Badania lekarskie, zwolnienia lekarskie oraz zaświadczenia lekarskie

PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

SPRAWDŹ NASZE WAKACYJNE CENY NA SZKOLENIA

SPECJALNE WAKACYJNE PAKIETY PROMOCYJNE
„WCZEŚNIEJ=TANIEJ”, „RAZEM=TANIEJ”, „Z PRZYJACIELEM”

Więcej informacji: Wakacje z FRDL- nasze szkolenia w letnich cenach

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu podczas których Uczestnicy dowiedzą się, kiedy pracodawca ma obowiązek kierować pracowników na badania lekarskie podczas pandemii, a kiedy obowiązek ten został zawieszony. Doprecyzowane zostaną możliwości prawne rozwiązania umowy o pracę z powodu choroby i w trakcie choroby. Zajmiemy się kwestią zdolności do pracy osoby, która chciałaby skorzystać z urlopu bezpośrednio po zakończeniu choroby trwającej dłużej niż 30 dni. Rozstrzygniemy wątpliwości odnośnie tego, czy należy informować o nieobecności w pracy w dobie elektronicznych zwolnień lekarskich. Rozwiejemy także wszelkie niejasności dotyczące wpływu zwolnienia lekarskiego na wymiar urlopu wypoczynkowego (np. możliwości obniżenia wymiaru urlopu z powodu choroby, przerwanie lub anulowanie urlopu w razie zwolnienia lekarskiego).

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Udział w zajęciach ułatwi Uczestnikom wykonywanie bieżących obowiązków służbowych w obszarze wszelkiego rodzaju badań lekarskich, zwolnień lekarskich i zaświadczeń lekarskich. Przekazane informacje pozwolą również lepiej przygotować się do ewentualnej kontroli prowadzonej przez inspektorów pracy. Uczestnicy będą mogli również lepiej wyjaśnić innym pracownikom wszelkie wątpliwości dotyczące badań lekarskich i zwolnień lekarskich.

zwiń
rozwiń
Program

I. Zaświadczenia lekarskie:
1. Kobieta w ciąży. Czy pracodawca może domagać się zaświadczenia lekarskiego stanie ciąży? Czy dostarczenie takiego zaświadczenia jest obowiązkowe? Do czego pracodawcy jest potrzebne zaświadczenie o stanie ciąży?
2. Kobieta karmiąca piersią. Czy pracodawca może domagać się zaświadczenia lekarskiego o karmieniu w celu ustalenia prawa do korzystania z przerw na karmienie, o których mowa w art. 187 Kodeksu pracy?
3. Pracownicy z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby móc skierować osobę niepełnosprawną na dodatkowe badania lekarskie?
II. Badania lekarskie ze szczególnym uwzględnieniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii:
1. Skierowanie na badania lekarskie. Czy pracodawca ma prawo w treści skierowania wskazać informację o niepełnosprawności pracowników?
2. Rodzaje badań lekarskich. Czy pracodawca może nie kierować pracowników na profilaktyczne badania lekarskie podczas pandemii? Czy pracodawca może skierować pracownika na inne badania lekarskie niż wstępne, okresowe lub kontrolne?
3. Jakie są zasady przechowywania skierowania na badania oraz orzeczenia lekarskiego w aktach osobowych?
4. Czy czas pobytu pracownika na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych jest brany pod uwagę w razie skierowania pracownika na kontrolne badania lekarskie (niezdolność do pracy trwająca dłużej niż 30 dni)?
5. Badania lekarskie a czas pracy. Czy czas przeznaczony na badania lekarskie jest zaliczany do czasu pracy?
6. Urlop po zakończeniu choroby. Czy pracownik, który chce skorzystać z urlopu bezpośrednio po zakończeniu choroby trwającej dłużej niż 30 dni, musi mieć zdolność do pracy?
7. Dopuszczalność mierzenia temperatury pracownika wchodzącego na teren zakładu pracy.
III. Rozwiązanie umowy o pracę z powodu absencji chorobowych:
1. Czy w trakcie zwolnienia lekarskiego można zawrzeć porozumienie stron? Czy dopuszczalne jest wypowiedzenie umowy o pracę? Czy zwolnienie lekarskie chroni pracownika przed rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika?
2. Czy absencje chorobowe mogą stanowić przyczynę wypowiedzenia umowy?
3. Doręczenie zwolnienia lekarskiego a możliwość wręczenia wypowiedzenia. Czy pracodawca powinien wycofać wypowiedzenie, jeżeli pracownik przedstawi zwolnienie lekarskie obejmujące również dzień doręczenia wypowiedzenia?
4. Po spełnieniu jakich warunków pracodawca ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z powodu długotrwałej niezdolności do pracy (art. 53 § 1 Kodeksu pracy)?
IV. Zwolnienia lekarskie i ich wpływ na uprawnienia pracownicze:
1. Elektroniczne zwolnienie lekarskie. Czy pracownik ma obowiązek poinformować pracodawcę o swojej nieobecności w pracy w przypadku wystawienia elektronicznego zwolnienia lekarskiego?
2. Jakie świadczenia pieniężne przysługują pracownikowi podczas choroby?
3. Czy pracownik, który jest chory w dniu wolnym udzielonym w zamian za święto przypadające w sobotę, ma prawo do dodatkowego dnia wolnego od pracy?
4. Czy pracownik, który jest chory w trakcie tzw. długiego weekendu (święto przypadające w czwartek), ma prawo do dodatkowego dnia wolnego?
5. Jakie możliwości kontroli zwolnień lekarskich ma pracodawca?
6. Czy pracownik ma prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego także po zakończeniu zatrudnienia?
7. Czy za czas pobytu na zwolnieniu lekarskim pracownik zachowuje prawo do urlopu wypoczynkowego?
8. Czy zwolnienie lekarskie przerywa lub przesuwa termin udzielenia urlopu?
9. Skutki prawne zwolnienia lekarskiego pracownika, który jest zatrudniony u dwóch (lub większej liczby) pracodawców.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracodawcy, pracownicy działów kadrowo-płacowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie, a także studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Wieloletni pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. Ma doświadczenie zawodowe w charakterze rzecznika prasowego oraz w pracy w dziale kadr. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy (przede wszystkim czas pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy, urlopy wypoczynkowe, uprawnienia związane z rodzicielstwem, mobbing i nierówne traktowanie w zatrudnieniu, dokumentacja pracownicza) dla rozmaitych grup odbiorców (m.in. osoby kierujące pracownikami, pracownicy działów kadr, społeczni inspektorzy pracy, studenci).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena regularna: 305 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@okst.pl do 12 sierpnia 2021 r.