Dostęp do informacji publicznej w praktyce jst

PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z dostępu do informacji publicznej uwzględniające ponowne wykorzystanie informacji.

Ważne informacje o szkoleniu

Pomimo wielu już lat funkcjonowania ustawy o dostępie do informacji publicznej, w praktyce ciągle istnieje sporo wątpliwości, co do zakresu jej stosowania.
• Czy w ramach tej ustawy wnioskodawca może uzyskać każdą informację?
• Czy wniosek o dostęp do informacji ma jakieś wymagania formalne?
• Czy i jakie ma znaczenie kto podpisał się pod wnioskiem?
To tylko cześć zagadnień, które będą omawiane podczas proponowanego szkolenia. W ramach zajęć poruszone ponadto zostaną aktualne problemy związane z praktycznym stosowaniem ustawy, w tym uprawnienia radnego i prasy na podstawie ustawy. Zwrócimy uwagę na nowe podejście do udostępniania dokumentu urzędowego i informacji płynącej z tego dokumentu oraz na kwestię dokumentów udostępnianych na wniosek strony „za zgodność z oryginałem”.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przybliżenie aktualnych trendów i poglądów związanych z udostępnianiem informacji publicznej przez jednostki samorządu terytorialnego.
• Omówione zostaną aktualne problemy z jakim na co dzień spotykają się JST w związku z kierowanymi do nich wnioskami.
• Opanowanie omawianej tematyki to mniej stresu w codziennej pracy, brak dodatkowych kosztów wydatkowanych na wnioski, których nie trzeba rozpatrywać, brak konieczność zwrotu kosztów zastępstwa procesowego przeciwnikom w przypadku spraw sądowych oraz brak potencjalnych grzywien nakładanych na organ w związku z przewlekłością czy bezczynnością.

zwiń
rozwiń
Program

1. Przesłanki generalne do stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej:
• Czy muszę odpowiadać na każdy wniosek?
• Czy organ zobowiązany jest do poszukiwania żądanych przez wnioskodawcę informacji?
• Udostępnianie kopii dokumentu „za zgodność z oryginałem”.
• Nadużycie prawa do informacji publicznej.
2. Wniosek o dostęp do informacji publicznej:
• Czy są wymogi formalne?
• Czy może być anonimowy?
• Czy muszę wypełniać ankiety?
• Co z wnioskami wpływającymi po zamknięciu urzędu – od kiedy liczymy termin załatwienia sprawy?
• Spam a informacja publiczna.
• Czy z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej mogą występować inne podmioty publiczne?
3. Ustawa o dostępie do informacji publicznej a inne akty prawne regulujące dostęp do informacji.
• Ustawa o otwartych formatach danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego – co nas czeka?!
• U.d.i.p. a dane zawarte w rejestrach publicznych.
4. Rodzaje dokumentów związanych z U.d.i.p. i zasady ich udostępniania:
• Dokument urzędowy - czy każdy podlega udostępnieniu?
• Dokument prywatny.
• Dokument wewnętrzny.
5. Problematyka kosztów związanych z udostępnieniem informacji publicznej:
• Czy może być uchwalony „cennik” za udostępnienie informacji publicznej?
• Czy mogę wystawić fakturę za poniesienie koszty?
• Czy informacja o kosztach wymaga wydania postanowienia, zarządzenia?
• Jak wyegzekwować należne gminie koszty?
6. Rodzaje decyzji administracyjnych wydawanych na podstawie U.d.i.p.:
• Decyzja o umorzeniu postępowania (kiedy ją wydaję, czemu nie ma zastosowania art. 105 k.p.a., jakie muszę podjąć czynności poprzedzające wydanie decyzji?).
• Decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej:
- jaki jest zakres stosowania k.p.a., jakie są podstawy prawne wydawania takiej decyzji w związku z ochroną prywatności, danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorstwa,
- specyfika postępowania i decyzji odmownej w przypadku informacji publicznej przetworzonej.
7. Skarga na bezczynność lub przewlekłość:
• Termin złożenia odpowiedzi na skargę.
• Wniesie skargi na bezczynność po zakończeniu przez organ administracji publicznej prowadzonego postępowania (poprzez wydanie decyzji ostatecznej) – praktyczne znacznie Uchwały 7 sędziów NSA z 22.06.2020 r., II OPs 5/19.
• Grzywna za przewlekle prowadzone postępowanie.
• Wnioski „masowe” a koszty sądowe.
8. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie kierowane jest do sekretarzy jak i kierownictwa jednostek administracji oraz pracowników administracji publicznej, które w codziennej pracy korzystają z ustawy o dostępie do informacji publicznej, odpowiadają na wnioski o udzielenie informacji publicznej.  

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, współwłaściciel Kancelarii Prawnej specjalizującej się w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego, ekspert i pracownik Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, trener i wykładowca m.in. z k.p.a., informacji publicznej, ochrony danych osobowych (udokumentowanych kilkaset szkoleń z k.p.a. i RODO dla JST), członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie (w latach 2005-2011), członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych działającej przy Ministrze Cyfryzacji (zespół do spraw administracji), autor licznych opracowań naukowych, oraz kursów e-learningowych dotyczących KPA, dostępu do informacji publicznej oraz RODO.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 339 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia lub mailem na adres: szkolenia@okst.pl do 4 października 2021 r.