Środki UE dla Polski w nowym okresie programowania 2021-2027

Cele i korzyści

Zapoznanie pracowników podmiotów, które zamierzają aplikować o środki UE w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 z aktualnym stanem aktów prawnych i dokumentów programowych na nowa perspektywę. Trwają intensywne prace nad wdrożeniem nowych Programów Operacyjnych w Polsce. Potencjalni beneficjenci zostaną przygotowani do samodzielnego składania wniosków w latach 2021-2027.

zwiń
rozwiń
Program

Sesja I
Nowa perspektywa 2021-2027:

1. Cele Polityki UE w perspektywie finansowej 2021-2027 – porównanie do lat 2014-2020.
2. Zasady programowania nowej perspektywy 2021-2027. 
3. Budżet UE na lata 2021-2027 – porównanie do lat 2014-2020.
4. Nowy regionalna mapa kwalifikowalności na lata 2021-2027.
Sesja II 
Akty prawne na lata 2021-2027: 

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady COM (2018)375 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz.
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady COM (2018)372 w sprawie EFRR i FS na lata 2021 2027.
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady COM (2018)382 w sprawie EFS Plus na lata 2021-2027.
Sesja III
Założenia do Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027:

1. Wyzwania i cele rozwoju Polski.
2. Wybór celów polityki.
3. Koordynacja i komplementarność.
4. Zarys finansowania.
5. Układ programów.
Sesja IV
Wymiar terytorialny wsparcia w latach 2021-2027:

1. Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
2. Rola samorządów w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.
3. Zintegrowane Strategie Rozwoju.
4. Partnerstwo Terytorialne.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy i wolontariusze z urzędów miast i gmin, starostw powiatowych, powiatowych urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, specjalista z zakresu zarządzania projektami, doświadczony wykładowca i trener w obszarze Funduszy Strukturalnych. Ekspert wpisany na listę Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Przygotowywał opinie do wniosków PO KL w procesie oceny Komisji Oceny projektów, do projektów systemowych oraz w procedurze odwoławczej. Od kilkunastu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE, posiada ponad 18 letnie doświadczenie trenerskie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

ZGŁOSZENIA: Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: szkolenia@okst.pl, fax. 914878522 lub poprzez formularz zgłoszenia na stronie www.okst.pl do 17 sierpnia 2020 r. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!