloletniej Prognozie Finansowej:
a. zadania inwestycyjne,
b. zmiany planu dochodów i wydatków w związku z otrzymywaniem dotacji z budżetu państwa,
c. zmiany planu dochodów i wydatków w związku z otrzymywaniem dotacji z jednostek samorządu terytorialnego,
d. zmiany planu dochodów i wydatków w związku z otrzymywaniem dotacji od innych jednostek sektora finansów publicznych,
e. zmiany przedsięwzięć wieloletnich.

5. Zaciąganie zobowiązań zaliczanych do długu publicznego:
a. cel zaciągania zobowiązań dłużnych,
b. określenie limitów w uchwale budżetowej,
c. limity spłaty zobowiązań dłużnych (m.in. kredytów, pożyczek, wykupu obligacji) określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
d. możliwość wcześniejszej spłaty zaciągniętych kredytów czy pożyczek w świetle art. 243 ust. 3b ustawy o finansach publicznych.

6. Upoważnienia w uchwale budżetowej i w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

7. Zobowiązania zaciągane w związku z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – sposób przedstawienia w uchwale budżetowej, WPF i uchwale w sprawie zaciągania zobowiązań:
a. wyprzedzającego finansowania projektów ze środków europejskich,
b. zobowiązań dłużnych zaciąganych na wkład krajowy do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

8. Wpływ COVID-19 na finanse jednostek samorządu terytorialnego – ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

9. Orzecznictwo sądów administracyjnych i regionalnych izb obrachunkowych dotyczące omawianych zagadnień.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy i pracownicy wydziałów finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni pracownik RIO w Kielcach, obecnie Z-ca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, trener od wielu lat współpracująca z ośrodkami FRDL, Świętokrzyską Agencją Rozwoju Regionu, Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Kielcach, autorka wielu publikacji z zakresu finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 315 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres: szkolenia@okst.pl do 14 września 2021 r.