KPA – warsztaty konstruowania pism procesowych w sprawach administracyjnych

SPECJALNE WAKACYJNE PAKIETY PROMOCYJNE
„WCZEŚNIEJ=TANIEJ”, „RAZEM=TANIEJ”, „Z PRZYJACIELEM”

Więcej informacji: Wakacje z FRDL- nasze szkolenia w letnich cenach

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu szkolenie, które będzie przeprowadzone w formie warsztatów z omówieniem ogólnego postępowania administracyjnego. Na zajęciach w sposób praktyczny i wszechstronny zostanie przekazana wiedza niezbędna do poprawnego merytorycznie konstruowania pism procesowych. Udział w szkoleniu zwiększy Państwa umiejętność precyzyjnego sporządzania i redagowania pism, decyzji, postanowień, wezwań i zawiadomień zgodnie z obowiązującymi przepisami.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Nabycie umiejętności przygotowywania prawidłowo skonstruowanych pism procesowych.
 • Analiza prawnych możliwości i obowiązków organów administracyjnych w zakresie konstrukcji treści pism i wydawanych rozstrzygnięć.
 • Poznanie aktualnych celów i założeń regulacji zawartych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Wprowadzenie do problematyki zmian w KPA Ich cel i zakres.
 2. Bezczynność organu i przewlekłość postępowania, ponaglenie (przedmiot ponaglenia, jak reagować na ponaglenie i na skargę).
 3. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (elementy, terminy, adresaci).
 4. Wezwanie do usunięcia braków podania (elementy, termin).
 5. Poświadczanie odpisów oryginałów dokumentów (ustalenie istnienia oryginału, weryfikacja identyczności oryginału i odpisu, elementy poświadczenia, odmowa poświadczenia).
 6. Upoważnienie pracownika do sporządzania odpisów (treść i forma, konsekwencje).
 7. Mediacja (elementy postanowienia, treść i przebieg mediacji, protokół z mediacji).
 8. Zawiadomienie o niespełnieniu przesłanek do wydania decyzji (obowiązek sporządzenie informacji, wskazanie przesłanek wymagających udowodnienia, wyznaczenie terminu).
 9. Doręczenie w postępowaniach z udziałem znacznej liczby podmiotów (warunki do skorzystania z formy obwieszczenia, treść zawiadomienia).
 10. Protokół z posiedzenia w sprawie współdziałania (warunki dopuszczalności posiedzenia, treść ustaleń, forma złożenia podpisu).
 11. Protokół przeprowadzenia oględzin (cel oględzin, termin, doręczenie zawiadomienia, treść ustaleń a treść protokołu, udział stron, świadków i biegłych).
 12. Decyzja administracyjna i jej pouczenie (elementy konieczne decyzji, wadliwość istotna i nieistotna).
 13. Administracyjne kary pieniężne (miarkowanie, odstąpienie, ulgi). 
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy odpowiedzialni za wszczynanie i prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie projektów decyzji, pracownicy działający z upoważnienia organów administracyjnych. Pracownicy organów administracji publicznej oraz organów wyższego stopnia odpowiedzialni za prowadzenie postępowania i przygotowanie decyzji administracyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista z zakresu prawa administracyjnego i procedur administracyjnych a jednocześnie praktyk, znający specyfikę działania organów administracji publicznej; od roku 2000 członek organu wyższego stopnia; autor ponad 150 publikacji naukowych, opracowań dydaktycznych, komentarzy, recenzji, opinii i glos poświęconych tematyce funkcjonowania administracji publicznej, w tym m.in.: „Kodeks postępowania administracyjnego – wzory pism i dokumentów”, „Wydawanie decyzji administracyjnych”, „Administracyjne postępowanie dowodowe w świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego”, "Sądowa ochrona przed bezczynnością administracji publicznej".

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@okst.pl do 24 sierpnia 2021 r.