Nowa ustawa z 11.10.2021r. o Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych. Obowiązki i uprawnienia pracodawców u których działa kasa

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedstawiamy Państwu szkolenie, dzięki któremu uczestnicy zdobędą wiedzę na temat właściwego funkcjonowania Kas Zapomogowo-Pożyczkowych oraz poznają zmiany w ustawie, która weszła w życie 11 października br. Podczas szkolenia wskazane zostaną kwestie z zakresu tworzenia i weryfikacji statutu KZP, przedstawione zostaną obowiązki pracodawcy, a także zostanie przeanalizowana niezbędna dokumentacja dotycząca funkcjonowania KZP czy ochrony danych osobowych w KZP w kontekście stosowania przepisów. Nasz ekspert omówi również aktualne orzecznictwo w zakresie proponowanego tematu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Usystematyzowanie wiedzy na temat aktualnych regulacji prawnych dotyczących kas zapomogowo – pożyczkowych, z uwzględnieniem zmian prawnych, które obowiązują od 11 października br.
 • Zdobycie wiedzy, pozwalającej na stwierdzenie czy nasza kasa zapomogowo- pożyczkowa działa prawidłowo.
 • Przedstawienie, w sposób praktyczny, kwestii związanych z problematyką funkcjonowania kas, w szczególności statutu, zasad funkcjonowania, zasad udzielania pożyczek i gromadzenia wkładów, egzekucji.
 • Omówienie niezbędnej dokumentacji dotyczącej działalności PKZP, w tym wzorów wniosków oraz oświadczeń.
 • Wskazanie obowiązków spoczywających na KZP, jako Administratorze Danych Osobowych.

 

Uzyskanie odpowiedzi na pytania:

 • Jakie zmiany planowane są w ustawie?
 • Jak właściwie utworzyć PKZP?
 • Jak zweryfikować, czy moja kasa działa prawidłowo?
 • W jaki sposób działają organy PKZP? Jakie mają kompetencje organy PKZP? Co zmieni nowelizacja?
 • Co powinien zawierać statut? Do kiedy należy dostosować statut po nowelizacji ustawy?
 • Czy umowa pomiędzy PKZP a pracodawcą jest obowiązkowa?
 • Kto może korzystać z kasy? Jak prawidłowo udzielać pożyczek?
 • Jaka jest procedura postępowania w przypadku braku spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę?
 • W jaki sposób należy chronić dane osobowe w KZP? Co w przypadku naruszenia danych?
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne dotyczące pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych na gruncie nowej ustawy.
2. Rola organizacji związkowych, rad pracowniczych i przedstawicielstwa załogi jako podmiotu kontrolującego kasy. Jaki jest obowiązek pracodawcy?
3. Członek KZP – nowe uprawnienia, kto może być członkiem KZP?
4. Zaskarżanie uchwał Walnego Zebrania.
5. Statut jako podstawa działania KZP:

 • jak prawidłowo opracować statut? Obligatoryjne elementy statutu;
 • statut PKZP a regulamin KZP, czy regulamin jest potrzebny?
 • omówienie przykładowych statutów- ćwiczenia praktyczne.

6. Umowa między pracodawcą a KZP – podstawy prawne, konieczne zapisy, co się zmienia?
7. W jaki sposób prawidłowo sporządzić umowę między KZP a pracodawcą? Jakie elementy winna zawierać umowa? Czy umowa jest obowiązkowa?
8. Porozumienie między pracodawcami w przypadku Międzyzakładowych Kas. Jak działa MKZP? Charakterystyka MKZP, odrębności i podobieństwa.
9. Koszty działania KZP i MKZP.
10. Deklaracje członkowskie, nowe oświadczenia o zgodach, przykładowe wzory oświadczeń, jak powinna wyglądać deklaracja po zmianach?
11. Jak realizować obowiązek informacyjny z art. 13 i 14 RODO po zmianach?
12. Osoby uprawnione do wypłaty wkładów po śmierci kim mogą być – nowe obowiązki kasy, obowiązki osób uprawnionych. Co ze zgłoszeniem do organu podatkowego?
13. Zasady gromadzenia wkładów w PKZP. Co zmienia się w funduszach KZP, co z funduszem zapomogowym?
14. Zasady udzielania pożyczek z PKZP, rola poręczycieli, kto może być poręczycielem na gruncie nowej ustawy? Obowiązki pracodawcy względem poręczycieli.
15. Umowa pożyczki.
16. Brak spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę i procedura postępowania, co z pozwem do sądu?
17. Kiedy można skreślić członka z KZP? Zasady po zmianach, uchwały zarządu, ich uzasadnianie i doręczanie.
18. Przychody i koszty związane z funkcjonowaniem PKZP – interpretacje podatkowe.
19. Dokumenty wykorzystywane w związku z działalnością KZP:

 • deklaracja przystąpienia do PKZP;
 • wniosek o udzielenie pożyczki;
 • wniosek o skreślenie z listy członków i zwrot wkładów;
 • oświadczenie poręczyciela;
 • wniosek o częściowy zwrot wkładów;
 • wniosek o przeksięgowanie wkładów na poczet zadłużenia;
 • wniosek o zapomogę;
 • wniosek o wcześniejszą spłatę zadłużenia;
 • wniosek o uzupełnienie wkładów;
 • protokoły z posiedzeń organów KZP;
 • uchwały organów;
 • oświadczenia o zgodzie na potrącenia;
 • oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych;
 • protokoły z przeglądu danych;
 • polityka rachunkowości.

20. Organy PKZP, w jaki sposób działają, dokumentacja, protokoły , posiedzenia:

 • walne zebranie członków i jego kompetencje- zmiany w ustawie, zwoływanie, posiedzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej, co z delegatami- jakie zmiany?
 • zarząd PKZP i jego kompetencje – zmiany, posiedzenia zarządu, nowe obowiązki i uprawnienia, wniosek o REGON, dostosowanie statutu;
 • komisja rewizyjna i jej kompetencje – zmiany.

21. Likwidacja PKZP – przyczyny i obowiązki. Jakie zmiany?
22. Ochrona danych osobowych w kasach zapomogowo pożyczkowych. KZP jako Administrator Danych Osobowych:

 • inspektor ochrony danych osobowych – czy jest konieczność wyznaczenia?
 • obowiązki informacyjne; zgoda;
 • zabezpieczenia;
 • dokumentacja przetwarzania danych;
 • naruszenia ochrony danych osobowych;
 • powierzenie danych osobowych;
 • rejestr czynności przetwarzania i inne;
 • do kiedy trzeba dostosować statuty KZP?
 • ochrona danych w KZP, obowiązkowe oświadczenia, przeglądy danych, ustalanie okresu przechowywania danych osobowych;
 • zmiany ustawy a obecna praktyka.

23. Egzekucja z wkładów w KZP.
24. Orzecznictwo i interpretacje podatkowe – odpowiedzi na pytania uczestników.
25. Dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie zarządu i rad nadzorczych PKZP, pracownicy działów księgowości, pracownicy rozliczający PKZP, członkowie PKZP, przedstawiciele działu kadr i płac.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, praktyk, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, ZFŚS, kas zapomogowo- pożyczkowych, czy przepisów prawnych dot. ochrony danych osobowych. Doświadczona trener, prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 319 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 13 grudnia 2021 r.