Śląskie Forum Oświaty Samorządowej. Rozliczenie finansowe pomiędzy gminami w przypadku uczniów niebędących mieszkańcami gminy prowadzącej lub dotującej placówkę wychowania przedszkolnego, z uwzględnieniem aktualizacji podstawowej kwoty dotacji.

Cena: członkowie Forum oświaty w ramach składki, pozostałe osoby 298 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Kolejne spotkanie członków Śląskiego Forum Oświaty Samorządowej ma na celu odpowiedź na pytania o rozliczanie finansowe pomiędzy gminami objętych wsparciem uczniów i przedszkolaków, którzy nie są mieszkańcami danej gminy.

Zapraszamy zainteresowane samorządy do przystąpienia do Forum, którego misją jest wzajemne wspieranie się członków poprzez spotkania szkoleniowe, dyskusje, wymianę doświadczeń oraz przygotowywanie wystąpień do organów nadzorczych i centralnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Ugruntowanie i uaktualnienie wiedzy z zakresu objętego tematyką zajęć, z uwzględnieniem rozstrzygnięć nadzorczych i orzecznictwa oraz umożliwienie wzajemnej wymiany doświadczeń w zakresie realizacji przepisów dotyczących finansowego rozliczenia pomiędzy gminami za uczniów placówek wychowania przedszkolnego niebędących mieszkańcami gminy.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawa prawna rozliczenia finansowego pomiędzy gminami w przypadku uczniów niebędących mieszkańcami gminy prowadzącej lub dotującej placówkę wychowania przedszkolnego.
2. Obliczanie podstawowej kwoty dotacji (PKD) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oraz szczególny przypadek obliczanie PKD dla innych form wychowania przedszkolnego.
3. Pojęcie wydatków bieżących przyjęte do obliczeń PKD.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe - publiczne i niepubliczne, dyrektorzy i pracownicy wydziałów edukacji, CUW-ów, ZEAS-sów, pracownicy urzędów gmin prowadzących finansowe rozliczenie pomiędzy gminami za uczniów placówek wychowania przedszkolnego niebędących mieszkańcami gminy oraz inne osoby zainteresowane tematem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli i pracowników samorządowych; praktyk z dwudziestoletnim stażem pracy na stanowiskach kierowniczych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego związanych z zarządzaniem i administrowaniem oświatą; autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych; autorka szkoleń z branży oświatowej stale współpracująca z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.
 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@okst.pl do 9 czerwca 2021 r.