Zamknięcie roku 2021 oraz przygotowanie sprawozdań finansowych w księgach organu i urzędu jst

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie zamknięcie roku budżetowego w jst co jest szczególnym zagadnieniem z punktu widzenia finansów publicznych. Jak zaplanować prace związane z zamknięciem roku i sporządzeniem sprawozdania finansowego.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego omówimy kwestie dotyczące zamknięcia roku 2021 oraz przygotowania do otwarcia ksiąg w 2022 oraz sporządzania sprawozdań finansowych w księgach organu i urzędu jst. Prowadząca, praktyk z wieloletnim doświadczeniem pracy w jst, w sposób przejrzysty omówi zarówno kwestie zamknięcia roku 2021, otwarcia 2022, sporządzania sprawozdań, jak i rozwiązań organizacyjnych na styku organ-urząd, ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych oraz kwestii problemowych, wynikających także niejednokrotnie z kontroli RIO czy NIK.

Szkolenie polecamy osobom, zarówno tym, które od niedawna zajmują się tą tematyką, jak i osobom z dłuższym stażem, które chcą rozwiązać problemy, zdobyć wiedzę oraz uchronić się przed nieprawidłowościami dotyczącymi zamknięcia i otwarcia roku księgowego ze specjalnym podkreśleniem różnic w rachunkowości organu i urzędu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnik szkolenia:

 • Uporządkuje informacje dotyczące szczegółowych zasad rachunkowości budżetowej, niezbędnych do zamknięcia roku 2021 i otwarcia roku 2022 w rachunkowości organu i urzędu.
 • Pozna zasady i podejmowane czynności z zakresu zamknięcia roku i przygotowania sprawozdań finansowych ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych.
 • Zdobędzie wiedzę jak należy prawidłowo przygotować sprawozdania finansowe: bilans budżetu jst i sprawozdania finansowe jednostki urząd.
 • Zweryfikuje, czy prawidłowo sporządza sprawozdania finansowe i budżetowe, na styku dwóch ewidencji organ jst- urząd z uwagi na ewidencję podatku VAT.
 • Uzyska wiedzę na temat konkretnych zapisów ewidencyjnych w jednostce i organie.
 • Zdobędzie porady i wskazówki dotyczące praktycznego stosowania przepisów oraz pozna najczęściej występujące błędy, wynikające z protokołów RIO i NIK.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zamknięcie roku – przygotowanie procesu.
2. Inwentaryzacja, a zamknięcie ksiąg rachunkowych – spis z natury, potwierdzanie sald, weryfikacja.
3. Zamknięcie ksiąg w organie:

 • Rozliczenie dochodów jst księgowanych w organie jst, również dochodów odprowadzanych przez jednostki.
 • Rozliczanie dochodów z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
 • Rozliczenie wydatków przekazanych jednostkom podległym.
 • Wydatki niewygasające.
 • Wpływ na rachunek jst pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej i ich rozliczenie.
 • Wpłata nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych i ich rozliczenie.
 • Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych – rozliczenie.
 • Pożyczki udzielane przez jst – rozliczenie.
 • Środki pochodzące z prywatyzacji.
 • Odsetki bankowe.
 • Odpisy aktualizujące należności budżetu.
 • Rozliczenia międzyokresowe.
 • Wynik wykonania budżetu oraz na pozostałych operacjach.
 • Skumulowane wyniki budżetu.

4. Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostce:

 • Rozliczenie i ewidencja przychodów, dochodów, należności, w tym m. in. nadpłat, zaległości, należności spornych, przedawnionych, odsetek od należności, odpisów aktualizujących należności.
 • Rozliczenie i ewidencja wydatków budżetowych, w tym m.in. rozliczenie wydatków o charakterze inwestycyjnym, w tym z RFIL i innych źródeł, wydatki remontowe.
 • Ustalenie stanu zobowiązań na koniec roku budżetowego, w tym m.in. zobowiązania wymagalne, zobowiązania a wydatki w nowym roku po zmianie klasyfikacji budżetowej.
 • Ewidencja i weryfikacja zaangażowania.
 • Środki pieniężne w ewidencji rocznej.
 • Materiały i inne zapasy – rozliczenie.
 • Ewidencja i rozliczenie kosztów, w tym: koszty postępowań spornych i egzekucyjnych, koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie itp.; korekta kosztów na przełomie roku.
 • Rozliczenia międzyokresowe, możliwe uproszczenia.
 • Konta pozabilansowe i ich rozliczenie.
 • Wycena aktywów i pasywów, w tym szczególnie majątku trwałego.
 • Wynik finansowy.
 • Fundusz jednostki.
 • Wydatki niewygasające z końcem roku.

5. Rozliczenie podatku VAT, w zależności od przyjętej koncepcji w tym zakresie.
6. Sprawozdania finansowe: bilans budżetu jst i sprawozdania finansowe jednostki urząd, w tym szczególnie informacja dodatkowa. Obowiązek publikacji sprawozdań.
7. Sprawozdania łączne jst. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami.
8. Otwarcie ksiąg rachunkowych roku 2022. 
9. Polityka rachunkowości na poziomie jst – co należy zmienić?
10. Pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi i pracownicy działów księgowości w urzędach jst.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej, wcześniej główna księgowa. Od 2007 r. trener dla jednostek administracji publicznej w różnych ośrodkach edukacyjnych na terenie kraju. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie tematyki: budżet jst, budżet zadaniowy jst, rachunkowość projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochody i wydatki jst, współpraca jst z organizacjami pozarządowymi, współpraca gmin z sołectwami, budżetowanie oraz ewaluacja i wprowadzanie zmian w organizacji.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 20 stycznia 2022r.