• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zmiany w rejestracjach pojazdów 2020/2021. Rejestracja przez salon dealerski, likwidacja karty pojazdu i nalepki kontrolnej, jedna tablica na całe życie pojazdu i inne. Zmiany wynikające z ustawy z 14 sierpnia 2020 roku oraz innych aktów

Cele i korzyści
 • Wszechstronna prezentacja zagadnień związanych z nowelizacją ustawy o ruchu drogowym.
 • Szczegółowe omówienie orzeczeń w zakresie możliwości rejestracji pojazdu przez współwłaściciela i w zakresie cofania decyzji o rejestracji w przypadku odstąpienia przez klienta od umowy sprzedaży.
 • Przedstawienie i omówienie bardzo ważnych zmian dla organów rejestrujących, kierowców, właścicieli samochodów i rynku obrotu pojazdami.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Pierwsza rejestracja sprowadzonego pojazdu używanego (art. 71 ust. 7 PRD) i zawiadomienie o nabyciu/zbyciu pojazdu zarejestrowanego (art. 78 ust. 2 pkt 1 PRD) – zagadnienia praktyczne po kilku miesiącach obowiązywania kar:
  1. Przedłużenie do 180 dni terminu na pierwszą rejestrację i zawiadomienie o zbyciu – problem w grudniu 2020 roku.
  2. Przekazywanie do CEP i gromadzenie danych o przekroczeniach terminów z art. 71 ust. 7 PRD oraz art. 78 ust. 2 pkt 1 PRD.
  3. Czy można sprzedać auto w trakcie rejestracji czasowej?
  4. Czy w przypadku współwłasności obowiązek zawiadomienia o nabyciu/zbyciu istnieje solidarnie?
 2. Zmiany w postępowaniu rejestracyjnym:
  1. Rejestracja pojazdu poprzez salon sprzedaży pojazdów samochodowych.
  2. Możliwość zachowania numeru i tablicy rejestracyjnej przy przerejestrowaniu.
  3. Likwidacja instytucji karty pojazdu i nalepki kontrolnej.
  4. Czasowe wycofanie pojazdu osobowego z ruchu.
  5. Wprowadzenie możliwości czasowej rejestracji pojazdu również przez starostę właściwego dla miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  6. Wprowadzenie powiązania czasowej rejestracji pojazdu w celu wywozu za granicę z czynnością wyrejestrowania pojazdu z urzędu.
  7. Zniesienie obowiązku zwrotu pozwolenia czasowego po upływie terminu czasowej rejestracji pojazdu.
  8. Brak konieczności przedkładania dowodu własności przy "przerejestrowaniu" pojazdu dokonywanym na wniosek właściciela tego pojazdu w związku ze zmianą jego miejsca zamieszkania/siedziby.
  9. Brak obowiązku przedstawiania dowodu własności przy przerejestrowaniu.
  10. Modyfikacja właściwości miejscowej starostów przy rejestracjach pojazdów.
  11. Uzyskanie dodatkowej zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika.
  12. Wyrejestrowanie pojazdu z urzędu w przypadku oddania do stacji demontażu w powiązaniu z systemem teleinformatycznym centralnej ewidencji pojazdów.
  13. Wydawanie wtórników dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego lub tablic.
  14. Punkty kontaktowe umożliwiające wymianę informacji o pojazdach zarejestrowanych z państwami członkowskimi UE lub EFTA.
 3. Zmiany dla kierowców:
  1. Zwolnienie z obowiązku posiadania przy sobie i okazywania na żądanie uprawnionego organu kontroli ruchu drogowego dokumentu prawa jazdy.
  2. Nowe zasady dokumentowania terminu badania technicznego pojazdu.
  3. Nowe wykroczenia.
zwiń
rozwiń
Zajęcie skierowane do:

pracowników starostw zajmujących się rejestracją pojazdów (wydziały komunikacji) i nadzorem nad rejestrem kierowców

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert i praktyk w dziedzinach prawnych dotyczących dopuszczania do ruchu i dystrybucji pojazdów. Od 2010 roku świadczy pomoc prawną polskim dealerom samochodów. Stale opiniuje niemal wszystkie dokumenty kierowane do tej branży przez importerów, towarzystwa ubezpieczeniowe, banki i organy administracji publicznej. Uczestniczy w procesach tworzenia prawa, przygotowując opinie, stanowiska i postulaty w imieniu branży dystrybutorów samochodów. Brał udział w procesie tworzenia w parlamencie przepisów o profesjonalnej rejestracji pojazdów, przepisów o sankcjach za brak rejestracji i zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu, jak również nowelizacji PRD z sierpnia 2020 r. Jest radcą prawnym w Związku Dealerów Samochodów i prezesem Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego.

zwiń
rozwiń