Najczęstsze błędy w zakresie statutów jst i jednostek pomocniczych. Kompendium rozstrzygnięć nadzorczych oraz wyroków WSA

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego zostaną przedstawione zagadnienia związane z opracowywaniem i procedowaniem statutów jst i ich jednostek podległych. W trakcie omawianych zagadnień będących przedmiotem szkolenia przedstawimy praktyczne wskazówki poprawnego redagowania treści statutu oraz wskażemy najczęstsze błędy i nieprawidłowości. W konsekwencji uczestnicy otrzymają praktyczną wiedzę oraz dowiedzą się w jaki sposób unikać błędów będących podstawą stwierdzenia nieważności przepisów statutowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Dzięki udziałowi uczestnicy:

 • Nabędą umiejętność stosowania poprawnych technik prawodawczych stosowanych przy redakcji statutów JST.
 • Zapoznają się z rozstrzygnięciami Wojewodów oraz orzecznictwem WSA.
 • Zapoznają się z aspektami legislacyjnym redagowania uchwał statutowych.
 • Poznają typowe błędy i poprawne techniki prawodawcze związane z uchwalaniem i nowelizacją statutu JST.
 • Zdobędą wiedze przydatną przy pracach nad statutem jst oraz zmianami w statutach sołectw.
 • Zyskają wiedzę na temat funkcji i zakresu regulacji objętych statutem.
 • Nabędą umiejętność redagowania zgodnych z „Zasadami techniki prawodawczej” i zasadami prawidłowej legislacji, projektów uchwał statutowych.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Niektóre zasady techniki prawodawczej.
 2. Uwagi ogólne na temat statutu.
 3. Zmiany w statutach jst po nowelizacji ustaw ustrojowych.
 4. Charakter prawny statutów.
 5. Statut Gminy/Powiatu:
  • Przygotowanie projektu statutu.
  • Zdalne posiedzenia.
  • Zakres przedmiotowy do uregulowania w statucie jst.
  • Kooperacja pomiędzy organem uchwałodawczym i kontrolnym, a organem wykonawczym.
  • Zwoływanie sesji rady.
  • Zmiana porządku obrad, w tym przerwanie sesji rady.
  • Sesja rady gminy.
  • Jak prowadzić głosowanie jawne i tajne.
  • Protokół to nie stenogram - dokumentacja z sesji i posiedzeń komisji.
  • Powołanie i organizacja pracy komisji rewizyjnej.
  • Uregulowanie diety radnych.
  •  Inne rozstrzygnięcia nadzorcze oraz orzeczenia w zakresie statutów z 2020
 6. Statut sołectwa:
  • Statuty sołectw - analiza rozstrzygnięć nadzorczych oraz orzecznictwa.
  • Zmiany statutów sołectw.
  • Wybory do jednostek pomocniczych w sytuacji covid.
  • Zebrania wiejskie - analiza orzecznictwa.
  • Konsultacje społeczne w ramach pandemii sołectw.
  • Analiza najczęstszych błędów dotyczących nadawania statutu sołectwa na podstawie rozstrzygnięć i orzeczeń WSA.
 7. Statuty osiedli:
  • Statuty rad osiedlowych i uchybienia (analiza orzecznictwa i organów nadzorczych).
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy samorządowi redagujący projekty uchwał i obsługujący organy jednostek samorządu terytorialnego, przewodniczący rad, radni członkowie komisji statutowych, radcowie prawni i inne osoby związane z procesem legislacyjnym aktów normatywnych wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

dr nauk prawnych, autor publikacji we Wspólnocie na temat kwestii ustrojowych, ochrony danych osobowych oraz zagadnień dostępu do informacji publicznej. Uczestnik konferencji branżowych, uczestnik oraz moderator na konferencjach i szkoleniach dotyczących organizacji samorządu, autor porad i komentarz praktycznych w CH Beck, SIP LEGALIS. Inspektor Ochrony Danych w samorządzie terytorialnym. Zainteresowania prawne: prawo samorządowe, ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej. Posiada 11 lat doświadczeń w zakresie szkoleń dla samorządu terytorialnego. Do mocnych stron szkolenia należy łatwość przekazu, zrozumiały język, spora ilość przykładów.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl  lub mailem na adres szkolenia@okst.pl do 10 września 2021 r.