Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce. Nowe regulacje dotyczące doręczeń elektronicznych

Zapraszamy na szkolenie z procedury administracyjnej z uwzględnieniem doręczeń elektronicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas 2-dniowego szkolenia przedstawione zostaną kwestie związane z praktycznym stosowaniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, w oparciu o aktualny stan prawny, w tym przepisy, które weszły w życie w stanie epidemii. Zaprezentujemy nowe regulacje dotyczące doręczeń elektronicznych oraz ich wpływ na postępowanie administracyjne. Ponadto, omówimy najistotniejsze orzecznictwo z zakresu postępowania administracyjnego, mające istotny wpływ na pracę urzędnika.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Analiza trudnych obszarów dotyczących prowadzenia postępowania i wydawania decyzji z uwzględnieniem kwestii dotyczących zmian w Kpa wynikających z wprowadzenia stanu epidemii.
 • Przedstawienie problematyki doręczeń, w tym e-doręczeń, upoważnień i pełnomocnictw na podstawie kontroli NIK.
 • Wskazanie prawidłowego stosowania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych w postępowaniach administracyjnych, z uwzględnieniem decyzji PUODO.
 • Omówienie najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczącego procedury administracyjnej.

Uzyskanie odpowiedzi na pytania:

 • W jaki sposób należy wszcząć postępowanie administracyjne? Co z zachowaniem terminu w stanie epidemii?
 • Jak wygląda kwestia przywrócenia terminu?
 • Co zmienia się w kwestii doręczeń? Jakie ustawodawca przewidział formy doręczeń? Jakie są skutki doręczeń?
 • Jaka jest rola pełnomocnika w postępowaniu? Jak doręczać pisma pełnomocnikowi/pełnomocnikom?
 • Jakie dokumenty możemy potwierdzać za zgodność z oryginałem i w jakich okolicznościach?
 • Czy datą wszczęcia postępowania jest data wpływu wniosku, czy data jego ostatecznego uzupełnienia, w przypadku braków?
 • Jak w prawidłowy sposób skonstruować decyzję? Jakie są najczęstsze błędy przy jej sporządzaniu?
 • W jaki sposób należy uzupełnić, sprostować i wyjaśnić treść decyzji? Kiedy należy sprostować decyzję?
 • W jaki sposób prawidłowo poświadczyć zgodność odpisu dokumentu z oryginałem?
 • Jak należy prawidłowo sporządzać metrykę sprawy administracyjnej?
 • Jak prawidłowo chronić dane osobowe podczas postępowania administracyjnego oraz w przypadku dostępu do akt sprawy w czasie trwania epidemii?
zwiń
rozwiń
Program

Dzień I- 24 CZERWCA:
1. Zasady postępowania administracyjnego w orzecznictwie sądów:

 • skutki ich niezastosowania dla organów administracji publicznej,
 • omówienie poszczególnych zasad.

2. Właściwość rzeczowa i miejscowa, skutki dla ważności decyzji administracyjnych. Przekazanie według właściwości.
3. Strona postępowania. Strona nieznana z miejsca pobytu.
4. Pełnomocnik:

 • kto może być pełnomocnikiem?
 • formy pełnomocnictwa,
 • udzielanie pełnomocnictw,
 • omówienie orzecznictwa,
 • doręczanie korespondencji pełnomocnikom, 
 • najbliższa rodzina jako pełnomocnik,
 • jak ma postępować organ w stosunku do pełnomocników strony? Szczegółowe zasady – omówienie na podstawie orzecznictwa.

5. Terminy załatwiania spraw  administracyjnych:

 • zawiadomienia o niezałatwieniu sprawy,
 • bezczynność i przewlekłość postępowania- jakie rodzi skutki dla organu?
 • załatwianie spraw w terminie a instytucja ponaglenia.
 • 7. Art. 15zzzzzn1 ustawy covidowej a wstrzymanie przez organ biegu terminów.

6. Doręczenia:

 • formy doręczeń, skutki doręczeń, 
 • doręczenia za granicą, 
 • nowe przepisy w zakresie doręczeń – doręczenia elektroniczne,
 • doręczenia na gruncie orzecznictwa sądów administracyjnych,
 • doręczenia między organami publicznymi na gruncie Kpa.


 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca, w szczególności sekretarze jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy wydający decyzje w administracji publicznej, w tym w jst i ich jednostkach organizacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@okst.pl do 22 czerwca 2021 r.