K.p.a. po nowelizacji z uwzględnieniem nowych zasad e-doręczania

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu nt.: K.p.a. po nowelizacji z uwzględnieniem nowych zasad e-doręczania

Ważne informacje o szkoleniu

Szkolenie jest zorientowane na praktyczne konsekwencje nowelizacji K.p.a. z punktu widzenia pracownika jst, w tym zmiany, które weszły życie 16 września oraz 5 października 2021 r. Przedstawione zostaną m. in. nowe zasady e-doręczania, nowe zasady liczenia terminów, zakres pouczenia w przypadku pozostawienia sprawy bez rozpoznania. Zmiany te, aby nie stwarzały problemów w codziennym, praktycznym stosowaniu, muszą być zrozumiałe dla urzędników.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Celem szkolenia jest omówienie zmian w K.p.a. związanych ze zmianami dotyczącymi postępowania nieważnościowego (16.09.2021 r.) oraz zmian wynikających z częściowego wejścia w życie Ustawy o doręczeniach elektronicznych. 
• Korzyścią płynąca z udziału w szkoleniu jest praktyczne podejście do przedmiotowych zmian, ukierunkowane na rozumienie procesów zmierzających do ich powstania, co przekłada się na właściwe stosowanie omawianych przepisów. 
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Nowe brzmienie art. 156 K.p.a.:
2. Przepisy przejściowe regulujące postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej.
3. Prowadzenie postępowania administracyjnego po 5 października 2021 r.
4. Jakie zmiany w K.p.a. weszły w życie 5 października, a jakie nie?
5. Zasada pisemności po zmianach i jej praktyczne znacznie. 
6. Zasady prowadzenia korespondencji elektronicznej z organem administracji publicznej:
• dlaczego pozostawiam zwykły e-mail kierowany do organu bez rozpoznania?
• czy i o czym muszę pouczyć wnioskodawcę w przypadku pozostawienia maila bez rozpoznania?

7. Nowe zasady liczenia terminów załatwienia sprawy.
8. Ponaglenie po zmianach.
9. Doręczenie wraz z doręczeniem elektronicznym po zmianach – zmiany w rozdziale 8 K.p.a., art. 39 - 46, ponadto:
• publiczna usługa hybrydowa i jej wpływ na postępowanie administracyjne,
• usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
• korzystanie przez organ prowadzący postępowanie z bazy adresów elektronicznych.

10. Data wszczęcia postępowania na żądanie strony wniesionego drogą elektroniczną.
11. Problematyka upoważnień:
• do czego jestem upoważniony? – konsekwencje prawne,
• weryfikacja posiadanych upoważnień,
• upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnej – gdzie powinno być? 
• upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnej wydawanej „na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej".

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie jest adresowane do wszystkich pracowników administracji publicznej, którzy na co dzień stosują K.p.a.: sekretarzy jak i kierownictwa jednostek administracji, które odpowiadają za organizację pracy w jednostce oraz wszystkich osób, które w codziennej pracy korzystają z KPA i będą musiał korzystać z nowych regulacji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UWM, doświadczony praktyk (radca prawny, członek etatowy SKO w latach 2005-2011, Ekspert Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego); Autor licznych publikacji w tematyce K.p.a.; Trener i wykładowca mający udokumentowanych kilkaset szkoleń z zakresu K.p.a.; Współwłaściciel kancelarii prawnej specjalizującej się w obsłudze prawnej JST.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 320 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 8 grudnia 2021 r.