• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kurs: Specjalista ds. Kadrowych w jednostce samorządu terytorialnego

Program i karta zgłoszenia

17, 19, 20, 24, 25 kwietnia 2023 r.

Kurs każdego dnia w godzinach 9:00 – 13:30

Ważne informacje o szkoleniu

Polecamy Państwu udział w kolejnej edycji 5 dniowego kursu, dotyczącego prowadzenia spraw kadrowych.

Kurs od wielu lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem słuchaczy. Jest bardzo wysoko oceniany w zakresie programu i warsztatowego prowadzenia zajęć.

Udział w kursie gwarantuje zdobycie kompleksowej wiedzy niezbędnej do prowadzenia spraw osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Kurs prowadzany jest przez praktyków, którzy w sposób przystępny i zrozumiały przekazują wiedzę oraz gwarantują możliwość konsultacji po jego zakończeniu.

Kurs kończy się testem sprawdzającym zdobytą wiedzę.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Przekazanie kompleksowych i aktualnych informacji dotyczących najważniejszych zmian przepisów prawa pracy w 2023 r. Zdobycie aktualnej wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej podczas kursu gwarantują prawidłowe prowadzenie spraw kadrowych jednostki samorządu terytorialnego.

Zajęcia będą prowadzone w systemie wykładów oraz warsztatów z omówieniem praktycznych przykładów.

Uczestnik w ramach kursu otrzyma i pozyska:

  • Kompleksowe przygotowanie uczestników do prowadzenia dokumentacji pracowniczej związanej ze stosunkiem pracy.
  • Przedstawienie prawidłowych zadań prowadzenia dokumentacji związanej z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy.
  • Praktyczne zasady dotyczące rozliczania czasu pracy z uwzględnieniem wzorcowych dokumentów, przykładów rozliczeń oraz orzecznictwa biorąc pod uwagę wszystkie wprowadzone zmiany.
  • Wiedzę właściwego sposobu ewidencjonowania czasu pracy i innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy.
  • Najważniejsze i aktualne zagadnienia związane z urlopami wypoczynkowymi.
  • Najważniejsze zagadnienia dotyczące mobbingu i dyskryminacji.
  • Wiedzę dotyczącej teorii i praktyki z zakresu zasiłków z ubezpieczenia społecznego w kontekście obowiązujących cały czas przepisów covidowych oraz zapoznanie z podstawowymi terminami i definicjami z zakresu m.in.: zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego, zwolnień lekarskich e-ZLA, świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, świadczenia rehabilitacyjnego, podstawy wymiaru świadczeń.
  • Umiejętności dotyczącej teorii i praktyki w zakresie wynagrodzeń pracowniczych i osób współpracujących w ramach umów cywilnoprawnych oraz naliczania składek na ubezpieczenie społeczne. Zapoznanie się z podstawowymi terminami i definicjami z zakresu m.in.: wynagrodzeń, umów, potrąceń oraz naliczania składek na ubezpieczenie społeczne w tym podstawy wymiaru świadczeń.
  • Możliwość skonsultowania z trenerem problematycznych zagadnień.
zwiń
rozwiń
Program

I Dzień 17 kwietnia 2023 r. 
PRAWO PRACY PRACODAWCY SAMORZĄDOWEGO. OD NAWIĄZANIA DO ROZWIĄZANIA STOSUNKU PRACY

PROGRAM: 
1. Zagadnienia związane z nawiązaniem stosunku pracy.
2. Definicja pracownika i pracodawcy samorządowego – praktyczne problemy, błędne oznaczanie pracodawcy w treści dokumentacji pracowniczej – orzecznictwo sądowe w tym zakresie.
3. Nabór na stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze:
- możliwość zatrudnienia osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego na stanowisku urzędniczym,
- dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego, wyjątki w tym zakresie,
- miejsce i termin publikacji ogłoszenia o naborze,
- preferencje kandydatów niepełnosprawnych – kiedy osoby niepełnosprawne mają pierwszeństwo w zatrudnieniu,
- rodzaje dokumentów i termin składania dokumentów w procedurze naboru – praktyczne problemy,
- charakter rozstrzygnięć podejmowanych w ramach procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze – uprawnienia kandydatów – orzecznictwo sądowe w tym zakresie,
- informacja o wyniku naboru – wymogi formalne, orzecznictwo sądowe w tym zakresie,
- termin publikacji, nierozstrzygnięcie naboru, czy można unieważnić nabór.
4. Dane osobowe, których można żądać od pracownika oraz od osoby ubiegającej się̨ o zatrudnienie:
- dokumenty potwierdzające dane osobowe, które mogą być żądane przez pracodawcę,
- problemy praktyczne związane z zakresem danych i sposobem ich pozyskiwania oraz potwierdzania – wyjaśnienia Urzędu Ochrony Danych w tym zakresie,
- okres przechowywania danych osobowych osób, które brały udział w naborze, jednak w jego wyniku nie zostały zatrudnione. 
5. Czynności podejmowanie przed dopuszczeniem osoby do nawiązania stosunku pracy i do pracy – badania lekarskie i szkolenia w dziedzinie bhp (terminy ich przeprowadzenia, zakres i dokumentowanie).
6. Umowa o pracę i rodzaje umów, które mogą być zawarte przez pracownika i pracodawcę samorządowego zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych – praktyczne problemy z określaniem dat w umowie o pracę oraz wyborem rodzaju umowy o pracę: zmiany w 2023 r. przepisów prawa pracy w zakresie treści umowy o pracę i informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia. 
7. Dopuszczalność wykonywania przez pracownika samorządowego pracy zdalnej – wybrane zagadnienia.
8. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej – podstawy prawne i praktyczne problemy z tym związane (w tym m.in. jakich dokumentów nie można przechowywać w aktach osobowych, jak należy archiwizować dokumenty doniesione przez pracownika w trakcie zatrudnienia, uzupełnianie dokumentacji, a uprawnienia pracownicze, w jaki sposób należy usuwać dokumenty z akt osobowych) – wyjaśnienia organów stanowiących przepisy oraz organów kontroli.
9. Zmiany w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej związane z wejściem w życie przepisów o pracy zdalnej, w tym pracy zdalnej wykonywanej okazjonalnie i kontrolą trzeźwości.
10. Wybrane zagadnienia z zakresu rozwiązywania stosunku pracy – prawidłowe wydawanie świadectwa pracy (termin i treść świadectwa pracy) – sankcje za niewydanie w terminie, a także wydanie wadliwej treści świadectwa pracy:
- czy osobą popełniającą wykroczenie nieterminowego wydania świadectwa pracy zawsze będzie kierownik jednostki? 
- czy osobą popełniającą wykroczenie nieterminowego wydania świadectwa pracy może być pracownik działu kadr?
11. Zmiany prawa pracy w 2023 r. w zakresie wypowiadania i rozwiązywania umów o pracę. 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby, które na co dzień stosują przepisy prawa pracy i chcą uporządkować wiedzę i dostosować do aktualnych ważnych zmian lub osób, które dopiero będą stosować przepisy prawa pracy w szczególności pracownicy działów: kadr, personalnych, prawno-organizacyjnych, kierownicy nadzorujący pracę podległych pracowników w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej, a także osoby odpowiedzialne za płace, naliczające wynagrodzenia oraz osoby zajmujące się rozliczeniami z Urzędem Skarbowym i ZUS-em.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener 1 - doświadczony praktyk prawa pracy, wieloletnia pracownica Państwowej Inspekcji Pracy, doświadczona wykładowczyni w uczelniach wyższych, ceniona ekspertka prawa pracy, w szczególności samorządowego prawa pracy, która posiada umiejętność przekazywania trudnych problemów prawniczych w przystępny dla słuchaczy sposób. Autorka publikacji naukowych. Absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach. Przez wiele lat współpracowała z Katedrą Prawa Samorządu Terytorialnego UŚ w Katowicach oraz aktywnie uczestniczyła w tematycznych konferencjach naukowych.

Trener 2 - starszy inspektor pracy, specjalista czasu pracy oraz wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

Trener 3 - licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji UE w Katowicach oraz kilkunastu kierunków studiów podyplomowych w zakresie finansów, doradztwa podatkowego, rachunkowości, audytu, kadr i płac, prawa karno-skarbowego, prawa gospodarczego i handlowego, międzynarodowych strategii podatkowych, prawa innych krajów, prawa rad nadzorczych spółek publicznych. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.

 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 1300 zł/os. Udział w kursie zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 12 kwietnia 2023 r.