Śląskie Forum Pracowników Kadr. Mobbing i dyskryminacja. Przeciwdziałanie w miejscu pracy

PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

członkowie Forum Kadr w ramach składki

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na kolejne spotkanie członków Śląskiego Forum Pracowników Kadr, na którym zostanie poruszony temat zasad równego traktowania w zatrudnieniu i przeciwdziałania mobbingowi. Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi w miejscu pracy oraz stosować zasady, które przeciwdziałają dyskryminacji w zatrudnieniu. Aby skutecznie realizować te obowiązki, należy wiedzieć, jakie czynniki powodują powstawanie mobbingu, co sprzyja rozszerzaniu się zjawiska, kto może być mobberem a kto mobbingowanym, jakie są zasady równego traktowania w miejscu pracy? Celem szkolenia będzie analiza czynników i warunków pracy, jakie mogą powodować działania mobbingowe i dyskryminacyjne oraz wypracowanie szczegółowych procedur zapobiegania mobbingowi oraz dyskryminacji w miejscu pracy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • nabycie umiejętności odróżniania mobbingu od innych niepożądanych zjawisk występujących w miejscu pracy;
 • poznanie negatywnych skutków wystąpienia mobbingu w miejscu pracy (po stronie pracodawcy i mobbera);
 • nabycie umiejętności rozróżniania nierównego traktowania od dyskryminacji;
 • poznanie zasad tworzenia skutecznej polityki antymobbingowej;
 • poznanie zasad kontroli inspektora pracy w obszarze zakazu dyskryminacji oraz mobbingu.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Niepożądane zjawiska w miejscu pracy – regulacje prawne.
 2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy mobbingu – pojęcie mobbingu i jego cechy.
 3. Mobbing i dyskryminacja w orzecznictwie sądów powszechnych.
 4. Mobbing vs. inne zjawiska występujące w środowisku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem dyskryminacji, molestowania oraz naruszenia dóbr osobistych.
 5. Instytucja rzecznika zaufania.
 6. Obowiązki pracodawcy związane z przeciwdziałaniem zjawisku mobbingu – skuteczna polityka antymobbingowa.
 7. Postępowanie kontrolne inspektora pracy weryfikujące realizację obowiązku pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi oraz innym niepożądanym zjawiskom w miejscu pracy.
 8. Odpowiedzialność sprawcy.
 9. Odpowiedzialność pracodawcy z tytułu braku przeciwdziałania mobbingowi oraz nierównego traktowania i dyskryminacji w zatrudnieniu.
 10. Instrumenty prawne przysługujące pracownikowi w razie zaistnienia mobbingu oraz naruszenia zasady równego traktowania w miejscu pracy.
 11. Dopuszczalność stosowania przez pracodawcę środków dyscyplinujących pracowników w miejscu pracy ze szczególnym uwzględnieniem „notatki z wpisem do akt pracownika”.
 12. Konsultacje z trenerem.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie Śląskiego Forum Pracowników Kadr, osoby, które na co dzień zajmują się tematyką prawa pracy w urzędach oraz samorządowych jednostkach organizacyjnych, pracownicy działów kadr i płac, kadra kierownicza, przedstawiciele związków zawodowych i komisji zajmujących się rozpatrywaniem wniosków o działania i zachowania mobbingowe.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Członkowie Forum Kadr w ramach składki, pozostałe osoby 420 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@okst.pl do 13 września 2021 r.